Logo of bsrLink to Publisher's site

Volume 38(1);  2018 Feb 28

Research Article

Shanyang He, Yunhe Zhao, Xiaoping Wang, Yalan Deng, Zhiyong Wan, Shuzhong Yao, Hongwei Shen
Biosci Rep. 2018 Feb 28; 38(1): BSR20170681. Prepublished online 2017 Nov 3. Published online 2018 Jan 5. doi: 10.1042/BSR20170681
PMCID:
PMC5754315

Articles from Bioscience Reports are provided here courtesy of Portland Press Ltd