Logo of ambexSpringerOpen.comThis journalSubmit a manuscriptRegisterSpringerOpen.comAMB Express

Volume 8;  2018

Mini-Review

Franziska Enzmann, Florian Mayer, Michael Rother, Dirk Holtmann
AMB Express. 2018; 8: 1. Published online 2018 Jan 4. doi: 10.1186/s13568-017-0531-x
PMCID:
PMC5754280

Original Articles

Yu Zhang, Rui Sun, Aijuan Zhou, Jiaguang Zhang, Yunbo Luan, Jianna Jia, Xiuping Yue, Jie Zhang
AMB Express. 2018; 8: 2. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s13568-017-0534-7
PMCID:
PMC5758488
Hadi Eslami, Mohammad Hassan Ehrampoush, Hossein Falahzadeh, Parvaneh Talebi Hematabadi, Rasoul Khosravi, Arash Dalvand, Abbas Esmaeili, Mahmoud Taghavi, Ali Asghar Ebrahimi
AMB Express. 2018; 8: 3. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s13568-017-0532-9
PMCID:
PMC5758483
Hailei Wang, Yi Li, Kun Zhang, Yingqun Ma, Ping Li
AMB Express. 2018; 8: 4. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s13568-017-0529-4
PMCID:
PMC5758489
Shi-Huo Liu, Hong-Fei Li, Yang Yang, Dong Wei, Hong-Bo Jiang, Wei Dou, Guo-Rui Yuan, Jin-Jun Wang
AMB Express. 2018; 8: 5. Published online 2018 Jan 11. doi: 10.1186/s13568-017-0533-8
PMCID:
PMC5764898
Baode Sun, David Wibowo, Anton P. J. Middelberg, Chun-Xia Zhao
AMB Express. 2018; 8: 6. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s13568-018-0541-3
PMCID:
PMC5783979
Deniz Sahin, Ezgi Tas, Ulkü Hüma Altindag
AMB Express. 2018; 8: 7. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s13568-018-0540-4
PMCID:
PMC5783985
Eun-Joo Yang, Tae-Hun Kim, Kyung-Chul Shin, Deok-Kun Oh
AMB Express. 2018; 8: 8. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s13568-018-0543-1
PMCID:
PMC5783978
Wojciech Łaba, Barbara Żarowska, Dorota Chorążyk, Anna Pudło, Michał Piegza, Anna Kancelista, Wiesław Kopeć
AMB Express. 2018; 8: 9. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s13568-018-0538-y
PMCID:
PMC5783986
En Yang, Lihua Fan, Jinping Yan, Yueming Jiang, Craig Doucette, Sherry Fillmore, Bradley Walker
AMB Express. 2018; 8: 10. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s13568-018-0536-0
PMCID:
PMC5783981
Yalin Yang, Juan Li, Qiang Yu, Junxiu Hou, Chenchen Gao, Dong Li, Yang Liu, Chao Ran, Zhigang Zhou
AMB Express. 2018; 8: 11. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s13568-018-0542-2
PMCID:
PMC5783984
Ganesh-Kumar Selvaraj, Zhe Tian, Hong Zhang, Mohanapriya Jayaraman, Min Yang, Yu Zhang
AMB Express. 2018; 8: 12. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13568-018-0539-x
PMCID:
PMC5783987
Qi Deng, Jianzhou Meng, Yan Guan, Yishuang Liu, Chunling Xiao
AMB Express. 2018; 8: 13. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1186/s13568-018-0537-z
PMCID:
PMC5794715
Tihomir Kovač, Bojan Šarkanj, Tomislav Klapec, Ivana Borišev, Marija Kovač, Ante Nevistić, Ivica Strelec
AMB Express. 2018; 8: 14. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.1186/s13568-018-0544-0
PMCID:
PMC5799089
Jiangyu Zhu, Minato Wakisaka
AMB Express. 2018; 8: 16. Published online 2018 Feb 8. doi: 10.1186/s13568-018-0547-x
PMCID:
PMC5805669

Author Correction

Yu Guan, Haitao Yang, Siyu Han, Limin Feng, Tianming Wang, Jianping Ge
AMB Express. 2018; 8: 15. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.1186/s13568-018-0535-1
PMCID:
PMC5799092

Articles from AMB Express are provided here courtesy of Springer-Verlag