Logo of ajaLink to Publisher's site

Volume 20(2);  Mar-Apr 2018

Invited Commentaries

Qi An, Yi-Qun Gu
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 149–151. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.4103/aja.aja_16_17
PMCID:
PMC5858098
Gerard D Henry, Kavina Jani
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 212. Published online 2017 Dec 5. doi: 10.4103/aja.aja_53_17
PMCID:
PMC5858112

Invited Editorials

Bu B Yeap, Bradley D Anawalt
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 107–108. Published online 2018 Feb 6. doi: 10.4103/aja.aja_71_17
PMCID:
PMC5858091
Bradley D Anawalt, Bu B Yeap
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 152–153. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.4103/aja.aja_7_18
PMCID:
PMC5858099

Invited Reviews

Bu B Yeap
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 109–114. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.4103/aja.aja_50_17
PMCID:
PMC5858092
Emily J Meyer, Gary Wittert
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 115–119. Published online 2018 Jan 30. doi: 10.4103/aja.aja_70_17
PMCID:
PMC5858093
T Hugh Jones, Daniel M Kelly
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 120–130. Published online 2018 Feb 9. doi: 10.4103/aja.aja_6_18
PMCID:
PMC5858094
Thiago Gagliano-Jucá, Shehzad Basaria
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 131–137. Published online 2017 Aug 4. doi: 10.4103/aja.aja_28_17
PMCID:
PMC5858095
Molly M Shores
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 138–144. Published online 2017 Aug 11. doi: 10.4103/aja.aja_25_17
PMCID:
PMC5858096
Michael Zitzmann
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 145–148. Published online 2018 Jan 30. doi: 10.4103/aja.aja_2_18
PMCID:
PMC5858097

Letters to the Editor

Yan-Wei Sha, Lu Ding, Zhi-Yong Ji, Yun-Sheng Ge, Hui Kong, Qing Zhang, Yu-Lin Zhou, Ping Li
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 205–207. Published online 2017 Jan 13. doi: 10.4103/1008-682X.193162
PMCID:
PMC5858109
De-Feng Liu, Lian-Ming Zhao, Kai Hong, Jia-Ming Mao, Yu-Zhuo Yang, Zhe Zhang, Hui Jiang
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 208–209. Published online 2017 Oct 3. doi: 10.4103/aja.aja_44_17
PMCID:
PMC5858110
Yan-Wei Sha, Li-Bin Mei, Liang-Kai Zheng, Rui-Hua Tian, Lu Ding, Zhi-Yong Ji, Qing Zhang, Ping Li
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 210–211. Published online 2017 Mar 3. doi: 10.4103/1008-682X.196314
PMCID:
PMC5858111

Original Articles

A-Juan Liang, Gui-Shuan Wang, Ping Ping, Shuang-Gang Hu, Yu Lin, Yi Ma, Zheng-Zheng Duan, Han-Shu Wang, Fei Sun
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 154–159. Published online 2018 Jan 19. doi: 10.4103/aja.aja_65_17
PMCID:
PMC5858100
Iva Arato, Giovanni Luca, Francesca Mancuso, Catia Bellucci, Cinzia Lilli, Mario Calvitti, Barbara C Hansen, Domenico Milardi, Giuseppe Grande, Riccardo Calafiore
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 160–165. Published online 2017 Nov 10. doi: 10.4103/aja.aja_47_17
PMCID:
PMC5858101
Kai Cui, Zhe Tang, Chuan-Chang Li, Tao Wang, Ke Rao, Shao-Gang Wang, Ji-Hong Liu, Zhong Chen
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 166–172. Published online 2017 Nov 7. doi: 10.4103/aja.aja_49_17
PMCID:
PMC5858102
Kai-Jie Wu, Xin-Qi Pei, Ge Tian, Da-Peng Wu, Jin-Hai Fan, Yu-Mei Jiang, Da-Lin He
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 173–177. Published online 2017 Sep 12. doi: 10.4103/aja.aja_34_17
PMCID:
PMC5858103
Yao-An Wen, Bo-Wei Zhou, Dao-Jun Lv, Fang-Peng Shu, Xian-Lu Song, Bin Huang, Chong Wang, Shan-Chao Zhao
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 178–183. Published online 2017 Dec 22. doi: 10.4103/aja.aja_57_17
PMCID:
PMC5858104
Yun-Jie Yang, Guo-Wen Lin, Gao-Xiang Li, Bo Dai, Ding-Wei Ye, Jun-Long Wu, Hu-Yang Xie, Yao Zhu
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 184–188. Published online 2017 Nov 7. doi: 10.4103/aja.aja_39_17
PMCID:
PMC5858105
Andrew McCullough, Leon Elebyjian, Joseph Ellen, Clay Mechlin
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 189–194. Published online 2017 Oct 27. doi: 10.4103/aja.aja_45_17
PMCID:
PMC5858106
Katherine Lang Rotker, Michael Alavian, Bethany Nelson, Grayson L Baird, Martin M Miner, Mark Sigman, Kathleen Hwang
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 195–199. Published online 2017 Dec 5. doi: 10.4103/aja.aja_51_17
PMCID:
PMC5858107
Ruo-Jing Wei, Xin-Shi Zhang, Da-Lin He
Asian J Androl. 2018 Mar-Apr; 20(2): 200–204. Published online 2017 Sep 1. doi: 10.4103/aja.aja_30_17
PMCID:
PMC5858108

Articles from Asian Journal of Andrology are provided here courtesy of Editorial Office of AJA.