Logo of actpharmsinLink to Publisher's site

Volume 39(5);  2018 May

Articles from this journal are generally available in PMC after a 12-month delay (embargo); however, the delay may vary at the discretion of the publisher.

Articles

Raymond Wong, Ahmed Abussaud, Joseph WH Leung, Bao-feng Xu, Fei-ya Li, Sammen Huang, Nai-hong Chen, Guan-lei Wang, Zhong-ping Feng, Hong-shuo Sun
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 858–865. Published online 2018 Mar 29. doi: 10.1038/aps.2018.1
PMCID:
PMC5943910
Dong-yao Wang, Joel Kosowan, James Samsom, Laura Leung, Kai-lai Zhang, Ying-xiang Li, Yan Xiong, Jian Jin, Arturas Petronis, Gabriel Oh, Albert H C Wong
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 866–874. Published online 2018 Feb 8. doi: 10.1038/aps.2017.190
PMCID:
PMC5943902
Li-yan Zhao, Jie Li, Xiong-qing Huang, Guo-hao Wang, Xiao-fei Lv, Wei-feng Meng, Wen-liang Chen, Ji-yan Pang, Yong-cheng Lin, Hong-shuo Sun, Guan-lei Wang, Yao-min Du
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 875–884. Published online 2018 Mar 29. doi: 10.1038/aps.2018.12
PMCID:
PMC5943908
Ye-ying Sun, Shan-shan Qin, Yun-hui Cheng, Chao-yun Wang, Xiao-jun Liu, Ying Liu, Xiu-li Zhang, Wendy Zhang, Jia-xin Zhan, Shuai Shao, Wei-hua Bian, Bi-hui Luo, Dong-feng Lu, Jian Yang, Chun-hua Wang, Chun-xiang Zhang
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 885–892. Published online 2018 Apr 26. doi: 10.1038/aps.2018.6
PMCID:
PMC5943918

Editorial

Zhong-ping Feng, Hong-shuo Sun
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 659–660. Published online 2018 May 5. doi: 10.1038/aps.2018.34
PMCID:
PMC5943916

Original Article

Kaiyuan Yang, Catherine B Chan
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 893–902. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1038/aps.2017.174
PMCID:
PMC5943899

Review Articles

Beatrice Ballarin, Michael Tymianski
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 661–668. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1038/aps.2018.5
PMCID:
PMC5943917
Han-sen Chen, Xi Chen, Wen-ting Li, Jian-gang Shen
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 669–682. Published online 2018 Mar 29. doi: 10.1038/aps.2018.27
PMCID:
PMC5943912
Vivian Szeto, Nai-hong Chen, Hong-shuo Sun, Zhong-ping Feng
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 683–694. Published online 2018 Apr 19. doi: 10.1038/aps.2018.10
PMCID:
PMC5943906
Shu-zhen Zhu, Vivian Szeto, Mei-hua Bao, Hong-shuo Sun, Zhong-ping Feng
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 695–712. Published online 2018 Apr 19. doi: 10.1038/aps.2018.23
PMCID:
PMC5943911
Ekaterina Turlova, Zhong-ping Feng, Hong-shuo Sun
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 713–721. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1038/aps.2017.194
PMCID:
PMC5943904
Jillian Corinne Belrose, Michael Frederick Jackson
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 722–732. Published online 2018 Apr 19. doi: 10.1038/aps.2018.31
PMCID:
PMC5943913
Meng-yi Xu, Albert H C Wong
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 733–753. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1038/aps.2017.172
PMCID:
PMC5943898
Rachel J Harding, Yu-feng Tong
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 754–769. Published online 2018 Apr 5. doi: 10.1038/aps.2018.11
PMCID:
PMC5943907
Rong-Ming Lyu, Alan Cowan, Ying Zhang, Yi-Hung Chen, Siok L Dun, Jaw-Kang Chang, Nae J Dun, Jin Jun Luo
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 770–773. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1038/aps.2017.195
PMCID:
PMC5943905
Emma K Mcilwraith, Denise D Belsham
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 774–778. Published online 2018 Apr 19. doi: 10.1038/aps.2018.13
PMCID:
PMC5943909
Tian-ru Jin
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 779–786. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1038/aps.2017.179
PMCID:
PMC5943900
Qiong Gao, Mengbi Yang, Zhong Zuo
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 787–801. Published online 2018 Apr 26. doi: 10.1038/aps.2018.32
PMCID:
PMC5943914
Zhuo-ming Li, Suo-wen Xu, Pei-qing Liu
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 802–824. Published online 2018 Apr 26. doi: 10.1038/aps.2017.193
PMCID:
PMC5943903
Rui Xue Zhang, Jason Li, Tian Zhang, Mohammad A Amini, Chunsheng He, Brian Lu, Taksim Ahmed, HoYin Lip, Andrew M Rauth, Xiao Yu Wu
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 825–844. Published online 2018 Apr 26. doi: 10.1038/aps.2018.33
PMCID:
PMC5943915
Lei Jing, Leeann Yao, Michael Zhao, Li-ping Peng, Mingyao Liu
Acta Pharmacol Sin. 2018 May; 39(5): 845–857. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1038/aps.2017.182
PMCID:
PMC5943901

Articles from Acta Pharmacologica Sinica are provided here courtesy of Nature Publishing Group