Logo of ajasAsian-Australasian Journal of Animal Sciences

Volume 31(2);  2018 Feb

Articles

Animal Breeding and Genetics

Sohyoung Won, Jaehoon Jung, Eungwoo Park, Heebal Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 157–162. Published online 2017 Jun 27. doi: 10.5713/ajas.17.0218
PMCID:
PMC5767496
Tatsuya Matsubara, Masaki Takasu, Noriaki Imaeda, Naohito Nishii, Satoshi Takashima, Takashi Nishimura, Toshiaki Nishimura, Takashi Shiina, Asako Ando, Hitoshi Kitagawa
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 163–166. Published online 2017 Aug 16. doi: 10.5713/ajas.17.0337
PMCID:
PMC5767497
Fang-Yu Lai, Po-An Tu, Shih-Torng Ding, Min-Jung Lin, Shen-Chang Chang, En-Chung Lin, Ling-Ling Lo, Pei-Hwa Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 167–179. Published online 2017 Aug 16. doi: 10.5713/ajas.17.0224
PMCID:
PMC5767498
Hasina Sultana, Dongwon Seo, Nu-Ri Choi, Md. Shamsul Alam Bhuiyan, Seung Hwan Lee, Kang-Nyeong Heo, Jun-Heon Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 180–188. Published online 2017 Aug 16. doi: 10.5713/ajas.17.0298
PMCID:
PMC5767499
Yixin Wang, Long Jin, Jideng Ma, Li Chen, Yuhua Fu, Keren Long, Silu Hu, Yang Song, Dazhi Shang, Qianzi Tang, Xun Wang, Xuewei Li, Mingzhou Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 189–197. Published online 2017 Oct 20. doi: 10.5713/ajas.17.0518
PMCID:
PMC5767500

Ruminant Nutrition and Forage Utilization

Huili Wang, Wei Hao, Tingting Ning, Mingli Zheng, Chuncheng Xu
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 198–207. Published online 2017 Jun 26. doi: 10.5713/ajas.17.0183
PMCID:
PMC5767501
Juan J. Romero, Miguel A. Zarate, Ibukun M. Ogunade, Kathy G. Arriola, Adegbola T. Adesogan
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 208–217. Published online 2017 Jun 27. doi: 10.5713/ajas.17.0321
PMCID:
PMC5767502
Q. H. Peng, N. A. Khan, B. Xue, T. H. Yan, Z. S. Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 218–224. Published online 2017 Jun 27. doi: 10.5713/ajas.16.0999
PMCID:
PMC5767503
Israel Lerma-Reyes, German D. Mendoza-Martínez, Rolado Rojo-Rubio, Mario Mejia, J. C. García-Lopez, Héctor A. Lee-Rangel
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 225–229. Published online 2017 Jun 27. doi: 10.5713/ajas.17.0058
PMCID:
PMC5767504
Reza Naseroleslami, Mohsen Danesh Mesgaran, Abdolmansour Tahmasbi, Seyed Alireza Vakili, Seyed Hadi Ebrahimi
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 230–236. Published online 2017 Jun 27. doi: 10.5713/ajas.17.0212
PMCID:
PMC5767505

Nonruminant Nutrition and Feed Processing

Morakot Nuntapaitoon, Ramon Muns, Padet Tummaruk
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 237–244. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.5713/ajas.16.0962
PMCID:
PMC5767506
Li Li Bai, Dong Xu Ming, Shu Ren Dong, Zhong Yue Yang, Wen Hui Wang, Shuai Zhang, Xiang Shu Piao, Ling Liu, Feng Lai Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 245–251. Published online 2017 May 14. doi: 10.5713/ajas.17.0080
PMCID:
PMC5767507
Y. L. Ma, M. D. Lindemann, S. F. Webb, G. Rentfrow
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 252–262. Published online 2017 Jul 6. doi: 10.5713/ajas.17.0189
PMCID:
PMC5767508
Fan Liu, Pietro Celi, Surinder Singh Chauhan, Jeremy James Cottrell, Brian Joseph Leury, Frank Rowland Dunshea
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 263–269. Published online 2017 Aug 16. doi: 10.5713/ajas.17.0256
PMCID:
PMC5767509
Sihem Dabbou, Laura Gasco, Luca Rotolo, Luisa Pozzo, Jian Ming Tong, Xiao Fang Dong, Patrizia Rubiolo, Achille Schiavone, Francesco Gai
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 270–277. Published online 2017 Jun 27. doi: 10.5713/ajas.17.0284
PMCID:
PMC5767510
Young Dal Jang, Jingyun Ma, Ning Lu, Jina Lim, H. James Monegue, Robert L. Stuart, Merlin D. Lindemann
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 278–286. Published online 2017 Aug 16. doi: 10.5713/ajas.17.0397
PMCID:
PMC5767511

Animal Products

Nuzhat Huma, Saima Rafiq, Aysha Sameen, Imran Pasha, Muhammad Issa Khan
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 287–292. Published online 2017 Jun 27. doi: 10.5713/ajas.17.0031
PMCID:
PMC5767512
Dicky Tri Utama, Ki Ho Baek, Hae Seong Jeong, Seok Ki Yoon, Seon-Tea Joo, Sung Ki Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 293–300. Published online 2017 Jul 6. doi: 10.5713/ajas.17.0217
PMCID:
PMC5767513
Yue Zheng, Shizhi Wang, Peishi Yan
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Feb; 31(2): 301–308. Published online 2017 Aug 16. doi: 10.5713/ajas.17.0319
PMCID:
PMC5767514

Articles from Asian-Australasian Journal of Animal Sciences are provided here courtesy of Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP)