Logo of bmccbBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Cell Biology

Volume 19;  2018

Research Articles

Nan Huang, Wenjing Li, Xiaolong Wang, Shanshan Qi
BMC Cell Biol. 2018; 19: 1. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s12860-018-0152-5
PMCID:
PMC5809994
Claudia Miersch, Katja Stange, Monika Röntgen
BMC Cell Biol. 2018; 19: 2. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.1186/s12860-018-0156-1
PMCID:
PMC5845299
Jackie Perrin, Aurélie Bary, Alexandre Vernay, Pierre Cosson
BMC Cell Biol. 2018; 19: 3. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1186/s12860-018-0153-4
PMCID:
PMC5856207
Nan Chen, Sai He, Jie Geng, Zhang-Jun Song, Pi-Hua Han, Juan Qin, Zheng Zhao, Yong-Chun Song, Hu-Xia Wang, Cheng-Xue Dang
BMC Cell Biol. 2018; 19: 5. Published online 2018 Apr 19. doi: 10.1186/s12860-018-0154-3
PMCID:
PMC5907708
J. van Unen, D. Botman, T. Yin, Y. I. Wu, M. A. Hink, T. W. J. Gadella, Jr, M. Postma, J. Goedhart
BMC Cell Biol. 2018; 19: 6. Published online 2018 Jun 7. doi: 10.1186/s12860-018-0155-2
PMCID:
PMC5992656
Shohreh Majd, John H. T. Power, Timothy K. Chataway, Hugh J. M. Grantham
BMC Cell Biol. 2018; 19: 7. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.1186/s12860-018-0159-y
PMCID:
PMC6010165
Sweta Sanguri, Damodar Gupta
BMC Cell Biol. 2018; 19: 9. Published online 2018 Jun 27. doi: 10.1186/s12860-018-0161-4
PMCID:
PMC6020349
Haiyan Wang, Lina He, Beibei Liu, Yanyan Feng, Hao Zhou, Zhenzhen Zhang, Yuzi Wu, Jia Wang, Yuan Gan, Ting Yuan, Meng Wu, Xing Xie, Zhixin Feng
BMC Cell Biol. 2018; 19: 10. Published online 2018 Jun 28. doi: 10.1186/s12860-018-0162-3
PMCID:
PMC6025731
Ahlima Roumane, Kevin Berthenet, Chaïmaa El Fassi, Gabriel Ichim
BMC Cell Biol. 2018; 19: 11. Published online 2018 Jul 4. doi: 10.1186/s12860-018-0164-1
PMCID:
PMC6030751
Yun-Hee Rhee, Jeong Hwan Moon, Ji-Hun Mo, Tiffany Pham, Phil-Sang Chung
BMC Cell Biol. 2018; 19: 12. Published online 2018 Jul 6. doi: 10.1186/s12860-018-0163-2
PMCID:
PMC6035441
April N. Ilacqua, Janet E. Price, Bria N. Graham, Matthew J. Buccilli, Dexter R. McKellar, Cynthia K. Damer
BMC Cell Biol. 2018; 19: 13. Published online 2018 Jul 16. doi: 10.1186/s12860-018-0160-5
PMCID:
PMC6048903
Anne E. C. Nichols, Robert E. Settlage, Stephen R. Werre, Linda A. Dahlgren
BMC Cell Biol. 2018; 19: 14. Published online 2018 Aug 7. doi: 10.1186/s12860-018-0166-z
PMCID:
PMC6081934
Emily C. Moorefield, R. Eric Blue, Nancy L. Quinney, Martina Gentzsch, Shengli Ding
BMC Cell Biol. 2018; 19: 15. Published online 2018 Aug 15. doi: 10.1186/s12860-018-0165-0
PMCID:
PMC6094565
Nan Kang, Yu Wang, Shichao Guo, Yunwei Ou, Guangchao Wang, Jie Chen, Dan Li, Qimin Zhan
BMC Cell Biol. 2018; 19: 16. Published online 2018 Aug 20. doi: 10.1186/s12860-018-0167-y
PMCID:
PMC6102840
Venla Mustonen, Jenni Kesäniemi, Anton Lavrinienko, Eugene Tukalenko, Tapio Mappes, Phillip C. Watts, Jaana Jurvansuu
BMC Cell Biol. 2018; 19: 17. Published online 2018 Aug 29. doi: 10.1186/s12860-018-0169-9
PMCID:
PMC6114495
Kanako Hagio-Izaki, Madoka Yasunaga, Masahiro Yamaguchi, Hiroshi Kajiya, Hiromitsu Morita, Masahiro Yoneda, Takao Hirofuji, Jun Ohno
BMC Cell Biol. 2018; 19: 18. Published online 2018 Aug 30. doi: 10.1186/s12860-018-0168-x
PMCID:
PMC6117973
Cassiano Martin Batista, Rafael Luis Kessler, Iriane Eger, Maurilio José Soares
BMC Cell Biol. 2018; 19: 19. Published online 2018 Aug 31. doi: 10.1186/s12860-018-0170-3
PMCID:
PMC6119340

Methodology Articles

Mehdi Najar, Emerence Crompot, Leo A. van Grunsven, Laurent Dollé, Laurence Lagneaux
BMC Cell Biol. 2018; 19: 4. Published online 2018 Apr 6. doi: 10.1186/s12860-018-0157-0
PMCID:
PMC5889569
Julien Babic, Laurent Griscom, Jeremy Cramer, Damien Coudreuse
BMC Cell Biol. 2018; 19: 8. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.1186/s12860-018-0158-z
PMCID:
PMC6011407

Correction

Rémy Beaujois, Elizabeth Ottoni, Xin Zhang, Christina Gagnon, Sami Hassine, Stéphanie Mollet, Wildriss Viranaicken, Luc DesGroseillers
BMC Cell Biol. 2018; 19: 20. Published online 2018 Sep 10. doi: 10.1186/s12860-018-0171-2
PMCID:
PMC6130059

Articles from BMC Cell Biology are provided here courtesy of BioMed Central