Logo of bsrLink to Publisher's site

Volume 37(6);  2017 Dec 22

Research Articles

Rui Fu, Yan Ding, Jie Luo, Li Yu, Cheng Lin Li, Dong Sheng Li, Shi Wen Guo
Biosci Rep. 2017 Dec 22; 37(6): BSR20160523. Prepublished online 2017 Mar 24. Published online 2017 Nov 6. doi: 10.1042/BSR20160523
PMCID:
PMC5672083
Ying Zhang, Gang Liu, Xiaogang Gao
Biosci Rep. 2017 Dec 22; 37(6): BSR20170925. Prepublished online 2017 Sep 11. Published online 2017 Nov 6. doi: 10.1042/BSR20170925
PMCID:
PMC5672082
Ligang Wang, Libo Wang, Zhibo Dai, Pei Wu, Huaizhang Shi, Shiguang Zhao
Biosci Rep. 2017 Dec 22; 37(6): BSR20170942. Prepublished online 2017 Sep 29. Published online 2017 Nov 6. doi: 10.1042/BSR20170942
PMCID:
PMC5672084
Xiangjun Chen, Sha Liu, Xiaochun Zhao, Xiao Ma, Guozhen Gao, Li Yu, Dexiong Yan, Hao Dong, Weijing Sun
Biosci Rep. 2017 Dec 22; 37(6): BSR20171031. Prepublished online 2017 Sep 21. Published online 2017 Nov 6. doi: 10.1042/BSR20171031
PMCID:
PMC5672086
Zhengqiang Mao, Hang Li, Botao Du, Kai Cui, Yuguang Xing, Xiangyu Zhao, Shoufeng Zai
Biosci Rep. 2017 Dec 22; 37(6): BSR20171070. Prepublished online 2017 Sep 27. Published online 2017 Nov 6. doi: 10.1042/BSR20171070
PMCID:
PMC5672085
Hai-Tao Luo, Cai-Xia Liang, Rong-Cheng Luo, Wei-Guang Gu
Biosci Rep. 2017 Dec 22; 37(6): BSR20171086. Prepublished online 2017 Aug 21. Published online 2017 Nov 6. doi: 10.1042/BSR20171086
PMCID:
PMC5672087

Articles from Bioscience Reports are provided here courtesy of Portland Press Ltd