Logo of bioengineeredLink to Publisher's site

Volume 8(6);  2017

Articles from this journal are generally available in PMC after a 12-month delay (embargo); however, the delay may vary at the discretion of the publisher.

Commentary

Colum P. Dunne, Minna M. Keinänen-Toivola, Anne Kahru, Birgit Teunissen, Hulya Olmez, Isabel Gouveia, Luis Melo, Kazimierz Murzyn, Martina Modic, Merja Ahonen, Pete Askew, Theofilos Papadopoulos, Christian Adlhart, Francy R. L. Crijns
Bioengineered. 2017; 8(6): 679–685. Published online 2017 May 19. doi: 10.1080/21655979.2017.1323593
PMCID:
PMC5736330

Research Papers

Xianghui He, Jinhua Dai, Youfen Fan, Chun Zhang, Xihong Zhao
Bioengineered. 2017; 8(6): 686–692. Published online 2017 Feb 22. doi: 10.1080/21655979.2016.1267885
PMCID:
PMC5736340
Yatong Wang, Quanfu Wang, Yifan Wang, Han Han, Yanhua Hou, Yonglei Shi
Bioengineered. 2017; 8(6): 693–699. Published online 2017 May 4. doi: 10.1080/21655979.2017.1303589
PMCID:
PMC5736329
Hao Ji, Xinyao Lu, Hong Zong, Bin Zhuge
Bioengineered. 2017; 8(6): 700–706. Published online 2017 May 4. doi: 10.1080/21655979.2017.1312229
PMCID:
PMC5736338
Haowei Zhang, Yinghui Liu, Changhong Yao, Xupeng Cao, Jing Tian, Song Xue
Bioengineered. 2017; 8(6): 707–715. Published online 2017 May 19. doi: 10.1080/21655979.2017.1317574
PMCID:
PMC5736341
Changbei Ma, Xiaoyuan Lv, Kemin Wang, Shunxin Jin, Haisheng Liu, Kefeng Wu, Weimin Zeng
Bioengineered. 2017; 8(6): 716–722. Published online 2017 Aug 11. doi: 10.1080/21655979.2017.1338219
PMCID:
PMC5736335
Jian-Qing Zhang, Xiang-Yu Long, Yu Xie, Zhi-Huan Zhao, Li-Zhou Fang, Ling Liu, Wei-Ping Fu, Jing-Kui Shu, Jiang-Hai Wu, Lu-Ming Dai
Bioengineered. 2017; 8(6): 723–731. Published online 2017 Aug 11. doi: 10.1080/21655979.2017.1346757
PMCID:
PMC5736346
Lina Xiong, Dongjiang Liao, Xinpeng Lu, He Yan, Lei Shi, Ziyao Mo
Bioengineered. 2017; 8(6): 732–741. Published online 2017 Sep 21. doi: 10.1080/21655979.2017.1373532
PMCID:
PMC5736336
Yatong Wang, Han Han, Bingqing Cui, Yanhua Hou, Yifan Wang, Quanfu Wang
Bioengineered. 2017; 8(6): 742–749. Published online 2017 Sep 21. doi: 10.1080/21655979.2017.1373534
PMCID:
PMC5736345
Xiuhua Si, Qian Wang, Lei Zhang, Ruo Wu, Jiquan Ma
Bioengineered. 2017; 8(6): 750–758. Published online 2017 Sep 21. doi: 10.1080/21655979.2017.1373538
PMCID:
PMC5736332

Corrigendum

Bioengineered. 2017; 8(6): 759. Published online 2017 Aug 18. doi: 10.1080/21655979.2017.1361259
PMCID:
PMC5736342

Articles from Bioengineered are provided here courtesy of Taylor & Francis