Logo of actpharmsinLink to Publisher's site

Volume 39(2);  2018 Feb

Articles from this journal are generally available in PMC after a 12-month delay (embargo); however, the delay may vary at the discretion of the publisher.

Original Articles

Yu-ting Chen, Wu-yan Chen, Xiao-tian Huang, Ye-chun Xu, Hai-yan Zhang
Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb; 39(2): 177–183. Published online 2017 Aug 24. doi: 10.1038/aps.2017.113
PMCID:
PMC5800463
Hui-qi Hong, Jing Lu, Xiu-li Fang, Yu-hong Zhang, Yi Cai, Jing Yuan, Pei-qing Liu, Jian-tao Ye
Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb; 39(2): 184–194. Published online 2017 Aug 17. doi: 10.1038/aps.2017.58
PMCID:
PMC5800468
Shuang Guo, Xiang-wen Meng, Xiao-song Yang, Xiu-fen Liu, Chang-han Ou-Yang, Chao Liu
Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb; 39(2): 195–204. Published online 2017 Sep 14. doi: 10.1038/aps.2017.92
PMCID:
PMC5800475
Ying Xue, Zhi-wei Feng, Xiao-ye Li, Zi-heng Hu, Qing Xu, Zi Wang, Jia-hui Cheng, Hong-tao Shi, Qi-bing Wang, Hong-yi Wu, Xiang-Qun Xie, Qian-zhou Lv
Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb; 39(2): 205–212. Published online 2017 Sep 21. doi: 10.1038/aps.2017.85
PMCID:
PMC5800472
Shuang-shuang Zhao, Na-ren Li, Wu-li Zhao, Hong Liu, Mao-xu Ge, Yi-xuan Zhang, Long-yin Zhao, Xue-fu You, Hong-wei He, Rong-guang Shao
Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb; 39(2): 213–221. Published online 2017 Jul 27. doi: 10.1038/aps.2017.98
PMCID:
PMC5800478
Hai-fei Liu, Hong Liu, Lin-li Lv, Kun-ling Ma, Yi Wen, Long Chen, Bi-cheng Liu
Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb; 39(2): 222–229. Published online 2017 Aug 31. doi: 10.1038/aps.2017.87
PMCID:
PMC5800473
Jing Wu, Qi Shen, Wei Cui, Yu Zhao, Yue Huai, Yu-chao Zhang, Bei-hua Bao, Chen-xi Liu, Qing Jiang, Jian-xin Li
Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb; 39(2): 230–242. Published online 2017 Aug 17. doi: 10.1038/aps.2017.63
PMCID:
PMC5800470
Xi-fei Jiang, Yang Dai, Xia Peng, Yan-yan Shen, Yi Su, Man-man Wei, Wei-ren Liu, Zhen-bin Ding, Ao Zhang, Ying-hong Shi, Jing Ai
Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb; 39(2): 243–250. Published online 2017 Sep 14. doi: 10.1038/aps.2017.96
PMCID:
PMC5800477
Li Li, Liang-shun You, Li-ping Mao, Shen-he Jin, Xiao-hui Chen, Wen-bin Qian
Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb; 39(2): 251–260. Published online 2017 Sep 14. doi: 10.1038/aps.2017.100
PMCID:
PMC5800462
Yi-bin Zeng, Zuo-chong Yu, Yan-ni He, Tong Zhang, Ling-bo Du, Yin-mei Dong, Huai-wen Chen, Ying-ying Zhang, Wu-qing Wang
Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb; 39(2): 261–274. Published online 2017 Dec 14. doi: 10.1038/aps.2017.166
PMCID:
PMC5800465
Jiang Li, Shao-feng Xu, Ying Peng, Nan Feng, Ling Wang, Xiao-liang Wang
Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb; 39(2): 275–285. Published online 2017 Sep 14. doi: 10.1038/aps.2017.90
PMCID:
PMC5800474
Xi-wei Ji, Shuang-min Ji, Xiao-rong He, Xiao Zhu, Rong Chen, Wei Lu
Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb; 39(2): 286–293. Published online 2017 Aug 24. doi: 10.1038/aps.2017.57
PMCID:
PMC5800467
Sai-long Zhang, Tian-ying Xu, Zhen-Lin Yang, Shuo Han, Qiang Zhao, Chao-yu Miao
Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb; 39(2): 294–301. Published online 2017 Aug 31. doi: 10.1038/aps.2017.80
PMCID:
PMC5800471
Mao-rong Zhu, Dao-hai Du, Jun-chi Hu, Lian-chun Li, Jing-qiu Liu, Hong Ding, Xiang-qian Kong, Hua-liang Jiang, Kai-xian Chen, Cheng Luo
Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb; 39(2): 302–310. Published online 2017 Aug 31. doi: 10.1038/aps.2017.59
PMCID:
PMC5800469
Yu Wang, Su-han Guo, Xue-jun Shang, Li-sha Yu, Jian-wei Zhu, Ang Zhao, Yan-fen Zhou, Guo-hua An, Qi Zhang, Bo Ma
Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb; 39(2): 311–327. Published online 2017 Sep 14. doi: 10.1038/aps.2017.95
PMCID:
PMC5800476

Research Highlight

Sara Valencia Garcia, Patrice Fort
Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb; 39(2): 165–166. Published online 2017 Dec 28. doi: 10.1038/aps.2017.168
PMCID:
PMC5800466

Retraction

Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb; 39(2): 328. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1038/aps.2018.2
PMCID:
PMC5800479

Review

Yuan Hu, Zhi-gang Tian, Cai Zhang
Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb; 39(2): 167–176. Published online 2017 Sep 7. doi: 10.1038/aps.2017.125
PMCID:
PMC5800464

Errata


Articles from Acta Pharmacologica Sinica are provided here courtesy of Nature Publishing Group