Logo of ajaLink to Publisher's site

Volume 20(1);  Jan-Feb 2018

Clinician's Workshop

Andrew Fang, Run Wang
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 90–92. Published online 2017 Sep 29. doi: 10.4103/aja.aja_42_17
PMCID:
PMC5753562

Invited Review

Sandro C Esteves, Matheus Roque, Nicolás Garrido
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 1–8. Published online 2017 Apr 18. doi: 10.4103/aja.aja_7_17
PMCID:
PMC5753543

Letters to the Editor

Wai Kit Ma, Brian SH Ho, Andrew SH Lai, Ka Cheong Lam, Yun Sang Chan, Lawrance KC Yip, Ada TL Ng, James HL Tsu, Ming Kwong Yiu
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 93–94. Published online 2017 Mar 21. doi: 10.4103/1008-682X.196855
PMCID:
PMC5753563
Qiang Guo, Jian-Dong Zhang, Li Li, Jian-Ping Xie, Ding Ma, Yan-Gang Zhang
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 95–96. Published online 2017 Mar 14. doi: 10.4103/aja.aja_4_17
PMCID:
PMC5753564
Yue-Hua Gong, Yue Liu, Peng Li, Zi-Jue Zhu, Yan Hong, Guo-Hui Fu, Yun-Jing Xue, Chen Xu, Zheng Li
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 97–98. Published online 2017 Jan 3. doi: 10.4103/1008-682X.195561
PMCID:
PMC5753565
Kai Wang, Linda B Cottler
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 99. Published online 2017 Mar 7. doi: 10.4103/1008-682X.196853
PMCID:
PMC5753566
Adriana C Vidal, Stephen J Freedland
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 100. Published online 2017 Mar 7. doi: 10.4103/1008-682X.196854
PMCID:
PMC5753544
Xiong Wang, Hai-Rong Jin, Yuan-Qing Cui, Jie Chen, Yan-Wei Sha, Zhen-Li Gao
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 101–102. Published online 2017 Feb 10. doi: 10.4103/1008-682X.194998
PMCID:
PMC5753545
Dang-Wei Peng, Jing-Jing Gao, Yuan-Yuan Huang, Dong-Dong Tang, Pan Gao, Chao Li, Wei-Qun Liu, Xian-Ming Dou, Jun Mao, Yao Zhang, Hao Geng, Xian-Sheng Zhang
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 103–104. Published online 2017 Jan 24. doi: 10.4103/1008-682X.194817
PMCID:
PMC5753546
Zaida Sarrate, Joan Blanco, Oliver Valero, Francesca Vidal
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 105–106. Published online 2017 Feb 21. doi: 10.4103/1008-682X.194819
PMCID:
PMC5753547

Original Articles

Dae Keun Kim, Jaspreet Singh Parihar, Young Suk Kwon, Sinae Kim, Brian Shinder, Nara Lee, Nicholas Farber, Thomas Ahlering, Douglas Skarecky, Bertram Yuh, Nora Ruel, Wun-Jae Kim, Koon Ho Rha, Isaac Yi Kim
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 9–14. Published online 2017 Apr 25. doi: 10.4103/1008-682X.196852
PMCID:
PMC5753561
Lucio Dell’Atti, Andrea B Galosi
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 15–18. Published online 2017 Jul 11. doi: 10.4103/aja.aja_17_17
PMCID:
PMC5753548
Dong-Dong Tang, Chao Li, Dang-Wei Peng, Xian-Sheng Zhang
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 19–23. Published online 2017 Mar 24. doi: 10.4103/aja.aja_9_17
PMCID:
PMC5753549
Fei Wu, Zu-Quan Xiong, Shan-Hua Mao, Ji-Meng Hu, Jian-Qing Wang, Hao-Wen Jiang, Qiang Ding
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 24–29. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.4103/aja.aja_8_17
PMCID:
PMC5753550
Hao Li, Li-Ping Chen, Jun Yang, Ming-Chao Li, Rui-Bao Chen, Ru-Zhu Lan, Shao-Gang Wang, Ji-Hong Liu, Tao Wang
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 30–36. Published online 2017 Mar 24. doi: 10.4103/aja.aja_5_17
PMCID:
PMC5753551
Li-Ting Kao, Chung-Chien Huang, Herng-Ching Lin, Chao-Yuan Huang
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 37–42. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.4103/aja.aja_26_17
PMCID:
PMC5753552
Wen-Jian-Long Zhou, Shun-Chang Ma, Min Zhao, Chang Liu, Xiu-Dong Guan, Zhao-Shi Bao, Gui-Jun Jia, Wang Jia
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 43–49. Published online 2017 Aug 11. doi: 10.4103/aja.aja_18_17
PMCID:
PMC5753553
Won Hoon Song, Hwancheol Son, Soo Woong Kim, Jae-Seung Paick, Min Chul Cho
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 50–55. Published online 2017 Apr 18. doi: 10.4103/aja.aja_10_17
PMCID:
PMC5753554
Qun-Xiong Huang, Chu-Tian Xiao, Zheng Chen, Min-Hua Lu, Jun Pang, Jin-Ming Di, Zi-Huan Luo, Xin Gao
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 56–61. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.4103/aja.aja_3_17
PMCID:
PMC5753555
Run-Qi Guo, Yi-Sen Meng, Wei Yu, Kai Zhang, Ben Xu, Yun-Xiang Xiao, Shi-Liang Wu, Bai-Nian Pan
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 62–68. Published online 2017 Apr 18. doi: 10.4103/aja.aja_6_17
PMCID:
PMC5753556
Min Chul Cho, Jung Kwon Kim, Sang Hoon Song, Sung Yong Cho, Sang Wook Lee, Soo Woong Kim, Jae-Seung Paick
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 69–74. Published online 2017 May 2. doi: 10.4103/aja.aja_11_17
PMCID:
PMC5753557
Wei-Wei Zheng, Ge Song, Qi-Ling Wang, Shan-Wen Liu, Xiao-Li Zhu, Shun-Mei Deng, An Zhong, Yu-Mei Tan, Ying Tan
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 75–79. Published online 2017 Jun 30. doi: 10.4103/aja.aja_19_17
PMCID:
PMC5753558
Dae Yul Yang, Kyungtae Ko, Seong Ho Lee, Du Geon Moon, Jong Wook Kim, Won Ki Lee
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 80–84. Published online 2017 Mar 10. doi: 10.4103/aja.aja_1_17
PMCID:
PMC5753559
Hua Xie, Xiao-Ling Lin, Song Zhang, Ling Yu, Xiao-Xi Li, Yi-Chen Huang, Yi-Qing Lyu, Hai-Tao Chen, Jianfeng Xu, Fang Chen
Asian J Androl. 2018 Jan-Feb; 20(1): 85–89. Published online 2017 Jun 9. doi: 10.4103/aja.aja_13_17
PMCID:
PMC5753560

Articles from Asian Journal of Andrology are provided here courtesy of Editorial Office of AJA.