Logo of ajcrLink to Publisher's site

Volume 7(10);  2017

Review Articles

Pooja Agarwal, Michael J Pajor, David M Anson, Maheedhara R Guda, Collin M Labak, Andrew J Tsung, Kiran K Velpula
Am J Cancer Res. 2017; 7(10): 1990–1995. Published online 2017 Oct 1.
PMCID:
PMC5665846
Na Shang, Matteo Figini, Junjie Shangguan, Bin Wang, Chong Sun, Liang Pan, Quanhong Ma, Zhuoli Zhang
Am J Cancer Res. 2017; 7(10): 2091–2102. Published online 2017 Oct 1.
PMCID:
PMC5665855

Original Articles

Liang Huang, Jin Lin Cai, Pin Zhu Huang, Liang Kang, Mei Jin Huang, Lei Wang, Jian Ping Wang
Am J Cancer Res. 2017; 7(10): 1996–2008. Published online 2017 Oct 1.
PMCID:
PMC5665847
Cheng Yang, Guijiang Wang, Jian Yang, Liguo Wang
Am J Cancer Res. 2017; 7(10): 2009–2019. Published online 2017 Oct 1.
PMCID:
PMC5665848
Zhicheng Zhou, Peijing Zhang, Xiaoyu Hu, Jongchan Kim, Fan Yao, Zhenna Xiao, Liyong Zeng, Liang Chang, Yutong Sun, Li Ma
Am J Cancer Res. 2017; 7(10): 2020–2031. Published online 2017 Oct 1.
PMCID:
PMC5665849
Norihiko Suzuki, Hiroshi Tsukihara, Fumio Nakagawa, Takashi Kobunai, Teiji Takechi
Am J Cancer Res. 2017; 7(10): 2032–2040. Published online 2017 Oct 1.
PMCID:
PMC5665850
Takashi Kawahara, Satoshi Inoue, Eiji Kashiwagi, Jinbo Chen, Hiroki Ide, Taichi Mizushima, Yi Li, Yichun Zheng, Hiroshi Miyamoto
Am J Cancer Res. 2017; 7(10): 2041–2050. Published online 2017 Oct 1.
PMCID:
PMC5665851
Xiaoxiang Chen, Xiangxiang Liu, Bangshun He, Yuqin Pan, Huiling Sun, Tao Xu, Xiuxiu Hu, Shukui Wang
Am J Cancer Res. 2017; 7(10): 2051–2069. Published online 2017 Oct 1.
PMCID:
PMC5665852
Dengdi Hu, Dan Shen, Min Zhang, Nengmeng Jiang, Feng Sun, Shibo Yuan, Kaiming Wan
Am J Cancer Res. 2017; 7(10): 2070–2080. Published online 2017 Oct 1.
PMCID:
PMC5665853
Chun Han, Weihui Zheng, Minghua Ge, Kejing Wang, Yangfeng Xiang, Peng Wang
Am J Cancer Res. 2017; 7(10): 2081–2090. Published online 2017 Oct 1.
PMCID:
PMC5665854

Articles from American Journal of Cancer Research are provided here courtesy of e-Century Publishing Corporation