Logo of avdAnnals of Vascular DiseasesArchivesSearchInstruction for AuthorsSubmissionEditorial BoardAnnals of Vascular Diseases

Volume 10(3);  2017 Sep 25

Case Reports

Georgios Sahsamanis, Georgios Vourliotakis, Konstantinos Maltezos, Georgios Plakas, Vasileios Tzilalis
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): cr.16-00094. doi: 10.3400/avd.cr.16-00094
PMCID:
PMC5684148
Akihiko Ikeda, Tomomi Nakajima, Yuji Hiramatsu, Tomoaki Jikuya
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): cr.16-00127. doi: 10.3400/avd.cr.16-00127
PMCID:
PMC5684149
Kunihiro Yagihashi, Minobu Kamo, Tomoya Nishiyama, Yasuyuki Kurihara
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): cr.16-00134. doi: 10.3400/avd.cr.16-00134
PMCID:
PMC5684150
Yasushi Tashima, Naoyuki Kimura, Koichi Tamai, Kenichiro Sato, Koichi Yuri, Harunobu Matsumoto, Atsushi Yamaguchi, Hideo Adachi, Toshiyuki Kobinata
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): cr.16-00136. doi: 10.3400/avd.cr.16-00136
PMCID:
PMC5684151
Yasushi Tashima, Koichi Tamai, Takehiro Shirasugi, Kenichiro Sato, Takahiro Yamamoto, Yusuke Imamura, Atsushi Yamaguchi, Hideo Adachi, Toshiyuki Kobinata
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): cr.17-00007. doi: 10.3400/avd.cr.17-00007
PMCID:
PMC5684152
Hirohito Ishii, Kunihide Nakamura, Eisaku Nakamura, Koji Furukawa, Kouichiro Ochiai
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): cr.17-00009. doi: 10.3400/avd.cr.17-00009
PMCID:
PMC5684153
Hayato Fukuda, Seiji Onitsuka, Shohei Yoshida, Yuichiro Hirata, Shinichi Hiromatsu, Hiroyuki Tanaka
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): cr.17-00021. doi: 10.3400/avd.cr.17-00021
PMCID:
PMC5684154
Ai Takahashi, Tetsuro Uchida, Azumi Hamasaki, Yoshinori Kuroda, Ohba Eiichi, Atsushi Yamashita, Jun Hayashi, Daisuke Watanabe, Shingo Nakai, Seigo Gomi, Mitsuaki Sadahiro
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): cr.17-00026. doi: 10.3400/avd.cr.17-00026
PMCID:
PMC5684155
Patchara Paraksa, Benjawan Skulsujirapa, Chusana Suankratay
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): cr.17-00030. doi: 10.3400/avd.cr.17-00030
PMCID:
PMC5684156
Tsunehiro Shintani, Kouji Atsuta, Takaaki Saito
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): cr.17-00044. doi: 10.3400/avd.cr.17-00044
PMCID:
PMC5684157

Erratum

Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): err.17-01002. doi: 10.3400/avd.err.17-01002
PMCID:
PMC5684158

The 10th Korea–Japan Joint Meeting for Vascular Surgery

Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): jk.17-01000. doi: 10.3400/avd.jk.17-01000
PMCID:
PMC5684159

Original Articles

Kyokun Uehara, Hitoshi Matsuda, Yosuke Inoue, Atsushi Omura, Yoshimasa Seike, Hiroaki Sasaki, Junjiro Kobayashi
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): oa.17-00013. doi: 10.3400/avd.oa.17-00013
PMCID:
PMC5684160
Rashid Usman, Muhammad Jamil, Muhammad Naveed
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): oa.17-00016. doi: 10.3400/avd.oa.17-00016
PMCID:
PMC5684161
Kotaro Suehiro, Noriyasu Morikage, Takasuke Harada, Makoto Samura, Yuriko Takeuchi, Takahiro Mizoguchi, Kimikazu Hamano
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): oa.17-00029. doi: 10.3400/avd.oa.17-00029
PMCID:
PMC5684162
Jing Ting Wu, Maggie Wong, Zhiwen Joseph Lo, Wei-En Wong, Sriram Narayanan, Glenn Wei Leong Tan, Sadhana Chandrasekar
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): oa.17-00046. doi: 10.3400/avd.oa.17-00046
PMCID:
PMC5684163
Yoshihiko Tsuji, Ikuro Kitano, Koji Sugimoto
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): oa.17-00049. doi: 10.3400/avd.oa.17-00049
PMCID:
PMC5684164
Yutaka Takayama
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): oa.17-00059. doi: 10.3400/avd.oa.17-00059
PMCID:
PMC5684165
Haruto Yamazaki, Hisae Hayashi, Morio Kawamura, Ayana Sasaki, Eriko Kondo, Shinya Ito, Kenji Wakai
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): oa.17-00063. doi: 10.3400/avd.oa.17-00063
PMCID:
PMC5684166
Shizuo Hanya, Kengo Yoshii, Motoaki Sugawara
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): oa.17-00064. doi: 10.3400/avd.oa.17-00064
PMCID:
PMC5684167

Review Articles

Emilia Krol, Jean M. Panneton
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): ra.17-00061. doi: 10.3400/avd.ra.17-00061
PMCID:
PMC5684168
Hajime Hasegawa
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): ra.17-00062. doi: 10.3400/avd.ra.17-00062
PMCID:
PMC5684169
Nobuyoshi Azuma, Shinsuke Kikuchi, Hiroko Okuda, Keisuke Miyake, Atsuhiro Koya
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): ra.17-00076. doi: 10.3400/avd.ra.17-00076
PMCID:
PMC5684170

Articles from Annals of Vascular Diseases are provided here courtesy of International Academic Publishing Co. Ltd.