Logo of ajndLink to Publisher's site

Volume 6(3);  2017

Case Report

Dong-Ji Han, Zhi-Gang He, Zhi-Qiang Zhou, Li Feng, Cheng Liu, Yan Xiang, Hong-Bing Xiang
Am J Neurodegener Dis. 2017; 6(3): 26–31. Published online 2017 Jul 25.
PMCID:
PMC5545215

Articles from American Journal of Neurodegenerative Disease are provided here courtesy of e-Century Publishing Corporation