Logo of avdAnnals of Vascular DiseasesArchivesSearchInstruction for AuthorsSubmissionEditorial BoardAnnals of Vascular Diseases

Volume 10(3);  2017 Sep 25

Review Articles

Emilia Krol, Jean M. Panneton
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 165–169. doi: 10.3400/avd.ra.17-00061
PMCID:
PMC5684168
Hajime Hasegawa
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 170–177. doi: 10.3400/avd.ra.17-00062
PMCID:
PMC5684169
Nobuyoshi Azuma, Shinsuke Kikuchi, Hiroko Okuda, Keisuke Miyake, Atsuhiro Koya
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 178–184. doi: 10.3400/avd.ra.17-00076
PMCID:
PMC5684170

Original Articles

Yutaka Takayama
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 185–191. doi: 10.3400/avd.oa.17-00059
PMCID:
PMC5684165
Haruto Yamazaki, Hisae Hayashi, Morio Kawamura, Ayana Sasaki, Eriko Kondo, Shinya Ito, Kenji Wakai
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 192–196. doi: 10.3400/avd.oa.17-00063
PMCID:
PMC5684166
Shizuo Hanya, Kengo Yoshii, Motoaki Sugawara
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 197–204. doi: 10.3400/avd.oa.17-00064
PMCID:
PMC5684167
Rashid Usman, Muhammad Jamil, Muhammad Naveed
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 205–210. doi: 10.3400/avd.oa.17-00016
PMCID:
PMC5684161
Kyokun Uehara, Hitoshi Matsuda, Yosuke Inoue, Atsushi Omura, Yoshimasa Seike, Hiroaki Sasaki, Junjiro Kobayashi
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 211–216. doi: 10.3400/avd.oa.17-00013
PMCID:
PMC5684160
Jing Ting Wu, Maggie Wong, Zhiwen Joseph Lo, Wei-En Wong, Sriram Narayanan, Glenn Wei Leong Tan, Sadhana Chandrasekar
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 217–222. doi: 10.3400/avd.oa.17-00046
PMCID:
PMC5684163
Yoshihiko Tsuji, Ikuro Kitano, Koji Sugimoto
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 223–228. doi: 10.3400/avd.oa.17-00049
PMCID:
PMC5684164
Kotaro Suehiro, Noriyasu Morikage, Takasuke Harada, Makoto Samura, Yuriko Takeuchi, Takahiro Mizoguchi, Kimikazu Hamano
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 229–233. doi: 10.3400/avd.oa.17-00029
PMCID:
PMC5684162

Case Reports

Kunihiro Yagihashi, Minobu Kamo, Tomoya Nishiyama, Yasuyuki Kurihara
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 234–237. doi: 10.3400/avd.cr.16-00134
PMCID:
PMC5684150
Akihiko Ikeda, Tomomi Nakajima, Yuji Hiramatsu, Tomoaki Jikuya
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 238–241. doi: 10.3400/avd.cr.16-00127
PMCID:
PMC5684149
Yasushi Tashima, Naoyuki Kimura, Koichi Tamai, Kenichiro Sato, Koichi Yuri, Harunobu Matsumoto, Atsushi Yamaguchi, Hideo Adachi, Toshiyuki Kobinata
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 242–245. doi: 10.3400/avd.cr.16-00136
PMCID:
PMC5684151
Hayato Fukuda, Seiji Onitsuka, Shohei Yoshida, Yuichiro Hirata, Shinichi Hiromatsu, Hiroyuki Tanaka
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 246–249. doi: 10.3400/avd.cr.17-00021
PMCID:
PMC5684154
Georgios Sahsamanis, Georgios Vourliotakis, Konstantinos Maltezos, Georgios Plakas, Vasileios Tzilalis
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 250–253. doi: 10.3400/avd.cr.16-00094
PMCID:
PMC5684148
Patchara Paraksa, Benjawan Skulsujirapa, Chusana Suankratay
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 254–256. doi: 10.3400/avd.cr.17-00030
PMCID:
PMC5684156
Ai Takahashi, Tetsuro Uchida, Azumi Hamasaki, Yoshinori Kuroda, Ohba Eiichi, Atsushi Yamashita, Jun Hayashi, Daisuke Watanabe, Shingo Nakai, Seigo Gomi, Mitsuaki Sadahiro
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 257–260. doi: 10.3400/avd.cr.17-00026
PMCID:
PMC5684155
Hirohito Ishii, Kunihide Nakamura, Eisaku Nakamura, Koji Furukawa, Kouichiro Ochiai
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 261–264. doi: 10.3400/avd.cr.17-00009
PMCID:
PMC5684153
Yasushi Tashima, Koichi Tamai, Takehiro Shirasugi, Kenichiro Sato, Takahiro Yamamoto, Yusuke Imamura, Atsushi Yamaguchi, Hideo Adachi, Toshiyuki Kobinata
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 265–269. doi: 10.3400/avd.cr.17-00007
PMCID:
PMC5684152
Tsunehiro Shintani, Kouji Atsuta, Takaaki Saito
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 270–273. doi: 10.3400/avd.cr.17-00044
PMCID:
PMC5684157

The 10th Korea–Japan Joint Meeting for Vascular Surgery

Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 274–324. doi: 10.3400/avd.jk.17-01000
PMCID:
PMC5684159

Erratum

Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 325. doi: 10.3400/avd.err.17-01002
PMCID:
PMC5684158

Articles from Annals of Vascular Diseases are provided here courtesy of International Academic Publishing Co. Ltd.