Logo of ajcrLink to Publisher's site

Volume 8(1);  2018

Editorial

Dihua Yu
Am J Cancer Res. 2018; 8(1): 1. Published online 2018 Jan 10.
PMCID:
PMC5794716

Original Articles

Kyriaki Papadopoulou, Samuel Murray, Kyriaki Manousou, Ioannis Tikas, Christos Dervenis, Joseph Sgouros, Dimitra Rontogianni, Sotirios Lakis, Mattheos Bobos, Christos Poulios, Stavroula Pervana, Georgios Lazaridis, George Fountzilas, Vassiliki Kotoula
Am J Cancer Res. 2018; 8(1): 2–15. Published online 2018 Jan 1.
PMCID:
PMC5794717
Yingying Wang, Yong Tang, Haifang Hang, Mingming Wang, Yuyang Pang, Yehua Yu, Yingli Wu, Qi Zhu
Am J Cancer Res. 2018; 8(1): 16–29. Published online 2018 Jan 1.
PMCID:
PMC5794718
Liang-Pan Shi, Hai-Lian Guo, Yi-Bin Su, Zhi-Hua Zheng, Jiang-Rui Liu, Shu-Hua Lai
Am J Cancer Res. 2018; 8(1): 30–38. Published online 2018 Jan 1.
PMCID:
PMC5794719
Rana Abdel-Samad, Patrick Aouad, Hala Gali-Muhtasib, Zeinab Sweidan, Raed Hmadi, Humam Kadara, Egildo Luca D’Andrea, Alessandra Fucci, Claudio Pisano, Nadine Darwiche
Am J Cancer Res. 2018; 8(1): 39–55. Published online 2018 Jan 1.
PMCID:
PMC5794720
Chih-Ming Ho, Fa-Kung Lee, Shih-Hung Huang, Wen-Fang Cheng
Am J Cancer Res. 2018; 8(1): 56–69. Published online 2018 Jan 1.
PMCID:
PMC5794721
Yandong Guo, Jing Xiong, Jing Wang, Jing Wen, Fachao Zhi
Am J Cancer Res. 2018; 8(1): 70–80. Published online 2018 Jan 1.
PMCID:
PMC5794722
Yong Li, Cai Cheng
Am J Cancer Res. 2018; 8(1): 81–90. Published online 2018 Jan 1.
PMCID:
PMC5794723
Anqing Zhu, Huizi Sha, Shu Su, Fangjun Chen, Jia Wei, Fanyan Meng, Yang Yang, Juan Du, Jie Shao, Fuzhi Ji, Chong Zhou, Zhengyun Zou, Xiaoping Qian, Baorui Liu
Am J Cancer Res. 2018; 8(1): 91–105. Published online 2018 Jan 1.
PMCID:
PMC5794724
Yali Han, Chuanyong Liu, Guanhua Li, Juan Li, Xingyan Lv, Huan Shi, Jie Liu, Shuai Liu, Peng Yan, Shuyun Wang, Yuping Sun, Meili Sun
Am J Cancer Res. 2018; 8(1): 106–119. Published online 2018 Jan 1.
PMCID:
PMC5794725
Shukun Zhang, Wenmin Ge, Gangyong Zou, Lin Yu, Yongcun Zhu, Qiujing Li, Yujie Zhang, Zhanli Wang, Tao Xu
Am J Cancer Res. 2018; 8(1): 120–131. Published online 2018 Jan 1.
PMCID:
PMC5794726
Jiantao xiao, Qing Shi, Weiguo Li, Xingyu Mu, Jintao Peng, Mingzi Li, Mulin Chen, Huabing Huang, Chenji Wang, Kun Gao, Jie Fan
Am J Cancer Res. 2018; 8(1): 132–143. Published online 2018 Jan 1.
PMCID:
PMC5794727
Kun Hu, Shiqian Shen, Lanjing Zhang
Am J Cancer Res. 2018; 8(1): 144–153. Published online 2018 Jan 1.
PMCID:
PMC5794728
Jie-Xue Pan, Gang Chen, Jun-Jian Li, Qian-Dong Zhu, Jing-Jie Li, Zong-Jing Chen, Zheng-Ping Yu, Long-Yun Ye
Am J Cancer Res. 2018; 8(1): 154–164. Published online 2018 Jan 1.
PMCID:
PMC5794729
Yanyan Wang, Wenjuan Zhang, Yuyan Wang, Shanfeng Wang
Am J Cancer Res. 2018; 8(1): 170–182. Published online 2018 Jan 1.
PMCID:
PMC5794731
Brian Smith, Yi-Hsin Hsu, Rene Flores, Mihai Gagea, Suzanne Craig, Mien-Chie Hung
Am J Cancer Res. 2018; 8(1): 183–191. Published online 2018 Jan 1.
PMCID:
PMC5794732
Cunrong Chen, Lili Zhou, Hui Wang, Junnian Chen, Wen Li, Wei Liu, Mingjie Shen, Hongzhou Liu, Xiaomin Fu
Am J Cancer Res. 2018; 8(1): 192–206. Published online 2018 Jan 1.
PMCID:
PMC5794733

Case Report

Min Ji, Lin Wang, Yuguo Shao, Wei Cao, Ting Xu, Shujie Chen, Zhiwei Wang, Qi He, Kuo Yang
Am J Cancer Res. 2018; 8(1): 165–169. Published online 2018 Jan 1.
PMCID:
PMC5794730

Articles from American Journal of Cancer Research are provided here courtesy of e-Century Publishing Corporation