Logo of biolresBioMed CentralBiomed Central Web Sitesearchsubmit a manuscriptregisterthis journalMolecular Brain

Volume 51;  2018

Research Articles

Yi Cai, Xiaomei Li, Peng Shen, Dong Zhang
Biol Res. 2018; 51: 1. Published online 2018 Jan 3. doi: 10.1186/s40659-017-0149-0
PMCID:
PMC5751927
Yaning Wei, Yanan Wang, Aimin Zang, Yanhong Shang, Zizheng Song, Zhiyu Wang, Yangyang Wang, Hua Yang
Biol Res. 2018; 51: 2. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s40659-017-0150-7
PMCID:
PMC5759367
Jens Henrik Norum, Ellen Skarpen, Andreas Brech, Raoul Kuiper, Jo Waaler, Stefan Krauss, Therese Sørlie
Biol Res. 2018; 51: 3. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s40659-017-0151-6
PMCID:
PMC5759193
Ian N. Hines, Michael Kremer, Sherri M. Moore, Michael D. Wheeler
Biol Res. 2018; 51: 5. Published online 2018 Feb 15. doi: 10.1186/s40659-018-0153-z
PMCID:
PMC5815252
Qian-Wen Deng, Xiang-Dong Luo, Ya-Ling Chen, Yi Zhou, Fan-Tao Zhang, Biao-Lin Hu, Jian-Kun Xie
Biol Res. 2018; 51: 7. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1186/s40659-018-0155-x
PMCID:
PMC5853122
Marcelo González-Aravena, Camila Calfio, Luis Mercado, Byron Morales-Lange, Jorn Bethke, Julien De Lorgeril, César A. Cárdenas
Biol Res. 2018; 51: 8. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1186/s40659-018-0156-9
PMCID:
PMC5872545
Liping Zhu, Jiakai Han, Rongrong Yuan, Lei Xue, Wuyan Pang
Biol Res. 2018; 51: 9. Published online 2018 Mar 31. doi: 10.1186/s40659-018-0157-8
PMCID:
PMC5878418
Chunsheng Li, Zhen Shen, Yangyang Zhou, Wei Yu
Biol Res. 2018; 51: 10. Published online 2018 Apr 13. doi: 10.1186/s40659-018-0158-7
PMCID:
PMC5897983
Yu Li, Depeng Zhang, Kaikai Yu, Yudong Hu, Qiong Wu, Feng Qian, Zishu Wang
Biol Res. 2018; 51: 11. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1186/s40659-018-0159-6
PMCID:
PMC5901880
Tingting Wu, Yun Lin, Zhongguo Xie
Biol Res. 2018; 51: 13. Published online 2018 May 24. doi: 10.1186/s40659-018-0162-y
PMCID:
PMC5966945
Xiao-Ling Niu, Jian-Feng Hou, Jing-Xiang Li
Biol Res. 2018; 51: 14. Published online 2018 May 30. doi: 10.1186/s40659-018-0163-x
PMCID:
PMC5975706

Review

Ranganathan Kapilan, Maryam Vaziri, Janusz J. Zwiazek
Biol Res. 2018; 51: 4. Published online 2018 Jan 16. doi: 10.1186/s40659-018-0152-0
PMCID:
PMC5769316

Articles from Biological Research are provided here courtesy of BioMed Central