Logo of agdisAging and DiseaseAboutEditorial BoardSubmissionAchieves

Volume 9(3);  2018 Jun

Orginal Article

Qiong Ding, Kitora Tanigawa, Jun Kaneko, Mamoru Totsuka, Yoshinori Katakura, Etsuko Imabayashi, Hiroshi Matsuda, Tatsuhiro Hisatsune
Aging Dis. 2018 Jun; 9(3): 334–345. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.14336/AD.2017.0809
PMCID:
PMC5988590
Jie Zhen, Tong Lin, Xiaochen Huang, Huiqiang Zhang, Shengqi Dong, Yifan Wu, Linlin Song, Rong Xiao, Linhong Yuan
Aging Dis. 2018 Jun; 9(3): 346–357. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.14336/AD.2017.0715
PMCID:
PMC5988591
Jiao Lu, Xuefeng Duan, Wenming Zhao, Jing Wang, Haoyu Wang, Kai Zhou, Min Fang
Aging Dis. 2018 Jun; 9(3): 358–373. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.14336/AD.2017.0701
PMCID:
PMC5988592
Yali Chen, Mengmei Yin, Xuejin Cao, Gang Hu, Ming Xiao
Aging Dis. 2018 Jun; 9(3): 374–390. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.14336/AD.2017.0706
PMCID:
PMC5988593
Wenzhi Sun, Jiewen Tan, Zhuo Li, Shibao Lu, Man Li, Chao Kong, Yong Hai, Chunjin Gao, Xuehua Liu
Aging Dis. 2018 Jun; 9(3): 391–400. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.14336/AD.2017.0726
PMCID:
PMC5988594
Xiangrong Liu, Shaohong Wen, Shunying Zhao, Feng Yan, Shangfeng Zhao, Di Wu, Xunming Ji
Aging Dis. 2018 Jun; 9(3): 401–411. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.14336/AD.2017.0703
PMCID:
PMC5988595
Can Zhang, Nicole R. Brandon, Kerryann Koper, Pei Tang, Yan Xu, Huanyu Dou
Aging Dis. 2018 Jun; 9(3): 412–425. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.14336/AD.2017.0926
PMCID:
PMC5988596
Sheng Zhang, Jungen Zhang, Meixia Zhang, Genlong Zhong, Zhicai Chen, Longting Lin, Min Lou
Aging Dis. 2018 Jun; 9(3): 426–434. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.14336/AD.2017.0601
PMCID:
PMC5988597
Sha Lu, Zheng Niu, Yueming Chen, Qiaofeng Tu, Yue Zhang, Wenli Chen, Wenjuan Tong, Zhifen Zhang
Aging Dis. 2018 Jun; 9(3): 435–443. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.14336/AD.2017.0810
PMCID:
PMC5988598
Xin Xu, Yuanyuan Gao, Renyuan Liu, Lai Qian, Yan Chen, Xiaoying Wang, Yun Xu
Aging Dis. 2018 Jun; 9(3): 444–452. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.14336/AD.2017.0808
PMCID:
PMC5988599
Tao Yan, Poornima Venkat, Michael Chopp, Alex Zacharek, Peng Yu, Ruizhuo Ning, Xiaoxi Qiao, Mark R. Kelley, Jieli Chen
Aging Dis. 2018 Jun; 9(3): 453–466. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.14336/AD.2017.1130
PMCID:
PMC5988600
Yuanyuan Ran, Zongjian Liu, Shuo Huang, Jiamei Shen, Fengwu Li, Wenxiu Zhang, Chen Chen, Xiaokun Geng, Zhili Ji, Huishan Du, Xiaoming Hu
Aging Dis. 2018 Jun; 9(3): 467–479. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.14336/AD.2018.0130
PMCID:
PMC5988601
Ying Chang, Jingchun Yang, Hua Hong, Huijuan Ma, Xin Cui, Li Chen
Aging Dis. 2018 Jun; 9(3): 480–488. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.14336/AD.2017.0704
PMCID:
PMC5988602
Emma EF. Kleipool, Emiel O. Hoogendijk, Marijke C. Trappenburg, M. Louis Handoko, Martijn Huisman, Mike JL. Peters, Majon Muller
Aging Dis. 2018 Jun; 9(3): 489–497. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.14336/AD.2017.1125
PMCID:
PMC5988603
Qi-Wen Deng, Shuo Li, Huan Wang, Leix Lei, Han-Qing Zhang, Zheng-Tian Gu, Fang-Lan Xing, Fu-Ling Yan
Aging Dis. 2018 Jun; 9(3): 498–506. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.14336/AD.2017.0629
PMCID:
PMC5988604

Review Articles

Zheng Zhang, Linlei Zhang, Yuchuan Ding, Zhao Han, Xunming Ji
Aging Dis. 2018 Jun; 9(3): 507–522. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.14336/AD.2017.0628
PMCID:
PMC5988605
Ting Shen, Yuyi You, Chitra Joseph, Mehdi Mirzaei, Alexander Klistorner, Stuart L. Graham, Vivek Gupta
Aging Dis. 2018 Jun; 9(3): 523–536. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.14336/AD.2017.0717
PMCID:
PMC5988606
Sheng Chen, Yuanjian Fang, Shenbin Xu, Cesar Reis, Jianmin Zhang
Aging Dis. 2018 Jun; 9(3): 537–552. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.14336/AD.2017.0702
PMCID:
PMC5988607

Articles from Aging and Disease are provided here courtesy of JKL International LLC