Logo of ajaLink to Publisher's site

Volume 20(3);  May-Jun 2018

Invited Commentary

De-Yi Liu
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 318. Published online 2018 Jan 16. doi: 10.4103/aja.aja_67_17
PMCID:
PMC5952493

Invited Editorial

Jeanny B Aragon-Ching, Ravi A Madan
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 213–214. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.4103/aja.aja_3_18
PMCID:
PMC5952473

Invited Reviews

Tanya B Dorff, Neeraj Agarwal
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 215–220. Published online 2018 Mar 16. doi: 10.4103/aja.aja_12_18
PMCID:
PMC5952474
Rita Nader, Joelle El Amm, Jeanny B Aragon-Ching
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 221–229. Published online 2017 Oct 20. doi: 10.4103/aja.aja_40_17
PMCID:
PMC5952475
Theodore Gourdin, Guru Sonpavde
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 230–237. Published online 2018 Mar 20. doi: 10.4103/aja.aja_1_18
PMCID:
PMC5952476
Catherine Elix, Sumanta K Pal, Jeremy O Jones
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 238–243. Published online 2017 Jun 9. doi: 10.4103/aja.aja_15_17
PMCID:
PMC5952477
Donald L Trump, Jeanny B Aragon-Ching
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 244–252. Published online 2018 Apr 13. doi: 10.4103/aja.aja_14_18
PMCID:
PMC5952478
Lisa M Cordes, James L Gulley, Ravi A Madan
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 253–259. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.4103/aja.aja_9_18
PMCID:
PMC5952479

Letters to the Editor

Chen Chen, Yi-Chun Wang, Ya-Min Wang, Chao Qin, Ning-Hong Song
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 306–307. Published online 2017 Sep 1. doi: 10.4103/aja.aja_33_17
PMCID:
PMC5952488
Shi-Min Yuan, Huan Huang, Chao-Feng Tu, Juan Du, Da-Bao Xu, Ge Lin, Guang-Xiu Lu, Yue-Qiu Tan
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 308–310. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.4103/aja.aja_32_17
PMCID:
PMC5952489
Min Wu, Shu-Zhu Chen, Wei-Jing Ye, Yi-Dong Liu
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 311–312. Published online 2017 Jul 4. doi: 10.4103/aja.aja_22_17
PMCID:
PMC5952490
Zhao-Yan Feng, Xiang-De Min, Liang Wang, Ba-Sen Li, Zan Ke, Pei-Pei Zhang, Zhen Kang
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 313–315. Published online 2017 May 30. doi: 10.4103/aja.aja_12_17
PMCID:
PMC5952491
Xiao-Song Jiang, Huan-Jun Wang, Jin-Hua Lin, Yan Guo, Can-Hui Sun, Ling Lin, Jian Guan
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 316–317. Published online 2017 Jul 11. doi: 10.4103/aja.aja_21_17
PMCID:
PMC5952492

Original Articles

Maria Giebler, Thomas Greither, Lisa Müller, Carina Mösinger, Hermann M Behre
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 260–264. Published online 2017 Dec 26. doi: 10.4103/aja.aja_58_17
PMCID:
PMC5952480
Jin-You Wang, Ming-Zhu Gao, De-Xin Yu, Dong-Dong Xie, Yi Wang, Liang-Kuan Bi, Tao Zhang, De-Mao Ding
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 265–269. Published online 2017 Dec 29. doi: 10.4103/aja.aja_60_17
PMCID:
PMC5952481
Kyung Hwa Choi, Seung Ryeol Lee, Young Kwon Hong, Dong Soo Park
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 270–275. Published online 2017 Dec 22. doi: 10.4103/aja.aja_56_17
PMCID:
PMC5952482
Katya B Rubinow, Barbara Houston, Shari Wang, Leela Goodspeed, Kayoko Ogimoto, Gregory J Morton, Christopher McCarty, Robert E Braun, Stephanie T Page
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 276–283. Published online 2017 Dec 5. doi: 10.4103/aja.aja_54_17
PMCID:
PMC5952483
Ying Zhong, Dong-Ling Liu, Mohamed Morsi M Ahmed, Peng-Hao Li, Xiao-Ling Zhou, Qing-Dong Xie, Xiao-Qing Xu, Ting-Ting Han, Zhi-Wei Hou, Ji-Hua Huang, Lan Xu, Tian-Hua Huang
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 284–289. Published online 2017 Nov 7. doi: 10.4103/aja.aja_46_17
PMCID:
PMC5952484
Sorena Keihani, James R Craig, Chong Zhang, Angela P Presson, Jeremy B Myers, William O Brant, Kenneth I Aston, Benjamin R Emery, Timothy G Jenkins, Douglas T Carrell, James M Hotaling
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 290–293. Published online 2017 Sep 5. doi: 10.4103/aja.aja_35_17
PMCID:
PMC5952485
Octavio Orellana-Serradell, Daniela Herrera, Enrique A Castellon, Hector R Contreras
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 294–299. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.4103/aja.aja_61_17
PMCID:
PMC5952486
Song Fan, Zong-Yao Hao, Li Zhang, Jun Zhou, Yi-Fei Zhang, Shen Tai, Xian-Sheng Zhang, Chao-Zhao Liang
Asian J Androl. 2018 May-Jun; 20(3): 300–305. Published online 2017 Dec 8. doi: 10.4103/aja.aja_55_17
PMCID:
PMC5952487

Articles from Asian Journal of Andrology are provided here courtesy of Editorial Office of AJA.