Logo of agdisAging and DiseaseAboutEditorial BoardSubmissionAchieves

Volume 9(5);  2018 Oct

Orginal Article

Patricia Sosa, Elena Alcalde-Estevez, Patricia Plaza, Nuria Troyano, Cristina Alonso, Laura Martínez-Arias, Andresa Evelem de Melo Aroeira, Diego Rodriguez-Puyol, Gemma Olmos, Susana López-Ongil, María P. Ruíz-Torres
Aging Dis. 2018 Oct; 9(5): 769–784. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.1214
PMCID:
PMC6147593
Yong-Fei Zhao, Qiong-Zhang, Jian-Feng Zhang, Zhi-Yin Lou, Hen-Bing Zu, Zi-Gao Wang, Wei-Cheng Zeng, Kai-Yao, Bao-Guo Xiao
Aging Dis. 2018 Oct; 9(5): 785–797. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.1028
PMCID:
PMC6147589
Diano F. Marrone, Elham Satvat, Anuj Patel
Aging Dis. 2018 Oct; 9(5): 798–807. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.1223
PMCID:
PMC6147594
Ze Teng, Aibo Wang, Peng Wang, Rui Wang, Wei Wang, Hongbin Han
Aging Dis. 2018 Oct; 9(5): 808–816. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.1115
PMCID:
PMC6147590
Stefanie Hardt, Lucie Valek, Jinyang Zeng-Brouwers, Annett Wilken-Schmitz, Liliana Schaefer, Irmgard Tegeder
Aging Dis. 2018 Oct; 9(5): 817–830. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.1127
PMCID:
PMC6147595
Szkup Małgorzata, Brodowski Jacek, Owczarek Aleksander Jerzy, Choręza Piotr, Jurczak Anna, Grochans Elżbieta
Aging Dis. 2018 Oct; 9(5): 831–842. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.1027
PMCID:
PMC6147583
Li-huang Zha, Jun Zhou, Tang-zhiming Li, Hui Luo, Jing-ni He, Lin Zhao, Zai-xin Yu
Aging Dis. 2018 Oct; 9(5): 843–851. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.1102
PMCID:
PMC6147585
Binquan You, Bingbing Zhu, Xi Su, Feng Liu, Bingyin Wang
Aging Dis. 2018 Oct; 9(5): 852–860. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.1129
PMCID:
PMC6147591
Emmanuel Navarro-Flores, Marta Elena Losa-Iglesias, Ricardo Becerro-de-Bengoa-Vallejo, Daniel Lopez-Lopez, Juan Manuel Vilar-Fernandez, Patricia Palomo-Lopez, Cesar Calvo-Lobo
Aging Dis. 2018 Oct; 9(5): 861–868. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.1215
PMCID:
PMC6147586
Changhong Ren, Ning Li, Sijie Li, Rongrong Han, Qingjian Huang, Jiangnan Hu, Kunlin Jin, Xunming Ji
Aging Dis. 2018 Oct; 9(5): 869–879. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.1106
PMCID:
PMC6147592

Reviews

Maxime Fournet, Frédéric Bonté, Alexis Desmoulière
Aging Dis. 2018 Oct; 9(5): 880–900. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.1121
PMCID:
PMC6147582
Shashank Ghai, Ishan Ghai, Alfred O. Effenberg
Aging Dis. 2018 Oct; 9(5): 901–923. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.1031
PMCID:
PMC6147584
Fan Liu, Jianfei Lu, Anatol Manaenko, Junjia Tang, Qin Hu
Aging Dis. 2018 Oct; 9(5): 924–937. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.1126
PMCID:
PMC6147588
Linsha Ma, Liang Hu, Xiaoyu Feng, Songlin Wang
Aging Dis. 2018 Oct; 9(5): 938–945. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.1207
PMCID:
PMC6147587

Short Communication

Stefano Rizza, Marina Cardellini, Alessio Farcomeni, Pasquale Morabito, Daniele Romanello, Giovanni Di Cola, Maria Paola Canale, Massimo Federici
Aging Dis. 2018 Oct; 9(5): 946–951. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.1117
PMCID:
PMC6147581

Articles from Aging and Disease are provided here courtesy of JKL International LLC