Logo of ajcdLink to Publisher's site

Volume 7(4);  2017

Original Article

Yan-Bo Wang, Xiang-Hua Fu, Xin-Shun Gu, Wei-Ze Fan, Yun-Fa Jiang, Guo-Zhen Hao, Qing Miao, Jie Cao, Bing Fu, Yi Li
Am J Cardiovasc Dis. 2017; 7(4): 89–96. Published online 2017 Jul 25.
PMCID:
PMC5545210

Erratum

Antje Bruckbauer, Jheelam Banerjee, Qiang Cao, Xin Cui, Jia Jing, Lin Zha, Fenfen Li, Bingzhong Xue, Hang Shi, Michael B Zemel
Am J Cardiovasc Dis. 2017; 7(4): 97. Published online 2017 Jul 25.
PMCID:
PMC5545211

Articles from American Journal of Cardiovascular Disease are provided here courtesy of e-Century Publishing Corporation