Logo of bloodcancerLink to Publisher's site

Volume 8(7);  2018 Jul

Article

Jingru Zhang, Yingqiao Wang, Jianxiang Wang, Jianda Hu, Suning Chen, Jie Jin, Ting Liu, Jianfeng Zhou, Yu Hu, Daoxin Ma, Xiaojun Huang, Chunyan Ji, Ming Hou
Blood Cancer J. 2018 Jul; 8(7): 61. Published online 2018 Jun 15. doi: 10.1038/s41408-018-0093-4
PMCID:
PMC6006175

Articles from Blood Cancer Journal are provided here courtesy of Nature Publishing Group