Logo of breedingscienceBreeding ScienceInstruction to Authors

Volume 68(2);  2018 Mar

Invited Review

Ryo Fujimoto, Kosuke Uezono, Sonoko Ishikura, Kenji Osabe, W. James Peacock, Elizabeth S. Dennis
Breed Sci. 2018 Mar; 68(2): 145–158. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.1270/jsbbs.17155
PMCID:
PMC5982191

Review

Kul Bhushan Saxena, Arbind K. Choudhary, Rachit K. Saxena, Rajeev K. Varshney
Breed Sci. 2018 Mar; 68(2): 159–167. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.1270/jsbbs.17105
PMCID:
PMC5982186

Research Papers

Yukari Masuta, Akira Kawabe, Kosuke Nozawa, Ken Naito, Atsushi Kato, Hidetaka Ito
Breed Sci. 2018 Mar; 68(2): 168–176. Published online 2018 Mar 24. doi: 10.1270/jsbbs.17085
PMCID:
PMC5982181
Kenichiro Fujii, Takashi Sayama, Kyoko Takagi, Kazumasa Kosuge, Katsunori Okano, Akito Kaga, Masao Ishimoto
Breed Sci. 2018 Mar; 68(2): 177–187. Published online 2018 Mar 24. doi: 10.1270/jsbbs.17098
PMCID:
PMC5982185
Constantine Busungu, Satoru Taura, Jun-Ichi Sakagami, Toyoaki Anai, Katsuyuki Ichitani
Breed Sci. 2018 Mar; 68(2): 188–199. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1270/jsbbs.17094
PMCID:
PMC5982184
Yosuke Mizuno, Utako Yamanouchi, Tomoki Hoshino, Yasunori Nonoue, Kazufumi Nagata, Shuichi Fukuoka, Tsuyu Ando, Masahiro Yano, Kazuhiko Sugimoto
Breed Sci. 2018 Mar; 68(2): 200–209. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1270/jsbbs.17062
PMCID:
PMC5982176
Satoshi Okada, Akio Onogi, Ken Iijima, Kiyosumi Hori, Hiroyoshi Iwata, Wakana Yokoyama, Miki Suehiro, Masanori Yamasaki
Breed Sci. 2018 Mar; 68(2): 210–218. Published online 2017 Sep 6. doi: 10.1270/jsbbs.17112
PMCID:
PMC5982188
Konana Arjun, Major S Dhaliwal, Salesh K Jindal, Bashasab Fakrudin
Breed Sci. 2018 Mar; 68(2): 219–226. Published online 2018 Apr 7. doi: 10.1270/jsbbs.17073
PMCID:
PMC5982179
Xia Chen, Hang-Gui Lai, Qi Sun, Jin-Ping Liu, Song-Bi Chen, Wen-Li Zhu
Breed Sci. 2018 Mar; 68(2): 227–232. Published online 2018 Apr 4. doi: 10.1270/jsbbs.17089
PMCID:
PMC5982182
Ning Li, Yanxu Yin, Fei Wang, Minghua Yao
Breed Sci. 2018 Mar; 68(2): 233–241. Published online 2018 Mar 31. doi: 10.1270/jsbbs.17063
PMCID:
PMC5982177
Yu Zhang, Jiawu Zhou, Jing Li, Ying Yang, Peng Xu, Dayun Tao
Breed Sci. 2018 Mar; 68(2): 242–247. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.1270/jsbbs.17116
PMCID:
PMC5982189
Kiyomi Abe, Masao Oshima, Maiko Akasaka, Ken-ichi Konagaya, Yoshihiko Nanasato, Ayako Okuzaki, Yojiro Taniguchi, Junichi Tanaka, Yutaka Tabei
Breed Sci. 2018 Mar; 68(2): 248–257. Published online 2018 Mar 24. doi: 10.1270/jsbbs.17090
PMCID:
PMC5982183
Yaping Liu, Aixia Xu, Fenghao Liang, Xueqin Yao, Yang Wang, Xia Liu, Yan Zhang, Jazira Dalelhan, Bingbing Zhang, Mengfan Qin, Zhen Huang, Lei Shaolin
Breed Sci. 2018 Mar; 68(2): 258–267. Published online 2018 Apr 11. doi: 10.1270/jsbbs.17125
PMCID:
PMC5982190
Zhigang Liu, Xiangsheng Liu, Eric J. Craft, Lixing Yuan, Lingyun Cheng, Guohua Mi, Fanjun Chen
Breed Sci. 2018 Mar; 68(2): 268–277. Published online 2018 Apr 11. doi: 10.1270/jsbbs.17083
PMCID:
PMC5982180

Notes

Takuya Wada, Osamu Yamaguchi, Masayuki Miyazaki, Katsunori Miyahara, Masafumi Ishibashi, Takeshi Aihara, Takanobu Shibuta, Takashi Inoue, Masao Tsubone, Yoshiko Toyosawa, Hikaru Satoh, Ryuuichirou Akaishi, Youichi Yoshii, Ken’ichi Ohtsubo
Breed Sci. 2018 Mar; 68(2): 278–283. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.1270/jsbbs.17069
PMCID:
PMC5982178
Masaki Fujimatsu, Hirokazu Hashizume, Tetsuo Fudan, Yasushi Koma, Rena Sanetomo, Seijiro Ono, Kazuyoshi Hosaka
Breed Sci. 2018 Mar; 68(2): 284–288. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.1270/jsbbs.17109
PMCID:
PMC5982187
Xuye Du, Xin Ma, Jingzhi Min, Xiaocun Zhang, Zhenzhen Jia
Breed Sci. 2018 Mar; 68(2): 289–293. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.1270/jsbbs.17044
PMCID:
PMC5982175

Articles from Breeding Science are provided here courtesy of Japanese Society of Breeding