Logo of aerHomeCurrent issueInstructionsSubmit article

Volume 12(2);  Apr-Jun 2018

Original Articles

Kaushik Barua, Sunil Rajan, Jerry Paul, Pulak Tosh, Anju Padmalayan, Lakshmi Kumar
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 297–301. doi: 10.4103/aer.AER_53_18
PMCID:
PMC6020581
Akshaya N. Shetti, Shivanand L. Karigar, Rachita Govind Mustilwar
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 302–308. doi: 10.4103/aer.AER_59_18
PMCID:
PMC6020557
M. Sathesha, R. S. Raghavendra Rao, Said Javid Hassan, K. Sudheesh
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 309–312. doi: 10.4103/aer.AER_18_17
PMCID:
PMC6020595
Prabha Parthasarathy, Kavitha Babu, R. S. Raghavendra Rao, Shreyavathi Raghuram
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 313–317. doi: 10.4103/aer.AER_159_17
PMCID:
PMC6020567
K. S. Sushma, Ashwini H. Ramaswamy, Safiya I. Shaikh
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 318–321. doi: 10.4103/aer.AER_164_17
PMCID:
PMC6020580
Naga Seshu Kumari Vasantha, Ravi Madhusudhana
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 328–332. doi: 10.4103/aer.AER_184_17
PMCID:
PMC6020563
Dilpreet Kaur, Aamir Laique Khan, Amitesh Pathak
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 333–337. doi: 10.4103/aer.AER_199_17
PMCID:
PMC6020568
Ramyavel Thangavelu, Ranjan R. Ventakesh, Kandasamy Ravichandran
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 338–343. doi: 10.4103/aer.AER_83_18
PMCID:
PMC6020607
Vinendra Nath Vaid, Aparna Shukla
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 344–348. doi: 10.4103/aer.AER_231_17
PMCID:
PMC6020604
Veena Chatrath, Ranjana Khetarpal, Heena Kumari, Harjinder Kaur, Anu Sharma
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 349–354. doi: 10.4103/aer.AER_16_18
PMCID:
PMC6020592
Mohamed Maher Beder El Baz, Tamer El Metwally Farahat
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 355–358. doi: 10.4103/aer.AER_205_17
PMCID:
PMC6020555
Ashraf Elsayed Alzeftawy, Mona Blough El Morad
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 359–365. doi: 10.4103/aer.AER_224_17
PMCID:
PMC6020602
Amar Parkash Kataria, Harjeet Singh, Brij Mohan, Milind Thakur, Vishal Jarewal, Sabeena Khan
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 366–370. doi: 10.4103/aer.AER_3_18
PMCID:
PMC6020597
Ranjana Khetarpal, Joginder Pal Attri, Amrita Banerjee, Renu Verma
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 371–376. doi: 10.4103/aer.AER_20_18
PMCID:
PMC6020559
Radhe Sharan, Manjit Singh, Amar Parkash Kataria, Kamal Jyoti, Vishal Jarewal, Rohit Kadian
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 377–380. doi: 10.4103/aer.AER_6_18
PMCID:
PMC6020598
HS Prajwal Patel, MR Shashank, BT Shivaramu
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 381–385. doi: 10.4103/aer.AER_228_17
PMCID:
PMC6020556
Yamini Gupta, Tek Chand Kriplani, Vansh Priya
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 386–391. doi: 10.4103/aer.AER_30_18
PMCID:
PMC6020605
Ganpat Prasad, Vansh Priya, Krishna Pratap Mall
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 392–395. doi: 10.4103/aer.AER_29_18
PMCID:
PMC6020554
Rakhi Gupta, Shashi Srivastava, Sanjay Dhiraaj, Puja P Chovatiya
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 396–401. doi: 10.4103/aer.AER_19_18
PMCID:
PMC6020576
Dikshitha K. Chetty, Fareed Ahmed, Rama Chatterjee, Monica Rathore
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 402–406. doi: 10.4103/aer.AER_5_18
PMCID:
PMC6020575
Eldo Issac, Gokuldas Menon, Bindu K. Vasu, Mathew George, Anu Vasudevan
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 407–411. doi: 10.4103/aer.AER_18_18
PMCID:
PMC6020573
Ruchee Arora, Vandana Pandey, Gurdip Singh Sodhi, B. K. Mohindra
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 412–416. doi: 10.4103/aer.AER_31_18
PMCID:
PMC6020560
Khaled Elbahrawy, Alaa El-Deeb, Doaa G. Diab, Samer Regal
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 417–422. doi: 10.4103/aer.AER_32_18
PMCID:
PMC6020608
Anita Kumari, Arvinder Pal Singh, Jyoti Vidhan, Ruchi Gupta, Jonny Dhawan, Jasleen Kaur
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 423–427. doi: 10.4103/aer.AER_8_18
PMCID:
PMC6020601
Sowmya N. Swamy, Ravi Madhusudhana
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 428–433. doi: 10.4103/aer.AER_28_18
PMCID:
PMC6020606
Harish Karanth, U. S. Raveendra, Rithesh B. Shetty, Pramal Shetty, Padmini Thalanjeri
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 434–439. doi: 10.4103/aer.AER_38_18
PMCID:
PMC6020561
Ahmed A. Abdelaziz Ahmed
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 440–445. doi: 10.4103/aer.AER_37_18
PMCID:
PMC6020587
Manish Choudhary, Jeetendra Kumar Bajaj
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 446–451. doi: 10.4103/aer.AER_23_18
PMCID:
PMC6020566
Christopher Romano, Andrew Lloyd, Singh Nair, Jenny Y. Wang, Shankar Viswanathan, Amaresh Vydyanathan, Karina Gritsenko, Naum Shaparin, Boleslav Kosharskyy
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 452–458. doi: 10.4103/aer.AER_17_18
PMCID:
PMC6020584
Surabhi Priya, Charu Bamba
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 459–463. doi: 10.4103/aer.AER_27_18
PMCID:
PMC6020574
Hakan Akelma, Ebru Tarikçi Kiliç, Fikret Salik, Ayhan Kaydu
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 464–469. doi: 10.4103/aer.AER_44_18
PMCID:
PMC6020612
Chandni Sinha, Amarjeet Kumar, Poonam Kumari, Akhilesh Kumar Singh, Shalini Sharma, Ajeet Kumar, Anup Kumar, Nishant Sahay
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 470–474. doi: 10.4103/aer.AER_33_18
PMCID:
PMC6020586
Mohamed Ahmed Hamed, Saffa Ghaber, Ahmed Reda
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 475–479. doi: 10.4103/aer.AER_50_18
PMCID:
PMC6020562
Gunjan, Ankesh, Saurav Shekhar, Akhileshwar, Priyesh Kumar
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 480–483. doi: 10.4103/aer.AER_39_18
PMCID:
PMC6020611
Nitu Puthenveettil, Kiran Kishore, Jerry Paul, Lakshmi Kumar
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 484–488. doi: 10.4103/aer.AER_72_18
PMCID:
PMC6020600
Mehmet Erdem Akçay, Ebru Tarıkçı Kılıç, Mehmet Salim Akdemir
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 489–494. doi: 10.4103/aer.AER_80_18
PMCID:
PMC6020593
Garg Kamakshi, Grewal Anju, Singh Tania, Gupta Priyanka, Bansal Kamya, Pruthi Gegal, Chuttani Priyanka
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 501–505. doi: 10.4103/aer.AER_48_18
PMCID:
PMC6020570
Arun Kumar Handigodu Duggappa, Shaji Mathew, Dupati Nikkhil Gupta, Shiyad Muhamed, Pawan Nanjangud, Abhishek Rao Kordcal
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 506–511. doi: 10.4103/aer.AER_47_18
PMCID:
PMC6020572
Jeetinder Kaur Makkar, Deepak Dwivedi, Aswini Kuberan, Balbir Kumar, Indu Bala
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 512–516. doi: 10.4103/aer.AER_51_18
PMCID:
PMC6020569
Gerard Gonsalvez, Deepa Baskaran, Vasudeva Upadhyaya
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 522–527. doi: 10.4103/aer.AER_52_18
PMCID:
PMC6020588
Bhavana B. Gurunath, Ravi Madhusudhana
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 535–538. doi: 10.4103/aer.AER_55_18
PMCID:
PMC6020599
Mallika Ganesh, Dinesh Krishnamurthy
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 539–545. doi: 10.4103/aer.AER_54_18
PMCID:
PMC6020565
Bindu K. Vasu, Kruthika P. Ramamurthi, Sunil Rajan, Mathew George
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 546–551. doi: 10.4103/aer.AER_61_18
PMCID:
PMC6020579
Abhijit S. Nair, Vibhavari Naik, Mohammed Salman Saifuddin, Poornachand Anne, Kodisharapu Praveen Kumar, Basanth Kumar Rayani
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 552–554. doi: 10.4103/aer.AER_49_18
PMCID:
PMC6020596
Tufail Ahmad Sheikh, Bashir Ahmad Dar, Nihida Akhter, Nadeem Ahmad
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 555–560. doi: 10.4103/aer.AER_46_18
PMCID:
PMC6020583
Tripat Kaur Bindra, Parmod Kumar, Garima Jindal
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 561–565. doi: 10.4103/aer.AER_41_18
PMCID:
PMC6020582
Arindam Sarkar, Narendra Singh Bafila, Raj Bahadur Singh, Mohd Asim Rasheed, Sanjay Choubey, Vishal Arora
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 572–580. doi: 10.4103/aer.AER_70_18
PMCID:
PMC6020578
Gayatri Mishra, Varghese Mammen Philip, Vadlamudi Reddy Hemanth Kumar, Thiyagarajan Sivashanmugam
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 581–585. doi: 10.4103/aer.AER_68_18
PMCID:
PMC6020610
Sumedha Mehta, Manojkumar Namdeorao Gajbhare, Neha Prabhakar Kamble
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 586–591. doi: 10.4103/aer.AER_62_18
PMCID:
PMC6020603
Parikshit Singh, Sharmishtha Pathak, Ram Murti Sharma
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 592–597. doi: 10.4103/aer.AER_60_18
PMCID:
PMC6020558

Case Reports

Shaila S. Kamath, Julie C. R. Misquith
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 598–600. doi: 10.4103/aer.AER_26_18
PMCID:
PMC6020585
Nandita Mehta, Gurleen Kaur
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 601–603. doi: 10.4103/aer.AER_34_18
PMCID:
PMC6020594

Letters to Editor

Chelliah Sekar, Tuhin Mistry, Poonoly Varkey Sheela, Vipin Kumar Goel
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 604–605. doi: 10.4103/aer.AER_78_18
PMCID:
PMC6020553
Saurabh Sud, Deepak Dwivedi, Manish Paul, Sanasam Ushakiran Singh
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 605–606. doi: 10.4103/aer.AER_40_18
PMCID:
PMC6020577
Omar Viswanath, Andrew P. White
Anesth Essays Res. 2018 Apr-Jun; 12(2): 607–608. doi: 10.4103/aer.AER_43_18
PMCID:
PMC6020589

Articles from Anesthesia, Essays and Researches are provided here courtesy of Wolters Kluwer -- Medknow Publications