Logo of avdAnnals of Vascular DiseasesArchivesSearchInstruction for AuthorsSubmissionEditorial BoardAnnals of Vascular Diseases

Volume 11(2);  2018 Jun 25

Review Articles

Hirona Kugo, Hiroki Tanaka, Tatsuya Moriyama, Nobuhiro Zaima
Ann Vasc Dis. 2018 Jun 25; 11(2): 159–168. doi: 10.3400/avd.ra.17-00130
PMCID:
PMC6094042
Kyoko Imanaka-Yoshida, Ken-ichi Matsumoto
Ann Vasc Dis. 2018 Jun 25; 11(2): 169–180. doi: 10.3400/avd.ra.17-00118
PMCID:
PMC6094038
Juno Deguchi, Osamu Sato
Ann Vasc Dis. 2018 Jun 25; 11(2): 181–190. doi: 10.3400/avd.ra.18-00009
PMCID:
PMC6094037

Original Articles

Takuya Miyahara, Katsuyuki Hoshina, Masahiko Ozaki, Masanori Ogiwara
Ann Vasc Dis. 2018 Jun 25; 11(2): 191–195. doi: 10.3400/avd.oa.17-00128
PMCID:
PMC6094030
Takehisa Nojima, Yasuki Motomiya
Ann Vasc Dis. 2018 Jun 25; 11(2): 202–209. doi: 10.3400/avd.oa.17-00132
PMCID:
PMC6094033
Ming Ngan Aloysius Tan, Zhiwen Joseph Lo, Soon Hong Lee, Rui Ming Teo, Wei Leong Glenn Tan, Sadhana Chandrasekar
Ann Vasc Dis. 2018 Jun 25; 11(2): 210–216. doi: 10.3400/avd.oa.17-00123
PMCID:
PMC6094039
Noriyuki Miyama, Hiroyoshi Komai, Takashi Nakamura, Masahiro Iwahashi, Nobuhiko Mukobara, Masato Yoshida, Hironobu Fujimura, Takaki Sugimoto, Hidenori Asada, Nobuhiro Tanimura, Takashi Azami, Masatoshi Kawata, Yoshihiko Tsuji, Noboru Wakita, Hitoshi Ogino, Shunya Shindo, Atsutoshi Hatada, Takanori Oka
Ann Vasc Dis. 2018 Jun 25; 11(2): 217–222. doi: 10.3400/avd.oa.18-00007
PMCID:
PMC6094041
Benjamin DK Leong, Ariffin A Zainal, Hussein Hanif, Hafizan M Tajri, Naresh Govindarajantran, Kumaraguru Pillay, Kia L Tan, Ahmad Faidzal Othman
Ann Vasc Dis. 2018 Jun 25; 11(2): 223–227. doi: 10.3400/avd.oa.18-00018
PMCID:
PMC6094040
Ken Okamoto, Ayumi Koga, Hirokazu Tazume, Ryo Noguchi, Sayahito Kumamoto, Hiroo Satoh, Takanao Sueyoshi, Toshihiro Fukui
Ann Vasc Dis. 2018 Jun 25; 11(2): 228–232. doi: 10.3400/avd.oa.18-00027
PMCID:
PMC6094028

Case Reports

Masaki Yamamoto, Hitoshi Ninomiya, Miwa Tashiro, Hideaki Nishimori, Keiji Inoue, Takayuki Sato, Kazuhiro Hanazaki, Kazumasa Orihashi
Ann Vasc Dis. 2018 Jun 25; 11(2): 233–235. doi: 10.3400/avd.cr.17-00122
PMCID:
PMC6094034
Yoshitaka Yamane, Toshifumi Hiraoka, Shingo Mochizuki, Tomokuni Furukawa, Kazunori Yamada
Ann Vasc Dis. 2018 Jun 25; 11(2): 236–238. doi: 10.3400/avd.cr.18-00014
PMCID:
PMC6094031
Yohsuke Yanase, Akihito Ohkawa, Satomi Inoue, Yukihiro Niida
Ann Vasc Dis. 2018 Jun 25; 11(2): 239–242. doi: 10.3400/avd.cr.17-00135
PMCID:
PMC6094032
Takashi Ando, Hiroshi Goto, Kazuma Date, Makoto Takeda
Ann Vasc Dis. 2018 Jun 25; 11(2): 243–247. doi: 10.3400/avd.cr.17-00127
PMCID:
PMC6094035

How to Do It

Fumiya Yoneyama, Motoo Osaka, Fujio Sato, Hiroaki Sakamoto, Yuji Hiramatsu
Ann Vasc Dis. 2018 Jun 25; 11(2): 248–251. doi: 10.3400/avd.hdi.17-00137
PMCID:
PMC6094036

Articles from Annals of Vascular Diseases are provided here courtesy of International Academic Publishing Co. Ltd.