Logo of autophLink to Publisher's site

Volume 13(10);  2017

Articles from this journal are generally available in PMC after a 12-month delay (embargo); however, the delay may vary at the discretion of the publisher.

Autophagic Puncta

Mei-Yao Lin, Xiu-Tang Cheng, Yuxiang Xie, Qian Cai, Zu-Hang Sheng
Autophagy. 2017; 13(10): 1792–1794. Published online 2017 Aug 16. doi: 10.1080/15548627.2017.1356552
PMCID:
PMC5640196

Autophagic Punctum

Xinjian Li, Xu Qian, Zhimin Lu
Autophagy. 2017; 13(10): 1790–1791. Published online 2017 Aug 18. doi: 10.1080/15548627.2017.1349581
PMCID:
PMC5640193
Taki Nishimura, Noboru Mizushima
Autophagy. 2017; 13(10): 1795–1796. Published online 2017 Aug 17. doi: 10.1080/15548627.2017.1358344
PMCID:
PMC5640204
Robert W. Button, Shouqing Luo
Autophagy. 2017; 13(10): 1797–1798. Published online 2017 Aug 18. doi: 10.1080/15548627.2017.1358850
PMCID:
PMC5640195

Basic Research Paper

Satoshi Minami, Takeshi Yamamoto, Yoshitsugu Takabatake, Atsushi Takahashi, Tomoko Namba, Jun Matsuda, Tomonori Kimura, Jun-ya Kaimori, Isao Matsui, Takayuki Hamano, Hiroaki Takeda, Masatomo Takahashi, Yoshihiro Izumi, Takeshi Bamba, Taiji Matsusaka, Fumio Niimura, Yoshitaka Isaka
Autophagy. 2017; 13(10): 1629–1647. Published online 2017 Aug 16. doi: 10.1080/15548627.2017.1341464
PMCID:
PMC5640178
Rui Jia, Carlos M. Guardia, Jing Pu, Yu Chen, Juan S. Bonifacino
Autophagy. 2017; 13(10): 1648–1663. Published online 2017 Aug 21. doi: 10.1080/15548627.2017.1343768
PMCID:
PMC5640200
Jennifer Mildenberger, Ida Johansson, Ismail Sergin, Eli Kjøbli, Jan Kristian Damås, Babak Razani, Trude Helen Flo, Geir Bjørkøy
Autophagy. 2017; 13(10): 1664–1678. Published online 2017 Aug 18. doi: 10.1080/15548627.2017.1345411
PMCID:
PMC5640206
Kan Yang, Bin Yu, Cheng Cheng, Tianlin Cheng, Bo Yuan, Kai Li, Junhua Xiao, Zilong Qiu, Yuxun Zhou
Autophagy. 2017; 13(10): 1679–1696. Published online 2017 Aug 18. doi: 10.1080/15548627.2017.1353841
PMCID:
PMC5640177
Alik Demishtein, Milana Fraiberg, Dikla Berko, Boaz Tirosh, Zvulun Elazar, Ami Navon
Autophagy. 2017; 13(10): 1697–1708. Published online 2017 Aug 9. doi: 10.1080/15548627.2017.1356549
PMCID:
PMC5640208
Lei Hou, Li Wei, Shanshan Zhu, Jing Wang, Rong Quan, Zixuan Li, Jue Liu
Autophagy. 2017; 13(10): 1709–1721. Published online 2017 Sep 26. doi: 10.1080/15548627.2017.1356950
PMCID:
PMC5640183
Rongrong Huang, Yuan Zhang, Bing Han, Ying Bai, Rongbin Zhou, Guangming Gan, Jie Chao, Gang Hu, Honghong Yao
Autophagy. 2017; 13(10): 1722–1741. Published online 2017 Aug 8. doi: 10.1080/15548627.2017.1356975
PMCID:
PMC5640207
N. J. Palmisano, N. Rosario, M. Wysocki, M. Hong, B. Grant, A. Meléndez
Autophagy. 2017; 13(10): 1742–1753. Published online 2017 Sep 5. doi: 10.1080/15548627.2017.1356976
PMCID:
PMC5640181
Yang Yuan, Yanrong Zheng, Xiangnan Zhang, Ying Chen, Xiaoli Wu, Jiaying Wu, Zhe Shen, Lei Jiang, Lu Wang, Wei Yang, Jianhong Luo, Zhenghong Qin, Weiwei Hu, Zhong Chen
Autophagy. 2017; 13(10): 1754–1766. Published online 2017 Aug 18. doi: 10.1080/15548627.2017.1357792
PMCID:
PMC5640199

Editor's Corner

Yuchen Feng, Daniel J. Klionsky
Autophagy. 2017; 13(10): 1617–1618. Published online 2017 Aug 10. doi: 10.1080/15548627.2017.1356553
PMCID:
PMC5640188

Resource

Anne-Claire Jacomin, Siva Samavedam, Hannah Charles, Ioannis P. Nezis
Autophagy. 2017; 13(10): 1782–1789. Published online 2017 Aug 14. doi: 10.1080/15548627.2017.1356978
PMCID:
PMC5640201

Review

Akiko Kuma, Masaaki Komatsu, Noboru Mizushima
Autophagy. 2017; 13(10): 1619–1628. Published online 2017 Aug 18. doi: 10.1080/15548627.2017.1343770
PMCID:
PMC5640176

Translational Research Paper

Soo Hyun Kim, Gyuri Kim, Dai Hoon Han, Milim Lee, Irene Kim, Bohkyung Kim, Kook Hwan Kim, Young-Mi Song, Jeong Eun Yoo, Hye Jin Wang, Soo Han Bae, Yong-Ho Lee, Byung-Wan Lee, Eun Seok Kang, Bong-Soo Cha, Myung-Shik Lee
Autophagy. 2017; 13(10): 1767–1781. Published online 2017 Sep 21. doi: 10.1080/15548627.2017.1356977
PMCID:
PMC5640190

Articles from Autophagy are provided here courtesy of Taylor & Francis