Logo of agdisAging and DiseaseAboutEditorial BoardSubmissionAchieves

Volume 8(6);  2017 Dec

Editorial

Haiping Zhao, Yumin Luo
Aging Dis. 2017 Dec; 8(6): 688–690. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.14336/AD.2017.1002
PMCID:
PMC5758345

Original Articles

Mari L. Sbardelotto, Giulia S. Pedroso, Fernanda T. Pereira, Helen R. Soratto, Stella MS. Brescianini, Pauline S. Effting, Anand Thirupathi, Renata T. Nesi, Paulo CL. Silveira, Ricardo A. Pinho
Aging Dis. 2017 Dec; 8(6): 887–898. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.14336/AD.2017.0209
PMCID:
PMC5759381
Farnaz Farokhian, Chunlan Yang, Iman Beheshti, Hiroshi Matsuda, Shuicai Wu
Aging Dis. 2017 Dec; 8(6): 899–909. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.14336/AD.2017.0502
PMCID:
PMC5758357

Reviews

Jue Wang, Bin Cao, Haiping Zhao, Juan Feng
Aging Dis. 2017 Dec; 8(6): 691–707. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.14336/AD.2017.0410
PMCID:
PMC5758346
Yong Yang, Changhong Ren, Yuan Zhang, XiaoDan Wu
Aging Dis. 2017 Dec; 8(6): 708–720. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.14336/AD.2017.0707
PMCID:
PMC5758347
Haiping Zhao, Ziping Han, Guangwen Li, Sijia Zhang, Yumin Luo
Aging Dis. 2017 Dec; 8(6): 721–739. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.14336/AD.2017.0724
PMCID:
PMC5758348
Ningqun Wang, Shaozhen Ji, Hao Zhang, Shanshan Mei, Lumin Qiao, Xianglan Jin
Aging Dis. 2017 Dec; 8(6): 740–759. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.14336/AD.2017.0720
PMCID:
PMC5758349
Zhifang Xu, Wei Feng, Qian Shen, Nannan Yu, Kun Yu, Shenjun Wang, Zhigang Chen, Seiji Shioda, Yi Guo
Aging Dis. 2017 Dec; 8(6): 760–777. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.14336/AD.2016.0620
PMCID:
PMC5758350
Yanjie Gao, Yifo Wei, Yuqing Wang, Fang Gao, Zhigang Chen
Aging Dis. 2017 Dec; 8(6): 778–791. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.14336/AD.2017.0725
PMCID:
PMC5758351
Wei Qin, Shiya Chen, Shasha Yang, Qian Xu, Chuanshan Xu, Jing Cai
Aging Dis. 2017 Dec; 8(6): 792–811. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.14336/AD.2017.0428
PMCID:
PMC5758352
Wei Zuo, Feng Yan, Bo Zhang, Jiantao Li, Dan Mei
Aging Dis. 2017 Dec; 8(6): 812–826. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.14336/AD.2017.0615
PMCID:
PMC5758353
Veronika Cakova, Frederic Bonte, Annelise Lobstein
Aging Dis. 2017 Dec; 8(6): 827–849. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.14336/AD.2017.0214
PMCID:
PMC5758354
Wei Liang, Xiaobo Huang, Wenqiang Chen
Aging Dis. 2017 Dec; 8(6): 850–867. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.14336/AD.2017.0829
PMCID:
PMC5758355
Ping Liu, Haiping Zhao, Yumin Luo
Aging Dis. 2017 Dec; 8(6): 868–886. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.14336/AD.2017.0816
PMCID:
PMC5758356

Articles from Aging and Disease are provided here courtesy of JKL International LLC