Logo of agdisAging and DiseaseAboutEditorial BoardSubmissionAchieves

Volume 8(5);  2017 Oct

Editorial

William C. Cho
Aging Dis. 2017 Oct; 8(5): 685–687. Published online 2017 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.0822
PMCID:
PMC5614330

Original Articles

Mengxiong Pan, Peng Wang, Chengcai Zheng, Hongxia Zhang, Siyang Lin, Bei Shao, Qichuan Zhuge, Kunlin Jin
Aging Dis. 2017 Oct; 8(5): 519–530. Published online 2017 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.0710
PMCID:
PMC5614318
Mengfei Cai, Wenting Zhang, Zhongfang Weng, R. Anne Stetler, Xiaoyan Jiang, Yejie Shi, Yanqin Gao, Jun Chen
Aging Dis. 2017 Oct; 8(5): 531–545. Published online 2017 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.0520
PMCID:
PMC5614319
Ulises Urzua, Carlos Chacon, Luis Lizama, Sebastián Sarmiento, Pía Villalobos, Belén Kroxato, Katherine Marcelain, María-Julieta Gonzalez
Aging Dis. 2017 Oct; 8(5): 546–557. Published online 2017 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.0110
PMCID:
PMC5614320
Sheng Peng, Ting Shen, Jie Liu, Brian Tomlinson, Huimin Sun, Xiaoli Chen, Paul Chan, YaShu Kuang, Liang Zheng, Hong Wu, Xugang Ding, Dingguang Qian, Yixin Shen, Pingjin Gao, Huimin Fan, Zhongmin Liu, Yuzhen Zhang
Aging Dis. 2017 Oct; 8(5): 558–569. Published online 2017 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2016.1220
PMCID:
PMC5614321

Reviews

Liang Yan, Rui Gao, Yang Liu, Baorong He, Shemin Lv, Dingjun Hao
Aging Dis. 2017 Oct; 8(5): 570–582. Published online 2017 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.0201
PMCID:
PMC5614322
Ilia Stambler
Aging Dis. 2017 Oct; 8(5): 583–589. Published online 2017 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.0130
PMCID:
PMC5614323
Xianglai Xu, Brian Wang, Changhong Ren, Jiangnan Hu, David A. Greenberg, Tianxiang Chen, Liping Xie, Kunlin Jin
Aging Dis. 2017 Oct; 8(5): 590–610. Published online 2017 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.0430
PMCID:
PMC5614324
Adar Zinger, William C Cho, Arie Ben-Yehuda
Aging Dis. 2017 Oct; 8(5): 611–627. Published online 2017 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2016.1230
PMCID:
PMC5614325
Jan R. Aunan, William C Cho, Kjetil Søreide
Aging Dis. 2017 Oct; 8(5): 628–642. Published online 2017 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.0103
PMCID:
PMC5614326
Simone Garcovich, Giuseppe Colloca, Pietro Sollena, Bellieni Andrea, Lodovico Balducci, William C. Cho, Roberto Bernabei, Ketty Peris
Aging Dis. 2017 Oct; 8(5): 643–661. Published online 2017 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.0503
PMCID:
PMC5614327
Tia R. Tidwell, Kjetil Søreide, Hanne R. Hagland
Aging Dis. 2017 Oct; 8(5): 662–676. Published online 2017 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.0713
PMCID:
PMC5614328
Lucia Tortorella, Giuseppe Vizzielli, Domenico Fusco, William C. Cho, Roberto Bernabei, Giovanni Scambia, Giuseppe Colloca
Aging Dis. 2017 Oct; 8(5): 677–684. Published online 2017 Oct 1. doi: 10.14336/AD.2017.0607
PMCID:
PMC5614329

Articles from Aging and Disease are provided here courtesy of JKL International LLC