Logo of actpharmsinLink to Publisher's site

Volume 38(11);  2017 Nov

Articles from this journal are generally available in PMC after a 12-month delay (embargo); however, the delay may vary at the discretion of the publisher.

Original Articles

Shou-cai Zhao, Chun Wang, Heng Xu, Wen-qian Wu, Zhao-hu Chu, Ling-song Ma, Ying-dong Zhang, Fudong Liu
Acta Pharmacol Sin. 2017 Nov; 38(11): 1425–1434. Published online 2017 Sep 14. doi: 10.1038/aps.2017.122
PMCID:
PMC5672072
Si-qi Feng, Nan Aa, Jian-liang Geng, Jing-qiu Huang, Run-bin Sun, Chun Ge, Zhi-jian Yang, Lian-sheng Wang, Ji-ye Aa, Guang-ji Wang
Acta Pharmacol Sin. 2017 Nov; 38(11): 1435–1444. Published online 2017 Aug 24. doi: 10.1038/aps.2017.114
PMCID:
PMC5672069
Ying-liang Liu, Zhi-ming Xu, Guo-yuan Yang, Dian-xu Yang, Jun Ding, Hao Chen, Fang Yuan, Heng-li Tian
Acta Pharmacol Sin. 2017 Nov; 38(11): 1445–1455. Published online 2017 Aug 3. doi: 10.1038/aps.2017.103
PMCID:
PMC5672062
Xiao-ya Zhang, Jin-wei He, Wen-zhen Fu, Chun Wang, Zhen-lin Zhang
Acta Pharmacol Sin. 2017 Nov; 38(11): 1456–1465. Published online 2017 Aug 17. doi: 10.1038/aps.2017.108
PMCID:
PMC5672067
Yu-jing Wu, Wen-sheng Chen, Heng-shi Chen, Xing Dai, Jin Dong, Ying Wang, Ling-ling Zhang, Yan Chang, Qiong Huang, Xiao-yi Jia, Wei Wei
Acta Pharmacol Sin. 2017 Nov; 38(11): 1466–1474. Published online 2017 Aug 3. doi: 10.1038/aps.2017.105
PMCID:
PMC5672064
Fen-fen Fu, Xiao-jian Zhu, Hong-xiang Wang, Li-ming Zhang, Guo-lin Yuan, Zhi-chao Chen, Qiu-bai Li
Acta Pharmacol Sin. 2017 Nov; 38(11): 1475–1485. Published online 2017 Aug 24. doi: 10.1038/aps.2017.116
PMCID:
PMC5672071
Jae-woo Park, Woo-gyun Choi, Phil-jun Lee, Su-wol Chung, Byung-sam Kim, Hun-taeg Chung, Sungchan Cho, Jong-heon Kim, Byoung-heon Kang, Hyoungsu Kim, Hong-pyo Kim, Sung-hoon Back
Acta Pharmacol Sin. 2017 Nov; 38(11): 1486–1500. Published online 2017 Aug 10. doi: 10.1038/aps.2017.106
PMCID:
PMC5672065
Muhammad Tariq, Jie-qiong Zhang, Gui-kai Liang, Qiao-jun He, Ling Ding, Bo Yang
Acta Pharmacol Sin. 2017 Nov; 38(11): 1501–1511. Published online 2017 Oct 12. doi: 10.1038/aps.2017.124
PMCID:
PMC5672074
Xiao-Ming Jiang, Yu-Lian Xu, Mu-Yang Huang, Le-Le Zhang, Min-Xia Su, Xiuping Chen, Jin-Jian Lu
Acta Pharmacol Sin. 2017 Nov; 38(11): 1512–1520. Published online 2017 Sep 7. doi: 10.1038/aps.2017.123
PMCID:
PMC5672073
Wen-hua Chen, Shan-shan Song, Ming-hui Qi, Xia-juan Huan, Ying-qing Wang, Hualiang Jiang, Jian Ding, Guo-bin Ren, Ze-hong Miao, Jian Li
Acta Pharmacol Sin. 2017 Nov; 38(11): 1521–1532. Published online 2017 Aug 3. doi: 10.1038/aps.2017.104
PMCID:
PMC5672063
Qin Xie, Hui Chen, Jing Ai, Ying-lei Gao, Mei-yu Geng, Jian Ding, Yi Chen
Acta Pharmacol Sin. 2017 Nov; 38(11): 1533–1542. Published online 2017 Aug 10. doi: 10.1038/aps.2017.107
PMCID:
PMC5672066
Bin LU, Xu GONG, Zong-qi WANG, Ye DING, Chen WANG, Tian-fei LUO, Mei-hua PIAO, Fan-kai MENG, Guang-fan CHI, Yi-nan LUO, Peng-fei GE
Acta Pharmacol Sin. 2017 Nov; 38(11): 1543–1553. Published online 2017 Aug 17. doi: 10.1038/aps.2017.112
PMCID:
PMC5672068
Fan Wang, Ming-xing Miao, Bin-bin Sun, Zhong-jian Wang, Xian-ge Tang, Yang Chen, Kai-jing Zhao, Xiao-dong Liu, Li Liu
Acta Pharmacol Sin. 2017 Nov; 38(11): 1554–1565. Published online 2017 Aug 3. doi: 10.1038/aps.2017.54
PMCID:
PMC5672075
Zi-cheng Yu, Pei-jun Zhou, Xiang-hui Wang, Bressolle Françoise, Da Xu, Wei-xia Zhang, Bing Chen
Acta Pharmacol Sin. 2017 Nov; 38(11): 1566–1579. Published online 2017 Aug 24. doi: 10.1038/aps.2017.115
PMCID:
PMC5672070
Feng-yan Xu, Ji-han Huang, Ying-chun He, Li-yu Liang, Lu-jin Li, Juan Yang, Fang Yin, Ling Xu, Qing-shan Zheng, Kun Wang
Acta Pharmacol Sin. 2017 Nov; 38(11): 1580–1588. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.1038/aps.2017.76
PMCID:
PMC5672076

Articles from Acta Pharmacologica Sinica are provided here courtesy of Nature Publishing Group