Logo of ajcrLink to Publisher's site

Volume 8(5);  2018

Review Articles

Qiong Huang, Xingbin Hu, Wanming He, Yang Zhao, Shihui Hao, Qijing Wu, Shaowei Li, Shuyi Zhang, Min Shi
Am J Cancer Res. 2018; 8(5): 763–777. Published online 2018 May 1.
PMCID:
PMC5992512
Jia Long, Chan-Juan Zhang, Neng Zhu, Ke Du, Yu-Fang Yin, Xi Tan, Duan-Fang Liao, Li Qin
Am J Cancer Res. 2018; 8(5): 778–791. Published online 2018 May 1.
PMCID:
PMC5992506

Original Articles

Kang Song, Ye Yuan, Yong Lin, Yan-Xia Wang, Jie Zhou, Qu-Jing Gai, Lin Zhang, Min Mao, Xiao-Xue Yao, Yan Qin, Hui-Min Lu, Xiang Zhang, You-Hong Cui, Xiu-Wu Bian, Xia Zhang, Yan Wang
Am J Cancer Res. 2018; 8(5): 792–809. Published online 2018 May 1.
PMCID:
PMC5992513
Bin Han, Yuan-Yuan Zhang, Ke Xu, Yang Bai, Li-Hong Wan, Shi-Kun Miao, Ke-Xian Zhang, Hong-Wei Zhang, Yin Liu, Li-Ming Zhou
Am J Cancer Res. 2018; 8(5): 810–823. Published online 2018 May 1.
PMCID:
PMC5992514
Haiyan Zhao, Wuyun Su, Qingmei Kang, Ze Xing, Xue Lin, Zhongjun Wu
Am J Cancer Res. 2018; 8(5): 824–834. Published online 2018 May 1.
PMCID:
PMC5992516
Hongjuan Li, Hui Zhang, Yali Wang
Am J Cancer Res. 2018; 8(5): 835–851. Published online 2018 May 1.
PMCID:
PMC5992511
Cheng Chen, Maimaiti Aihemaiti, Xin Zhang, Hui Qu, Qi-Long Sun, Qing-Si He, Wen-Bin Yu
Am J Cancer Res. 2018; 8(5): 852–865. Published online 2018 May 1.
PMCID:
PMC5992515
Hongbo Zou, Shuang Wang, Songtao Wang, Hong Wu, Jing Yu, Qian Chen, Wei Cui, Ye Yuan, Xianmei Wen, Jian He, Lin Chen, Ruilian Yu, Ming Zhang, Haitao Lan, Guoxiang Jin, Xia Zhang, Xiuwu Bian, Chuan Xu
Am J Cancer Res. 2018; 8(5): 866–878. Published online 2018 May 1.
PMCID:
PMC5992510
Shuzhen Liang, Mao Lin, Lizhi Niu, Kecheng Xu, Xiaohua Wang, Yingqing Liang, Mingjie Zhang, Duanming Du, Jibing Chen
Am J Cancer Res. 2018; 8(5): 879–891. Published online 2018 May 1.
PMCID:
PMC5992505
Jianming Tang, Guansheng Zhong, Jianhui Wu, Haiyan Chen, Yongshi Jia
Am J Cancer Res. 2018; 8(5): 892–902. Published online 2018 May 1.
PMCID:
PMC5992508
Yang Li, Qingxin Liu, Daniel J McGrail, Hui Dai, Kaiyi Li, Shiaw-Yih Lin
Am J Cancer Res. 2018; 8(5): 903–914. Published online 2018 May 1.
PMCID:
PMC5992509

Erratum

Hannah M Jones, Ziwei Fang, Wenchuan Sun, Leslie H Clark, Jessica E Stine, Arthur-Quan Tran, Stephanie A Sullivan, Timothy P Gilliam, Chunxiao Zhou, Victoria L Bae-Jump
Am J Cancer Res. 2018; 8(5): 915. Published online 2018 May 1.
PMCID:
PMC5992507

Articles from American Journal of Cancer Research are provided here courtesy of e-Century Publishing Corporation