Logo of behavneuroBehavioural Neurology

Volume 2018;  2018

Clinical Study

Marcia Belas dos Santos, Clarissa Barros de Oliveira, Arly dos Santos, Cristhiane Garabello Pires, Viviana Dylewski, Ricardo Mario Arida
Behav Neurol. 2018; 2018: 2892065. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.1155/2018/2892065
PMCID:
PMC5838477

Editorials

Lambros Messinis, Panagiotis Papathanasopoulos, Mary H. Kosmidis, Grigorios Nasios, Maria Kambanaros
Behav Neurol. 2018; 2018: 4831647. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1155/2018/4831647
PMCID:
PMC5848101
Mayowa Owolabi, Akin Ojagbemi, Raj Kalaria, Fred Stephen Sarfo, Rufus Akinyemi
Behav Neurol. 2018; 2018: 7516032. Published online 2018 Apr 15. doi: 10.1155/2018/7516032
PMCID:
PMC5924992

Research Articles

Natalya P. Bondar, Arina A. Lepeshko, Vasiliy V. Reshetnikov
Behav Neurol. 2018; 2018: 1538931. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1155/2018/1538931
PMCID:
PMC5818933
Caroline Neely, Christina Lane, Julio Torres, Jane Flinn
Behav Neurol. 2018; 2018: 2976014. Published online 2018 Mar 6. doi: 10.1155/2018/2976014
PMCID:
PMC5859797
Xiaojing Long, Chunxiang Jiang, Lijuan Zhang
Behav Neurol. 2018; 2018: 3954101. Published online 2018 Mar 19. doi: 10.1155/2018/3954101
PMCID:
PMC5884406
Paul Bosch, Mauricio Herrera, Julio López, Sebastián Maldonado
Behav Neurol. 2018; 2018: 4638903. Published online 2018 Jan 11. doi: 10.1155/2018/4638903
PMCID:
PMC5835340
Nicholas P. Ryan, Laura Scott, Maryanne McPhee, Susan Mathers, Marie-Claire Davis, Roxanne Maule, Fiona Fisher
Behav Neurol. 2018; 2018: 5420531. Published online 2018 Mar 26. doi: 10.1155/2018/5420531
PMCID:
PMC5892278
Pablo Cruz Gonzalez, Kenneth N. K. Fong, Ted Brown
Behav Neurol. 2018; 2018: 5971385. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1155/2018/5971385
PMCID:
PMC5874987
Qingqing Huang, Xiping Liang, Shiqiang Wang, Xiaosong Mu
Behav Neurol. 2018; 2018: 6585734. Published online 2018 Apr 19. doi: 10.1155/2018/6585734
PMCID:
PMC5933061
Ray-Chang Tzeng, Ching-Fang Tsai, Ching-Tsu Wang, Tzu-Yuan Wang, Pai-Yi Chiu
Behav Neurol. 2018; 2018: 6707291. Published online 2018 May 7. doi: 10.1155/2018/6707291
PMCID:
PMC5964573
Serpil Özmen, Afife Yurttaş
Behav Neurol. 2018; 2018: 7205046. Published online 2018 Mar 20. doi: 10.1155/2018/7205046
PMCID:
PMC5884278
Rosario Iodice, Juan José García Meilán, Juan Carro Ramos, Jeff A. Small
Behav Neurol. 2018; 2018: 7401465. Published online 2018 Apr 17. doi: 10.1155/2018/7401465
PMCID:
PMC5932512
Sheng-Kung Yang, Weishan Chen, Chun-Hsien Su, Chung-Hsiang Liu
Behav Neurol. 2018; 2018: 7631951. Published online 2018 May 29. doi: 10.1155/2018/7631951
PMCID:
PMC5996442
Andrew R. Carr, Mark M. Ashla, Elvira E. Jimenez, Mario F. Mendez
Behav Neurol. 2018; 2018: 8187457. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1155/2018/8187457
PMCID:
PMC5852854
Jia-qi Tian, Jia-jun Zheng, Xiao-zhu Hao, Le-kang Yin, Xiao-xue Zhang, Chan-chan Li, Xiao-yuan Feng, Min Jiang, Hua-ping Sun, Kang Zheng, Yan-mei Yang
Behav Neurol. 2018; 2018: 8351053. Published online 2018 May 6. doi: 10.1155/2018/8351053
PMCID:
PMC5960569
Danyan Chen, Jiaying Lu, Hucheng Zhou, Jiehui Jiang, Ping Wu, Qihao Guo, Jingjie Ge, Huiwei Zhang, Kuangyu Shi, Chuantao Zuo
Behav Neurol. 2018; 2018: 8420658. Published online 2018 May 8. doi: 10.1155/2018/8420658
PMCID:
PMC5964431
Songyun Zhang, Lingling Yuan, Lihui Zhang, Caige Li, Jie Li
Behav Neurol. 2018; 2018: 8678539. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.1155/2018/8678539
PMCID:
PMC5925137
Xiang-Dong Xiong, Wei-Dong Xiong, Shang-Shen Xiong, Gui-Hai Chen
Behav Neurol. 2018; 2018: 8728415. Published online 2018 May 9. doi: 10.1155/2018/8728415
PMCID:
PMC5966705
Shaoyang Cui, Mingzhu Xu, Jianting Huang, Qing Mei Wang, Xinsheng Lai, Binbin Nie, Baoci Shan, Xun Luo, John Wong, Chunzhi Tang
Behav Neurol. 2018; 2018: 8740284. Published online 2018 Apr 30. doi: 10.1155/2018/8740284
PMCID:
PMC5952587
Shasha Yang, Jing Wu, Qinxiu Zhang, Xinrong Li, Daien Liu, Bin Zeng, Zhiqing Liu, Haoran Kang, Zhendong Zhong
Behav Neurol. 2018; 2018: 8750464. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1155/2018/8750464
PMCID:
PMC5926495
Melody N. Mickens, Paul B. Perrin, Adriana Aguayo, Brenda Rabago, Miguel A. Macías-Islas, Juan Carlos Arango-Lasprilla
Behav Neurol. 2018; 2018: 8929735. Published online 2018 Jan 17. doi: 10.1155/2018/8929735
PMCID:
PMC5822770
P. Reyes, M. P. Ortega-Merchan, A. Rueda, F. Uriza, Hernando Santamaria-García, N. Rojas-Serrano, J. Rodriguez-Santos, M. C. Velasco-Leon, J. D. Rodriguez-Parra, D. E. Mora-Diaz, D. Matallana
Behav Neurol. 2018; 2018: 9684129. Published online 2018 Apr 1. doi: 10.1155/2018/9684129
PMCID:
PMC5902123

Review Articles

Foteini Christidi, Raffaella Migliaccio, Hernando Santamaría-García, Gabriella Santangelo, Francesca Trojsi
Behav Neurol. 2018; 2018: 1849794. Published online 2018 Apr 26. doi: 10.1155/2018/1849794
PMCID:
PMC5944290
I-Chen Li, Li-Ya Lee, Tsai-Teng Tzeng, Wan-Ping Chen, Yen-Po Chen, Young-Ju Shiao, Chin-Chu Chen
Behav Neurol. 2018; 2018: 5802634. Published online 2018 May 21. doi: 10.1155/2018/5802634
PMCID:
PMC5987239
Grigorios Nasios, Lambros Messinis, Efthimios Dardiotis, Panagiotis Papathanasopoulos
Behav Neurol. 2018; 2018: 8584653. Published online 2018 Jan 18. doi: 10.1155/2018/8584653
PMCID:
PMC5822759

Articles from Behavioural Neurology are provided here courtesy of Hindawi Limited