Logo of acpAnalytical Cellular Pathology

Volume 2017;  2017

Clinical Study

Wei Zhang, Huan Tian, Shi-hong Yang
Anal Cell Pathol (Amst) 2017; 2017: 1350618. Published online 2017 Sep 19. doi: 10.1155/2017/1350618
PMCID:
PMC5625754

Research Articles

Mehmet Demır, Mustafa Cicek, Nadire Eser, Atila Yoldaş, Turgay Sısman
Anal Cell Pathol (Amst) 2017; 2017: 2805370. Published online 2017 Mar 26. doi: 10.1155/2017/2805370
PMCID:
PMC5385213
Lihua Fan, Deyuan Chen, Jianping Wang, Yini Wu, Dongli Li, Xiaoyan Yu
Anal Cell Pathol (Amst) 2017; 2017: 6281285. Published online 2017 Sep 26. doi: 10.1155/2017/6281285
PMCID:
PMC5635469
Nadine Gelbrich, Hannes Ahrend, Anne Kaul, Lars-Ove Brandenburg, Uwe Zimmermann, Alexander Mustea, Martin Burchardt, Denis Gümbel, Matthias B. Stope
Anal Cell Pathol (Amst) 2017; 2017: 7190546. Published online 2017 Jul 9. doi: 10.1155/2017/7190546
PMCID:
PMC5523453
Li-qian Zhang, Rong-wei Lv, Xiang-dong Qu, Xian-jun Chen, Hong-sheng Lu, Ying Wang
Anal Cell Pathol (Amst) 2017; 2017: 8158254. Published online 2017 Jun 18. doi: 10.1155/2017/8158254
PMCID:
PMC5494088
Li-qian Zhang, Su-qing Yang, Ying Wang, Qiao Fang, Xian-jun Chen, Hong-sheng Lu, Ling-ping Zhao
Anal Cell Pathol (Amst) 2017; 2017: 8267863. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1155/2017/8267863
PMCID:
PMC5259593
Ahmad Chaddad, Camel Tanougast
Anal Cell Pathol (Amst) 2017; 2017: 8428102. Published online 2017 Jan 17. doi: 10.1155/2017/8428102
PMCID:
PMC5282460
Xiangpei Yue, Yaoyue Zhang, Wen Xing, Yutong Chen, Chenyang Mu, Zhan Miao, Peichun Ge, Tingting Li, Rongqiao He, Zhiqian Tong
Anal Cell Pathol (Amst) 2017; 2017: 9043134. Published online 2017 Sep 24. doi: 10.1155/2017/9043134
PMCID:
PMC5632857

Review Articles

Yanhong Xiao, Mei Lin, Xingmao Jiang, Jun Ye, Ting Guo, Yujuan Shi, Xuefeng Bian
Anal Cell Pathol (Amst) 2017; 2017: 5108653. Published online 2017 Jul 27. doi: 10.1155/2017/5108653
PMCID:
PMC5551471
Aleksandar Arsenijevic, C. Randall Harrell, Crissy Fellabaum, Vladislav Volarevic
Anal Cell Pathol (Amst) 2017; 2017: 7492836. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.1155/2017/7492836
PMCID:
PMC5749170
Ming Hao, Richard Wang, Wen Wang
Anal Cell Pathol (Amst) 2017; 2017: 9404057. Published online 2017 Jan 17. doi: 10.1155/2017/9404057
PMCID:
PMC5282433

Corrigendum

Fabrice Antigny, Benoît Ranchoux, Valérie Nadeau, Edmund Lau, Sébastien Bonnet, Frédéric Perros
Anal Cell Pathol (Amst) 2017; 2017: 4697379. Published online 2017 Feb 6. doi: 10.1155/2017/4697379
PMCID:
PMC5317106

Articles from Analytical Cellular Pathology (Amsterdam) are provided here courtesy of Hindawi Limited