Logo of autophLink to Publisher's site

Volume 14(4);  2018

Articles from this journal are generally available in PMC after a 12-month delay (embargo); however, the delay may vary at the discretion of the publisher.

Autophagic Punctum

Jiyoung Lee, Kai Liu, Bangyan Stiles, Jing-hsiung James Ou
Autophagy. 2018; 14(4): 715–716. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.1080/15548627.2018.1425058
PMCID:
PMC5959321

Brief Report - Basic Science

Andreas Struchtrup, Antonia Wiegering, Björn Stork, Ulrich Rüther, Christoph Gerhardt
Autophagy. 2018; 14(4): 567–583. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.1080/15548627.2018.1429874
PMCID:
PMC5959336

Commentaries

Patricia García-Sanz, Lorena Orgaz, José M. Fuentes, Carlos Vicario, Rosario Moratalla
Autophagy. 2018; 14(4): 717–718. Published online 2018 Mar 11. doi: 10.1080/15548627.2018.1427396
PMCID:
PMC5959320
Shai Bel, Lora V. Hooper
Autophagy. 2018; 14(4): 719–721. Published online 2018 Mar 8. doi: 10.1080/15548627.2018.1430462
PMCID:
PMC5959324
Olga Baron, Manolis Fanto
Autophagy. 2018; 14(4): 722–723. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.1080/15548627.2018.1434372
PMCID:
PMC5959325
Trent D. Evans, Se-Jin Jeong, Xiangyu Zhang, Ismail Sergin, Babak Razani
Autophagy. 2018; 14(4): 724–726. Published online 2018 Mar 8. doi: 10.1080/15548627.2018.1434373
PMCID:
PMC5959328
Ying Song, Dantong Shang, Hanhua Cheng, Rongjia Zhou
Autophagy. 2018; 14(4): 727–729. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.1080/15548627.2018.1434374
PMCID:
PMC5959331
Muhammad Zaeem Noman, Guy Berchem, Bassam Janji
Autophagy. 2018; 14(4): 730–732. Published online 2018 Mar 11. doi: 10.1080/15548627.2018.1427398
PMCID:
PMC5959322

Editor's Corner

Hui Qian, Xiaojuan Chao, Wen-Xing Ding
Autophagy. 2018; 14(4): 563–566. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.1080/15548627.2018.1425057
PMCID:
PMC5959334

Research Papers - Basic Science

Ji-Man Park, Minchul Seo, Chang Hwa Jung, Douglas Grunwald, Matthew Stone, Neil Michael Otto, Erik Toso, Yeseul Ahn, Michael Kyba, Timothy J. Griffin, LeeAnn Higgins, Do-Hyung Kim
Autophagy. 2018; 14(4): 584–597. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.1080/15548627.2017.1422851
PMCID:
PMC5959323
Fu-Xin Wang, Yuan-Ming Luo, Zi-Qin Ye, Xue Cao, Jing-Nan Liang, Qian Wang, Yao Wu, Jia-He Wu, Hai-Yun Wang, Min Zhang, Huan-Qing Cheng, Gui-Xian Xia
Autophagy. 2018; 14(4): 598–618. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.1080/15548627.2017.1423438
PMCID:
PMC5959329
Mireia Nàger, Marta C. Sallán, Anna Visa, Charumathi Pushparaj, Maria Santacana, Anna Macià, Andrée Yeramian, Carles Cantí, Judit Herreros
Autophagy. 2018; 14(4): 619–636. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.1080/15548627.2017.1423439
PMCID:
PMC5959333
Margie N. Sutton, Hailing Yang, Gilbert Y. Huang, Caroline Fu, Michael Pontikos, Yan Wang, Weiqun Mao, Lan Pang, Maojie Yang, Jinsong Liu, Jan Parker-Thornburg, Zhen Lu, Robert C. Bast, Jr
Autophagy. 2018; 14(4): 637–653. Published online 2018 Mar 21. doi: 10.1080/15548627.2018.1427022
PMCID:
PMC5959337
Yanchao Mu, Xiaojie Yan, Ding Li, Dan Zhao, Lingling Wang, Xiaoyang Wang, Dan Gao, Jie Yang, Hua Zhang, Yanzhe Li, Yanan Sun, Yiliang Wei, Zhenfa Zhang, Xinzhong Chang, Zhi Yao, Shanshan Tian, Kai Zhang, Lance S. Terada, Zhenyi Ma, Zhe Liu
Autophagy. 2018; 14(4): 654–670. Published online 2017 Dec 31. doi: 10.1080/15548627.2017.1338556
PMCID:
PMC5959327
Lin Jiao, Hai-Liang Zhang, Dan-Dan Li, Ke-Li Yang, Jun Tang, Xuan Li, Jiao Ji, Yan Yu, Rui-Yan Wu, Senthilkumar Ravichandran, Jian-Jun Liu, Gong-Kan Feng, Min-Shan Chen, Yi-Xin Zeng, Rong Deng, Xiao-Feng Zhu
Autophagy. 2018; 14(4): 671–684. Published online 2017 Dec 17. doi: 10.1080/15548627.2017.1381804
PMCID:
PMC5959330
Zhenhong Ni, Jintao He, Yaran Wu, Changjiang Hu, Xufang Dai, Xiaojing Yan, Bo Li, Xinzhe Li, Haojun Xiong, Yuming Li, Song Li, Liang Xu, Yongsheng Li, Jiqin Lian, Fengtian He
Autophagy. 2018; 14(4): 685–701. Published online 2018 Jan 29. doi: 10.1080/15548627.2017.1407887
PMCID:
PMC5959332
Lun Zhao, Li Deng, Qing Zhang, Xue Jing, Meng Ma, Bin Yi, Jing Wen, Chaozhi Ma, Jinxing Tu, Tingdong Fu, Jinxiong Shen
Autophagy. 2018; 14(4): 702–714. Published online 2018 Jan 29. doi: 10.1080/15548627.2017.1407888
PMCID:
PMC5959326

Views and Commentaries

Vicente Valenzuela, Melissa Nassif, Claudio Hetz
Autophagy. 2018; 14(4): 733–737. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.1080/15548627.2018.1432327
PMCID:
PMC5959335

Articles from Autophagy are provided here courtesy of Taylor & Francis