Logo of agdisAging and DiseaseAboutEditorial BoardSubmissionAchieves

Volume 9(1);  2018 Feb

Orginal Article

Supakanya Wongrakpanich, Christos Kallis, Prithiv Prasad, Janani Rangaswami, Andrew Rosenzweig
Aging Dis. 2018 Feb; 9(1): 1–7. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.14336/AD.2017.0304
PMCID:
PMC5772847
Qian Sun, Tian Wang, Tian-Fang Jiang, Pei Huang, Ying Wang, Qin Xiao, Jun Liu, Sheng-Di Chen
Aging Dis. 2018 Feb; 9(1): 8–16. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.14336/AD.2017.0204
PMCID:
PMC5772861
Qianghua Xia, Sumei Lu, Julian Ostrovsky, Shana E McCormack, Marni J Falk, Struan F. A Grant
Aging Dis. 2018 Feb; 9(1): 17–30. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.14336/AD.2017.0230
PMCID:
PMC5772855
Huaqin Liu, Zhui Yu, Ying Li, Bin Xu, Baihui Yan, Wulf Paschen, David S Warner, Wei Yang, Huaxin Sheng
Aging Dis. 2018 Feb; 9(1): 31–39. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.14336/AD.2017.0221
PMCID:
PMC5772856
Jie Liu, Ling-yun Tang, Yan-gui Wang, Shun-yuan Lu, En-ning Zhang, Zhu-gang Wang, Hong-xin Zhang
Aging Dis. 2018 Feb; 9(1): 40–50. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.14336/AD.2017.0308
PMCID:
PMC5772857
Jing Zou, Zhigang Chen, Caiqian Liang, Yongmei Fu, Xiaobo Wei, Jianjun Lu, Mengqiu Pan, Yue Guo, Xinxue Liao, Huifang Xie, Duobin Wu, Min Li, Lihui Liang, Penghua Wang, Qing Wang
Aging Dis. 2018 Feb; 9(1): 51–65. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.14336/AD.2017.0416
PMCID:
PMC5772858
Xiaoting Li, Lu Yu, Jing Gao, Xukun Bi, Juhong Zhang, Shiming Xu, Meihui Wang, Mengmeng Chen, Fuyu Qiu, Guosheng Fu
Aging Dis. 2018 Feb; 9(1): 66–76. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.14336/AD.2017.0426
PMCID:
PMC5772859
Nathalie K Zgheib, Fatima Sleiman, Lara Nasreddine, Mona Nasrallah, Nancy Nakhoul, Hussain Isma’eel, Hani Tamim
Aging Dis. 2018 Feb; 9(1): 77–89. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.14336/AD.2017.0310
PMCID:
PMC5772860
Joana Lourenco, Antonio Serrano, Alice Santos-Silva, Marcos Gomes, Claudia Afonso, Paula Freitas, Constanca Paul, Elisio Costa
Aging Dis. 2018 Feb; 9(1): 90–101. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.14336/AD.2017.0128
PMCID:
PMC5772862
LingYu Zhang, Bei Cao, Yutong Zou, Qian-Qian Wei, RuWei Ou, Wanglin Liu, Bi Zhao, Jing Yang, Ying Wu, HuiFang Shang
Aging Dis. 2018 Feb; 9(1): 102–108. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.14336/AD.2017.0711
PMCID:
PMC5772848
Fangyu Peng, Fang Xie, Otto Muzik
Aging Dis. 2018 Feb; 9(1): 109–118. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.14336/AD.2017.1025
PMCID:
PMC5772849

Perspectives

Wenbo Zhao, Sijie Li, Changhong Ren, Ran Meng, Xunming Ji
Aging Dis. 2018 Feb; 9(1): 165–171. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.14336/AD.2017.1015
PMCID:
PMC5772854

Reviews

Barbara Strasser, Konstantinos Volaklis, Dietmar Fuchs, Martin Burtscher
Aging Dis. 2018 Feb; 9(1): 119–132. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.14336/AD.2017.0202
PMCID:
PMC5772850
Weiming Hu, Junwu Wu, Wenjing Jiang, Jianguo Tang
Aging Dis. 2018 Feb; 9(1): 133–142. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.14336/AD.2017.0119
PMCID:
PMC5772851
Supakanya Wongrakpanich, Amaraporn Wongrakpanich, Katie Melhado, Janani Rangaswami
Aging Dis. 2018 Feb; 9(1): 143–150. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.14336/AD.2017.0306
PMCID:
PMC5772852
Carly Welch, Zaki K. Hassan-Smith, Carolyn A. Greig, Janet M. Lord, Thomas A. Jackson
Aging Dis. 2018 Feb; 9(1): 151–164. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.14336/AD.2017.0315
PMCID:
PMC5772853

Articles from Aging and Disease are provided here courtesy of JKL International LLC