Logo of avdAnnals of Vascular DiseasesArchivesSearchInstruction for AuthorsSubmissionEditorial BoardAnnals of Vascular Diseases

Volume 11(1);  2018 Mar 25

Editorial

Dong-ik Kim
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 1. doi: 10.3400/avd.edit.17-00129
PMCID:
PMC5882347

Review Articles

Kazuya Fujihara, Hirohito Sone
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 2–14. doi: 10.3400/avd.ra.17-00109
PMCID:
PMC5882354
Ali F. AbuRahma
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 15–24. doi: 10.3400/avd.ra.17-00136
PMCID:
PMC5882357
Ali F. AbuRahma
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 25–40. doi: 10.3400/avd.ra.18-00001
PMCID:
PMC5882358
Paul M. Vanhoutte
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 41–51. doi: 10.3400/avd.ra.17-00134
PMCID:
PMC5882356
Hiroyuki Ishibashi
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 52–56. doi: 10.3400/avd.ra.18-00002
PMCID:
PMC5882359
Atsubumi Murakami
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 57–65. doi: 10.3400/avd.ra.18-00006
PMCID:
PMC5882361
Naoki Haruta
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 66–71. doi: 10.3400/avd.ra.18-00005
PMCID:
PMC5882360
Fuminori Kasashima, Kengo Kawakami, Yasushi Matsumoto, Masamitsu Endo, Satomi Kasashima, Atsuhiro Kawashima
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 72–77. doi: 10.3400/avd.ra.18-00012
PMCID:
PMC5882362

Original Articles

Tomokazu Ohno, Hiroki Aoki, Satoko Ohno, Michihide Nishihara, Aya Furusho, Shinichi Hiromatsu, Hidetoshi Akashi, Yoshihiro Fukumoto, Hiroyuki Tanaka
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 84–90. doi: 10.3400/avd.oa.17-00086
PMCID:
PMC5882349
Kunihiro Yagihashi, Hiroshi Nishimaki, Yukihisa Ogawa, Kiyoshi Chiba, Kenji Murakami, Daijun Ro, Hirokuni Ono, Yuka Sakurai, Takeshi Miyairi, Yasuo Nakajima
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 91–95. doi: 10.3400/avd.oa.16-00135
PMCID:
PMC5882353
Tomoaki Iwasaki, Toshiya Nishibe, Yumiko Ohya, Shigeru Inoue, Hitoshi Ogino
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 96–100. doi: 10.3400/avd.oa.17-00085
PMCID:
PMC5882348
Zaiqiang Yu, Norihiro Kondo, Mari Chiyoya, Yasuyuki Suzuki, Ikuo Fukuda
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 101–105. doi: 10.3400/avd.oa.17-00120
PMCID:
PMC5882352
Nobuhiro Hara, Takamichi Miyamoto, Junji Yamaguchi, Takamasa Iwai, Sadahiro Hijikata, Keita Watanabe, Yuichiro Sagawa, Ryo Masuda, Ryoichi Miyazaki, Naoyuki Miwa, Masahiro Sekigawa, Tetsuo Yamaguchi, Yasutoshi Nagata, Toshihiro Nozato, Orie Kobayashi, Satoshi Umezawa, Toru Obayashi
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 106–111. doi: 10.3400/avd.oa.17-00100
PMCID:
PMC5882350
Hayato Fukuda, Hiroki Aoki, Shohei Yoshida, Satoru Tobinaga, Hiroyuki Otsuka, Takahiro Shojima, Kazuyoshi Takagi, Yoshihiro Fukumoto, Hidetoshi Akashi, Seiya Kato, Hiroyuki Tanaka
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 112–119. doi: 10.3400/avd.oa.17-00114
PMCID:
PMC5882351

Case Reports

Ai Tochikubo, Shinji Abe, Tomoji Yamakawa, Makoto Yoshida, Yasushige Shingu, Yoshiro Matsui
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 120–122. doi: 10.3400/avd.cr.17-00077
PMCID:
PMC5882339
Koji Onoda, Yu Shomura, Takuya Komada
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 123–126. doi: 10.3400/avd.cr.17-00083
PMCID:
PMC5882341
Kohei Hachiro, Takeshi Kinoshita, Tomoaki Suzuki, Tohru Asai
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 127–129. doi: 10.3400/avd.cr.17-00092
PMCID:
PMC5882342
Akiko Okunaga, Yuichi Oshima, Isao Yasui, Saki Ikuma, Norifumi Higashidani, Satoshi Takashima, Hisaaki Kita, Yoshimune Hiramoto, Tadashi Kuroda, Shinji Morimoto, Shinji Sasaki, Hiroshi Takami, Masahiro Izumi
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 130–133. doi: 10.3400/avd.cr.17-00096
PMCID:
PMC5882343
Hiroshi Sato, Syuichi Naraoka
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 134–137. doi: 10.3400/avd.cr.17-00107
PMCID:
PMC5882344
Katsuaki Tsukioka, Tetsuya Kono, Kohei Takahashi, Hiromu Kehara, Shuichi Urashita, Kazunori Komatsu
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 138–142. doi: 10.3400/avd.cr.17-00033
PMCID:
PMC5882338
Minami Taki, Takashi Miura, Takahiro Kobayashi, Toshio Kasai, Takahisa Maruyama, Minako Hayakawa, Yu Matsumura, Fumitaka Yamaki, Uichi Ikeda
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 143–147. doi: 10.3400/avd.cr.17-00080
PMCID:
PMC5882340
Miyako Tanaka, Fukashi Serizawa, Yohei Nagaoka, Takuya Jimbo, Kazuki Kawashima, Takeshi Asakura, Hiroshi Otomo, Kenichi Yokota
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 148–152. doi: 10.3400/avd.cr.17-00121
PMCID:
PMC5882346
Akira Murata, Koji Amaya, Kentaro Mochizuki, Masami Sotokawa, Shingo Otaka, Kazuhiro Tani, Shota Nakagaki, Tetsuyuki Ueda
Ann Vasc Dis. 2018 Mar 25; 11(1): 153–157. doi: 10.3400/avd.cr.17-00113
PMCID:
PMC5882345

Articles from Annals of Vascular Diseases are provided here courtesy of International Academic Publishing Co. Ltd.