Logo of biomtherThis JournalInstructions for AuthorsE-SubmissionBiomolecules and Therapeutics

Volume 26(2);  2018 Mar

Original Articles

Hee Ryung Kim, Nguyen Minh Duc, Ka Young Chung
Biomol Ther (Seoul) 2018 Mar; 26(2): 101–108. Published online 2017 Sep 19. doi: 10.4062/biomolther.2017.073
PMCID:
PMC5839487
Yong-Hyun Ko, Seung-Hwan Kwon, Ji-Young Hwang, Kyung-In Kim, Jee-Yeon Seo, Thi-Lien Nguyen, Seok-Yong Lee, Hyoung-Chun Kim, Choon-Gon Jang
Biomol Ther (Seoul) 2018 Mar; 26(2): 109–114. Published online 2017 May 30. doi: 10.4062/biomolther.2016.284
PMCID:
PMC5839488
Jin-A Park, Choong-Hyun Lee
Biomol Ther (Seoul) 2018 Mar; 26(2): 115–120. Published online 2017 Apr 6. doi: 10.4062/biomolther.2016.248
PMCID:
PMC5839489
Hui Zhang, Qi Liu, Jia-Le Lin, Yu Wang, Ruo-Xi Zhang, Jing-Bo Hou, Bo Yu
Biomol Ther (Seoul) 2018 Mar; 26(2): 121–129. Published online 2017 May 30. doi: 10.4062/biomolther.2016.275
PMCID:
PMC5839490
Dong Kwon Yang, Hyung-Sub Kang
Biomol Ther (Seoul) 2018 Mar; 26(2): 130–138. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.4062/biomolther.2017.254
PMCID:
PMC5839491
Yoon Hee Chung, Keon Woong Oh, Sung Tae Kim, Eon Sub Park, Hyun Dong Je, Hyuk-Jun Yoon, Uy Dong Sohn, Ji Hoon Jeong, Hyen-Oh La
Biomol Ther (Seoul) 2018 Mar; 26(2): 139–145. Published online 2017 Feb 17. doi: 10.4062/biomolther.2016.233
PMCID:
PMC5839492
Jin-Woo Jeong, Hee-Jae Cha, Min Ho Han, Su Jung Hwang, Dae-Sung Lee, Jong Su Yoo, Il-Whan Choi, Suhkmann Kim, Heui-Soo Kim, Gi-Young Kim, Su Hyun Hong, Cheol Park, Hyo-Jong Lee, Yung Hyun Choi
Biomol Ther (Seoul) 2018 Mar; 26(2): 146–156. Published online 2017 Apr 6. doi: 10.4062/biomolther.2016.272
PMCID:
PMC5839493
Qinmei Liu, Xinxin Ci, Zhongmei Wen, Liping Peng
Biomol Ther (Seoul) 2018 Mar; 26(2): 157–166. Published online 2017 Apr 6. doi: 10.4062/biomolther.2016.234
PMCID:
PMC5839494
Jang Su Jeon, Jeong-Ja Oh, Hui Chan Kwak, Hwi-yeol Yun, Hyoung Chin Kim, Young-Mi Kim, Soo Jin Oh, Sang Kyum Kim
Biomol Ther (Seoul) 2018 Mar; 26(2): 167–174. Published online 2017 Jun 14. doi: 10.4062/biomolther.2017.054
PMCID:
PMC5839495
Hyewon Moon, Jung-Hee Jang, Tae Chang Jang, Gyu Hwan Park
Biomol Ther (Seoul) 2018 Mar; 26(2): 175–181. Published online 2018 Feb 12. doi: 10.4062/biomolther.2018.009
PMCID:
PMC5839496
Hye Ji Kim, Seaung Youl Oh
Biomol Ther (Seoul) 2018 Mar; 26(2): 182–190. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.4062/biomolther.2017.203
PMCID:
PMC5839497
Hye Jin Oh, Til Bahadur Thapa Magar, Nirmala Tilija Pun, Yunji Lee, Eun Hye Kim, Eung-Seok Lee, Pil-Hoon Park
Biomol Ther (Seoul) 2018 Mar; 26(2): 191–200. Published online 2017 Apr 6. doi: 10.4062/biomolther.2016.276
PMCID:
PMC5839498
Taedong Han, Byoung Moon Lee, Yoo Hoi Park, Dong Hoon Lee, Hyun Ho Choi, Taehoon Lee, Hakwon Kim
Biomol Ther (Seoul) 2018 Mar; 26(2): 201–209. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.4062/biomolther.2018.011
PMCID:
PMC5839499
Namkwon Kim, Hyung-Seok Yoo, Yeon-Joo Ju, Myung Sook Oh, Kyung-Tae Lee, Kyung-Soo Inn, Nam-Jung Kim, Jong Kil Lee
Biomol Ther (Seoul) 2018 Mar; 26(2): 210–217. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.4062/biomolther.2018.008
PMCID:
PMC5839500
Jae-Hyuk Byun, Jun Kim, Se-Young Choung
Biomol Ther (Seoul) 2018 Mar; 26(2): 218–223. Published online 2017 Nov 13. doi: 10.4062/biomolther.2017.199
PMCID:
PMC5839501

Review

Yoon Kyung Choi
Biomol Ther (Seoul) 2018 Mar; 26(2): 93–100. Published online 2017 Dec 8. doi: 10.4062/biomolther.2017.144
PMCID:
PMC5839486

Articles from Biomolecules & Therapeutics are provided here courtesy of Korean Society of Applied Pharmacology