Logo of anntransmedLink to Publisher's site

Volume 6(15);  2018 Aug

Preface on Cardiovascular Disease and Cardiometabolic Risk: Advances in Understanding Pathophysiology, Public Health Burden and Clinical Care

Keith C. Ferdinand
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 290. doi: 10.21037/atm.2018.07.28
PMCID:
PMC6123208

Review Article on Cardiovascular Disease and Cardiometabolic Risk: Advances in Understanding Pathophysiology, Public Health Burden and Clinical Care

Fu Liang Ng, Helen R. Warren, Mark J. Caulfield
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 291. doi: 10.21037/atm.2018.06.34
PMCID:
PMC6123211
Lizzy M. Brewster
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 292. doi: 10.21037/atm.2018.07.15
PMCID:
PMC6123196

Original Article on Cardiovascular Disease and Cardiometabolic Risk: Advances in Understanding Pathophysiology, Public Health Burden and Clinical Care

Carol Kotliar, Sebastián Obregón, Martin Koretzky, Fernando Botto, Ana Di Leva, Marcelo Boscaro, Ayan Ali, Keith C. Ferdinand
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 293. doi: 10.21037/atm.2018.06.25
PMCID:
PMC6123210

Editorial on Cardiovascular Disease and Cardiometabolic Risk: Advances in Understanding Pathophysiology, Public Health Burden and Clinical Care

David A. Calhoun
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 294. doi: 10.21037/atm.2018.07.21
PMCID:
PMC6123198
Uday Mahadeo Jadhav
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 295. doi: 10.21037/atm.2018.06.47
PMCID:
PMC6123200

Review Article on Cardiovascular Disease and Cardiometabolic Risk: Advances in Understanding Pathophysiology, Public Health Burden and Clinical Care

Ji-Guang Wang
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 296. doi: 10.21037/atm.2018.07.27
PMCID:
PMC6123207

Editorial on Cardiovascular Disease and Cardiometabolic Risk: Advances in Understanding Pathophysiology, Public Health Burden and Clinical Care

Yackoob Seedat, Ayan Ali, Keith C. Ferdinand
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 297. doi: 10.21037/atm.2018.06.45
PMCID:
PMC6123213

Perspective on Cardiovascular Disease and Cardiometabolic Risk: Advances in Understanding Pathophysiology, Public Health Burden and Clinical Care

Armineh Zohrabian, Julie M. Kapp, Eduardo J. Simoes
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 298. doi: 10.21037/atm.2018.07.30
PMCID:
PMC6123214

Review Article on Cardiovascular Disease and Cardiometabolic Risk: Advances in Understanding Pathophysiology, Public Health Burden and Clinical Care

Ahmad Y. Jabbar, Hassan Baydoun, Maissaa Janbain, Keith C. Ferdinand
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 299. doi: 10.21037/atm.2018.05.29
PMCID:
PMC6123215

Original Article on Cardiovascular Disease and Cardiometabolic Risk: Advances in Understanding Pathophysiology, Public Health Burden and Clinical Care

John C. Moscona, Jason D. Stencel, Gregory Milligan, Christopher Salmon, Rohit Maini, Paul Katigbak, Qusai Saleh, Ryan Nelson, Sudesh Srivastav, Owen Mogabgab, Rohan Samson, Thierry Le Jemtel
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 300. doi: 10.21037/atm.2018.06.31
PMCID:
PMC6123218

Review Article on Cardiovascular Disease and Cardiometabolic Risk: Advances in Understanding Pathophysiology, Public Health Burden and Clinical Care

Roy Emanuel, Astha Chichra, Nirav Patel, Thierry H. Le Jemtel, Abhishek Jaiswal
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 301. doi: 10.21037/atm.2018.06.04
PMCID:
PMC6123204

Original Articles

Ruxing Wu, Fei Liu, Ping Peng, Hong Qiu, Huihua Xiong, Shiying Yu, Xiaoyuan Huang, Hanwang Zhang, Liang Zhuang
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 302. doi: 10.21037/atm.2018.06.46
PMCID:
PMC6123203
Yu-Shang Yang, Yun-Cang Wang, Han-Yu Deng, Yong Yuan, Zhi-Qiang Wang, Du He, Long-Qi Chen
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 303. doi: 10.21037/atm.2018.06.49
PMCID:
PMC6123201
Yue Zhao, Huaqiang Zhou, Wulin Tan, Yiyan Song, Zeting Qiu, Si Li, Shaowei Gao, Wenqi Huang
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 304. doi: 10.21037/atm.2018.07.08
PMCID:
PMC6123197
Xianming Fei, Mingfen Xing, Mingyi Wo, Huan Wang, Wufeng Yuan, Qinghua Huang
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 305. doi: 10.21037/atm.2018.07.07
PMCID:
PMC6123216
Cun Xue, Jinchi Cai, Haiquan Kang, Ying Chen, Kaixuan Wang, Huimin Qian, Changjun Bao, Na Li, Zhen Guo, Zheng Zhang, Jing Wang, Ping Ma, Bing Gu
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 306. doi: 10.21037/atm.2018.07.11
PMCID:
PMC6123205

Case Report

Qinan Wu, Xiaotian Lei, Liu Chen, Yanling Zheng, Hongmei Huang, Cheng Qian, Ziwen Liang
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 307. doi: 10.21037/atm.2018.07.12
PMCID:
PMC6123206

Big-data Clinical Trial Column

Zhongheng Zhang, Valentin Rousson, Wen-Chung Lee, Cyril Ferdynus, Mingyu Chen, Xin Qian, Yizhan Guo, written on behalf of AME Big-Data Clinical Trial Collaborative Group
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 308. doi: 10.21037/atm.2018.07.02
PMCID:
PMC6123195

Liver News Column

Nahum Méndez-Sánchez, Xingshun Qi
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 309. doi: 10.21037/atm.2018.06.38
PMCID:
PMC6123217

Meet Medical Professionals in Sydney

Vivian Kong
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 310. doi: 10.21037/atm.2018.07.20
PMCID:
PMC6123199
Vivian Kong
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 311. doi: 10.21037/atm.2018.07.31
PMCID:
PMC6123212

Editorials

Guido Filler, Carmen Rodriguez Cuellar, Mara Medeiros
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 312. doi: 10.21037/atm.2018.06.51
PMCID:
PMC6123202
Rosa Puertollano, Nina Raben
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 313. doi: 10.21037/atm.2018.06.52
PMCID:
PMC6123209

Perspective

Davida A. Robinson, Jessie H. Evans, Angelo J. Martellaro, Carl A. Johnson, Jr, Jude S. Sauer, Peter A. Knight
Ann Transl Med. 2018 Aug; 6(15): 314. doi: 10.21037/atm.2018.07.14
PMCID:
PMC6123194

Articles from Annals of Translational Medicine are provided here courtesy of AME Publications