Logo of ayuHomeCurrent issueInstructionsSubmit article

Volume 37(1);  Jan-Mar 2016

Editorial

Mahesh Vyas
Ayu. 2016 Jan-Mar; 37(1): 1–2. doi: 10.4103/ayu.AYU_26_17
PMCID:
PMC5541459

Review Articles

Satyapal Singh, J. S. Tripathi, N. P. Rai
Ayu. 2016 Jan-Mar; 37(1): 3–10. doi: 10.4103/ayu.AYU_11_15
PMCID:
PMC5541464
Ahalya Sharma, T.V. Shalini, S.J. Sriranjini, B.A. Venkatesh
Ayu. 2016 Jan-Mar; 37(1): 11–17. doi: 10.4103/ayu.AYU_24_16
PMCID:
PMC5541460
Shalini Rai, Anukul Chanda Kar
Ayu. 2016 Jan-Mar; 37(1): 18–21. doi: 10.4103/ayu.AYU_186_13
PMCID:
PMC5541461

Clinical Research

Ravishankar Tejvani, Kashinath G. Metri, Jyotsna Agrawal, H.R. Nagendra
Ayu. 2016 Jan-Mar; 37(1): 22–25. doi: 10.4103/ayu.AYU_158_15
PMCID:
PMC5541462
Minakshi Kumbhare-Patil, Dhanraj B. Gahukar, Swapnil N. Patil
Ayu. 2016 Jan-Mar; 37(1): 26–31. doi: 10.4103/ayu.AYU_212_15
PMCID:
PMC5541463
B.A Pooja, Santosh Kumar Bhatted
Ayu. 2016 Jan-Mar; 37(1): 32–37. doi: 10.4103/ayu.AYU_14_15
PMCID:
PMC5541465
Aneesh Vasudeva Sharma, Tukaram Sambhaji Dudhamal, Sanjay Kumar Gupta, Vyasadeva Mahanta
Ayu. 2016 Jan-Mar; 37(1): 38–44. doi: 10.4103/ayu.AYU_103_14
PMCID:
PMC5541466
Saylee Deshmukh, Mahesh K. Vyas, R. R. Dwivedi, Hitesh A. Vyas
Ayu. 2016 Jan-Mar; 37(1): 45–55. doi: 10.4103/ayu.AYU_10_15
PMCID:
PMC5541467

Case Study

Kshirod Kumar Ratha, Laxmidhar Barik, Ashok Kumar Panda, Jayram Hazra
Ayu. 2016 Jan-Mar; 37(1): 56–61. doi: 10.4103/ayu.AYU_1_16
PMCID:
PMC5541468

Pharmacological Study

Suman G. Singh, K. Nishteswar, Bhupesh R. Patel, Mukesh Nariya
Ayu. 2016 Jan-Mar; 37(1): 62–66. doi: 10.4103/ayu.AYU_208_14
PMCID:
PMC5541469
Pankaj Pathak, Mahesh Vyas, Hitesh Vyas, Mukesh Naria
Ayu. 2016 Jan-Mar; 37(1): 67–70. doi: 10.4103/ayu.AYU_11_16
PMCID:
PMC5541470
Revati Sharma, Ahsan Bhatt, Mansee Thakur
Ayu. 2016 Jan-Mar; 37(1): 71–75. doi: 10.4103/ayu.AYU_167_15
PMCID:
PMC5541471
Anjan Adhikari, Moumita Ray, Anup Kumar Das, Tapas Kumar Sur
Ayu. 2016 Jan-Mar; 37(1): 76–81. doi: 10.4103/ayu.AYU_182_15
PMCID:
PMC5541472

Articles from Ayu are provided here courtesy of Wolters Kluwer -- Medknow Publications