Logo of ayuHomeCurrent issueInstructionsSubmit article

Volume 37(3-4);  Jul-Dec 2016

Editorial

Mandip Goyal
Ayu. 2016 Jul-Dec; 37(3-4): 151. doi: 10.4103/ayu.AYU_221_17
PMCID:
PMC5822977

Review Articles

Nishant Bhimraj Barapatre, Vishnu Prabhakar Joglekar
Ayu. 2016 Jul-Dec; 37(3-4): 152–157. doi: 10.4103/ayu.AYU_216_15
PMCID:
PMC5822974
Vd. Hitesh A. Vyas
Ayu. 2016 Jul-Dec; 37(3-4): 158–162. doi: 10.4103/ayu.AYU_25_16
PMCID:
PMC5822987
Janmejaya Samal
Ayu. 2016 Jul-Dec; 37(3-4): 163–169. doi: 10.4103/ayu.AYU_47_16
PMCID:
PMC5822980

Original Articles

Dhara Patel, H. A. Vyas, R. R. Dwivedi, M. K. Vyas
Ayu. 2016 Jul-Dec; 37(3-4): 170–173. doi: 10.4103/ayu.AYU_79_13
PMCID:
PMC5822976
Akhilesh Shukla, A. S. Baghel, Mahesh Vyas
Ayu. 2016 Jul-Dec; 37(3-4): 174–183. doi: 10.4103/ayu.AYU_87_16
PMCID:
PMC5822981
Abdeli Bhadarva, Vd. Hitesh Vyas, R. R. Dwivedi, Mahesh Vyas
Ayu. 2016 Jul-Dec; 37(3-4): 184–189. doi: 10.4103/ayu.AYU_72_14
PMCID:
PMC5822973
Tarak R. Adhvaryu, K. S. Patel, V. K. Kori, S. Rajagopala, R. Manjusha
Ayu. 2016 Jul-Dec; 37(3-4): 190–197. doi: 10.4103/ayu.AYU_91_14
PMCID:
PMC5822979
Anjana Goswami, S Rajagopala, Kalpana S. Patel, Virendra K. Kori, Pradeepkumar Prajapati
Ayu. 2016 Jul-Dec; 37(3-4): 198–205. doi: 10.4103/ayu.AYU_72_15
PMCID:
PMC5822983
Arun Gupta, Vaijayanti Gaikwad, Satyendra Kumar, Ruchi Srivastava, JLN Sastry
Ayu. 2016 Jul-Dec; 37(3-4): 206–214. doi: 10.4103/ayu.AYU_156_15
PMCID:
PMC5822975
A. Arhanth Kumar, Shreevathsa Manjunath, Arun Jainer
Ayu. 2016 Jul-Dec; 37(3-4): 215–221. doi: 10.4103/ayu.AYU_83_16
PMCID:
PMC5822988
Pallavi S. Jamadagni, Shrirang Jamadagni, Koyel Mukherjee, Sachchidanand Upadhyay, Sudesh Gaidhani, Jayram Hazra
Ayu. 2016 Jul-Dec; 37(3-4): 222–229. doi: 10.4103/ayu.AYU_51_17
PMCID:
PMC5822989
Sanjay Bhausaheb Khedekar, Prashanta Bedarkar, Pradeepkumar Prajapati
Ayu. 2016 Jul-Dec; 37(3-4): 230–237. doi: 10.4103/ayu.AYU_126_15
PMCID:
PMC5822984
Hardik Mori, K. Nishteswar, B. R. Patel, Mukesh Nariya
Ayu. 2016 Jul-Dec; 37(3-4): 238–243. doi: 10.4103/ayu.AYU_109_14
PMCID:
PMC5822982
H. D. Jedage, K. P. Manjunath
Ayu. 2016 Jul-Dec; 37(3-4): 244–249. doi: 10.4103/ayu.AYU_196_15
PMCID:
PMC5822978
Khushboo G. Faldu, Harika Duvva, Jigna S. Shah, Prabooth V. Shah, Snehal S. Patel
Ayu. 2016 Jul-Dec; 37(3-4): 250–255. doi: 10.4103/ayu.AYU_4_16
PMCID:
PMC5822986
Amit Kumar Srivastava, Hemant Nagar, Rajnish Srivastava, Varsha Ahirwar, Harinarayan Singh Chandel
Ayu. 2016 Jul-Dec; 37(3-4): 256–263. doi: 10.4103/ayu.AYU_35_16
PMCID:
PMC5822985

Articles from Ayu are provided here courtesy of Wolters Kluwer -- Medknow Publications