Logo of agingLink to Publisher's site

Volume 10(2);  2018 Feb

Editorials

Matthias Holdhoff, Raphael Rothenberger, Ilene E. Browner
Aging (Albany NY) 2018 Feb; 10(2): 154–155. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.18632/aging.101377
PMCID:
PMC5842842
Miriam Capri, Claudio Franceschi, Matteo Cescon
Aging (Albany NY) 2018 Feb; 10(2): 156–157. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.18632/aging.101378
PMCID:
PMC5842843
Marc Núnez-Ollé, Travis H Stracker, Gabriel Gil-Gómez
Aging (Albany NY) 2018 Feb; 10(2): 158–159. Published online 2018 Feb 3. doi: 10.18632/aging.101379
PMCID:
PMC5842844
Eija K. Laakkonen, Rabah Soliymani, Maciej Lalowski
Aging (Albany NY) 2018 Feb; 10(2): 160–161. Published online 2018 Feb 4. doi: 10.18632/aging.101380
PMCID:
PMC5842845
Francesca E. Duncan, Jennifer L. Gerton
Aging (Albany NY) 2018 Feb; 10(2): 162–163. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.18632/aging.101381
PMCID:
PMC5842846
Daniela D. Weber, Sepideh Aminazdeh-Gohari, Barbara Kofler
Aging (Albany NY) 2018 Feb; 10(2): 164–165. Published online 2018 Feb 11. doi: 10.18632/aging.101382
PMCID:
PMC5842847

Review

Francesco Sessa, Valenzano Anna, Giovanni Messina, Giuseppe Cibelli, Vincenzo Monda, Gabriella Marsala, Maria Ruberto, Antonio Biondi, Orazio Cascio, Giuseppe Bertozzi, Daniela Pisanelli, Francesca Maglietta, Antonietta Messina, Maria P. Mollica, Monica Salerno
Aging (Albany NY) 2018 Feb; 10(2): 166–177. Published online 2018 Feb 23. doi: 10.18632/aging.101386
PMCID:
PMC5842851

Research Papers

Alberto Montesanto, Anna Rita Bonfigli, Paolina Crocco, Paolo Garagnani, Maria De Luca, Massimo Boemi, Elena Marasco, Chiara Pirazzini, Cristina Giuliani, Claudio Franceschi, Giuseppe Passarino, Roberto Testa, Fabiola Olivieri, Giuseppina Rose
Aging (Albany NY) 2018 Feb; 10(2): 178–196. Published online 2018 Feb 4. doi: 10.18632/aging.101375
PMCID:
PMC5842840
Yuan-Chao Sun, Yong-Yong Wang, Xiao-Feng Sun, Shun-Feng Cheng, Lan Li, Yong Zhao, Wei Shen, Hong Chen
Aging (Albany NY) 2018 Feb; 10(2): 197–211. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.18632/aging.101376
PMCID:
PMC5842841
Yuxin Yi, Hongfu Xie, Xiao Xiao, Ben Wang, Rui Du, Yingzi Liu, Zibo Li, Jun Wang, Lunquan Sun, Zhili Deng, Ji Li
Aging (Albany NY) 2018 Feb; 10(2): 212–228. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.18632/aging.101383
PMCID:
PMC5842848
Bela Ozsvari, Frederica Sotgia, Michael P. Lisanti
Aging (Albany NY) 2018 Feb; 10(2): 229–240. Published online 2018 Feb 19. doi: 10.18632/aging.101384
PMCID:
PMC5842849
Magdalena Spólnicka, Ewelina Pośpiech, Jakub Grzegorz Adamczyk, Ana Freire-Aradas, Beata Pepłońska, Renata Zbieć-Piekarska, Żanetta Makowska, Anna Pięta, Maria Victoria Lareu, Christopher Phillips, Rafał Płoski, Cezary Żekanowski, Wojciech Branicki
Aging (Albany NY) 2018 Feb; 10(2): 241–252. Published online 2018 Feb 15. doi: 10.18632/aging.101385
PMCID:
PMC5842850
Jin-Lan Huang, Mei-Chun Qin, Yan Zhou, Zhe-Hao Xu, Si-man Yang, Fan Zhang, Jing Zhong, Ming-Kun Liang, Ben Chen, Wen-Yan Zhang, Deng-Pan Wu, Zhen-Guo Zhong
Aging (Albany NY) 2018 Feb; 10(2): 253–265. Published online 2018 Feb 15. doi: 10.18632/aging.101387
PMCID:
PMC5842852
Di Liu, Yi Zheng, Meng Wang, Yujiao Deng, Shuai Lin, Linghui Zhou, Pengtao Yang, Cong Dai, Peng Xu, Qian Hao, Dingli Song, Huafeng Kang, Zhijun Dai
Aging (Albany NY) 2018 Feb; 10(2): 266–277. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.18632/aging.101388
PMCID:
PMC5842853
Mariëtte E.C. Waaijer, David A. Gunn, Diana van Heemst, P. Eline Slagboom, John M. Sedivy, Roeland W. Dirks, Hans J. Tanke, Rudi G.J. Westendorp, Andrea B. Maier
Aging (Albany NY) 2018 Feb; 10(2): 278–289. Published online 2018 Feb 28. doi: 10.18632/aging.101389
PMCID:
PMC5842854

Articles from Aging (Albany NY) are provided here courtesy of Impact Journals, LLC