Logo of ajasAsian-Australasian Journal of Animal Sciences

Volume 31(6);  2018 Jun

Articles

Animal Breeding and Genetics

Ablat Sulayman, Mahira Tursun, Yiming Sulaiman, Xixia Huang, Kechuan Tian, Yuezhen Tian, Xinming Xu, Xuefeng Fu, Amat Mamat, Hanikezi Tulafu
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 775–783. Published online 2017 Nov 3. doi: 10.5713/ajas.17.0349
PMCID:
PMC5933973
Joon Ki Hong, Yong Dae Jeong, Eun Seok Cho, Tae Jeong Choi, Yong Min Kim, Kyu Ho Cho, Jae Bong Lee, Hyun Tae Lim, Deuk Hwan Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 784–790. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.5713/ajas.17.0440
PMCID:
PMC5933974
Kaj Chokeshaiusaha, Denis Puthier, Catherine Nguyen, Thanida Sananmuang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 791–797. Published online 2018 Jan 26. doi: 10.5713/ajas.17.0744
PMCID:
PMC5933975
Umanthi Ranaraja, KwangHyun Cho, MiNa Park, SiDong Kim, SeokHyun Lee, ChangHee Do
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 798–803. Published online 2018 Jan 26. doi: 10.5713/ajas.17.0443
PMCID:
PMC5933976
Piyanat Teinlek, Kannika Siripattarapravat, Chanin Tirawattanawanich
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 804–811. Published online 2018 Jan 26. doi: 10.5713/ajas.17.0611
PMCID:
PMC5933977
Minjie Huang, Yifei Shen, Haiguang Mao, Lixing Chen, Jiucheng Chen, Xiaoling Guo, Ningying Xu
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 812–819. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.5713/ajas.17.0651
PMCID:
PMC5933978

Animal Reproduction and Physiology

Wen-Bor Liu, Huo-Cheng Peh, Chien-Kai Wang, Mancoba Christopher Mangwe, Chih-Feng Chen, Hsin-I Chiang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 820–826. Published online 2017 Sep 18. doi: 10.5713/ajas.17.0301
PMCID:
PMC5933979
Uğur Şen, Mehmet Kuran
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 827–834. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.5713/ajas.17.0569
PMCID:
PMC5933980
Yan-Guo Han, Gui-Qiong Liu, Xun-Ping Jiang, Xing-Long Xiang, Yong-Fu Huang, Bin Nie, Jia-Yu Zhao, Ijaz Nabeel, Birhanu Tesema
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 835–841. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.5713/ajas.17.0629
PMCID:
PMC5933981
Woo-Sung Kwon, Dong-Ha Shin, Do-Yeal Ryu, Amena Khatun, Md Saidur Rahman, Myung-Geol Pang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 842–850. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.5713/ajas.17.0760
PMCID:
PMC5933982

Ruminant Nutrition and Forage Utilization

Ming Wei, Zhiqiang Chen, Shengjuan Wei, Guangduo Geng, Peishi Yan
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 851–858. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.5713/ajas.17.0538
PMCID:
PMC5933983
Daniel Ramos-Aviña, Alejandro Plascencia, Richard Zinn
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 859–863. Published online 2017 Nov 3. doi: 10.5713/ajas.17.0425
PMCID:
PMC5933984
Hui Tao, Feng Guo, Yan Tu, Bing-Wen Si, Yu-Chuan Xing, De-Jun Huang, Qi-Yu Diao
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 864–872. Published online 2017 Nov 3. doi: 10.5713/ajas.17.0539
PMCID:
PMC5933985

Nonruminant Nutrition and Feed Processing

Ping Zheng, Bei Pu, Bing Yu, Jun He, Jie Yu, Xiangbing Mao, Yuheng Luo, Junqiu Luo, Zhiqing Huang, Chenggui Luo, Shaohui Wang, Daiwen Chen
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 873–880. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.5713/ajas.17.0516
PMCID:
PMC5933986
Lin Hu Fang, Young Gi Hong, Jin Su Hong, Jae Hark Jeong, Young Geol Han, In Hyuk Kwon, Yoo Yong Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 881–887. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.5713/ajas.17.0600
PMCID:
PMC5933987
Yang Li, Ling Chen, Yuhui Zhang, Jianmei Wu, Yan Lin, Zhengfeng Fang, Lianqiang Che, Shengyu Xu, De Wu
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 888–898. Published online 2017 Nov 3. doi: 10.5713/ajas.17.0499
PMCID:
PMC5933988
J. S. Wang, T. Y. Guo, Y. X. Wang, K. X. Li, Q. Wang, X. A. Zhan
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 899–904. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.5713/ajas.17.0661
PMCID:
PMC5933989

Animal Products

Peng Xu, Yadong Zheng, Xiaoxu Zhu, Shiyi Li, Cunliu Zhou
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 905–913. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.5713/ajas.17.0617
PMCID:
PMC5933990
Genya Watanabe, Michiyo Motoyama, Ikuyo Nakajima, Keisuke Sasaki
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 914–918. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.5713/ajas.17.0640
PMCID:
PMC5933991

Animal Behavior and Welfare

Won Seob Kim, Jae-Sung Lee, Seung Woo Jeon, Dong Qiao Peng, Young Shin Kim, Mun Hee Bae, Yong Ho Jo, Hong Gu Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Jun; 31(6): 919–925. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.5713/ajas.17.0545
PMCID:
PMC5933992

Articles from Asian-Australasian Journal of Animal Sciences are provided here courtesy of Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP)