Logo of breedingscienceBreeding ScienceInstruction to Authors

Volume 68(3);  2018 Jun

Invited Review

Shingo Nakamura
Breed Sci. 2018 Jun; 68(3): 295–304. Published online 2018 Jun 29. doi: 10.1270/jsbbs.17138
PMCID:
PMC6081298

Research Papers

Atsunori Fukuda, Katsuhiko Kondo, Takashi Ikka, Toshiyuki Takai, Takanari Tanabata, Toshio Yamamoto
Breed Sci. 2018 Jun; 68(3): 305–315. Published online 2018 Jun 29. doi: 10.1270/jsbbs.17129
PMCID:
PMC6081301
Daniel J. Shea, Yuki Tomaru, Etsuko Itabashi, Yuri Nakamura, Toshio Miyazaki, Tomohiro Kakizaki, Tonu Nazmoon Naher, Motoki Shimizu, Ryo Fujimoto, Eigo Fukai, Keiichi Okazaki
Breed Sci. 2018 Jun; 68(3): 316–325. Published online 2018 Jun 29. doi: 10.1270/jsbbs.17115
PMCID:
PMC6081295
Dan Peng, Xiaofeng Tan, Lin Zhang, Deyi Yuan, Jianzhong Lin, Xuanming Liu, Yueqiao Jiang, Bo Zhou
Breed Sci. 2018 Jun; 68(3): 326–335. Published online 2018 Jul 5. doi: 10.1270/jsbbs.17126
PMCID:
PMC6081303
Kana Takehara, Kazumasa Murata, Takuya Yamaguchi, Kohei Yamaguchi, Genki Chaya, Shintaro Kido, Yukimoto Iwasaki, Hitoshi Ogiwara, Takeshi Ebitani, Kotaro Miura
Breed Sci. 2018 Jun; 68(3): 336–342. Published online 2018 Jun 23. doi: 10.1270/jsbbs.18007
PMCID:
PMC6081304
Jing Li, Jiawu Zhou, Peng Xu, Xianneng Deng, Wei Deng, Mingzhu He, Ying Yang, Yu Zhang, Dayun Tao
Breed Sci. 2018 Jun; 68(3): 343–351. Published online 2018 Jun 29. doi: 10.1270/jsbbs.18006
PMCID:
PMC6081293
Shin Kato, Takashi Sayama, Masao Ishimoto, Setsuzo Yumoto, Akio Kikuchi, Takeshi Nishio
Breed Sci. 2018 Jun; 68(3): 352–359. Published online 2018 Jun 29. doi: 10.1270/jsbbs.17137
PMCID:
PMC6081300
Yoichiro Hoshino, Noriko Kanematsu, Masahiro Mii
Breed Sci. 2018 Jun; 68(3): 360–366. Published online 2018 Jul 4. doi: 10.1270/jsbbs.17153
PMCID:
PMC6081296
Osvin Arriagada, Antonio Teixeira do Amaral Junior, Freddy Mora
Breed Sci. 2018 Jun; 68(3): 367–374. Published online 2018 Jun 29. doi: 10.1270/jsbbs.17131
PMCID:
PMC6081299

Notes

Daniel J. Shea, Motoki Shimizu, Etsuko Itabashi, Naomi Miyaji, Junji Miyazaki, Kenji Osabe, Makoto Kaji, Keiichi Okazaki, Ryo Fujimoto
Breed Sci. 2018 Jun; 68(3): 375–380. Published online 2018 Jun 29. doi: 10.1270/jsbbs.17124
PMCID:
PMC6081294
Wan-Yi Chiou, Kazuo Tsugane, Tadafumi Kawamoto, Masahiko Maekawa
Breed Sci. 2018 Jun; 68(3): 381–384. Published online 2018 Jun 29. doi: 10.1270/jsbbs.17103
PMCID:
PMC6081297
Muhammad Jakir Hasan, Habibur Rahman
Breed Sci. 2018 Jun; 68(3): 385–391. Published online 2018 Jul 4. doi: 10.1270/jsbbs.18010
PMCID:
PMC6081302

Articles from Breeding Science are provided here courtesy of Japanese Society of Breeding