Logo of biomedBioMedicine

Volume 8(1);  2018 Mar

Review Article

Jai-Sing Yang, Yan-Ru Peng, Shih-Chang Tsai, Yeu-Sheng Tyan, Chi-Cheng Lu, Hong-Yi Chiu, Yu-Jen Chiu, Sheng-Chu Kuo, Yuh-Feng Tsai, Ping-Chin Lin, Fuu-Jen Tsai
Biomedicine (Taipei) 2018 Mar; 8(1): 1. Published online 2018 Feb 26. doi: 10.1051/bmdcn/2018080101
PMCID:
PMC5826038

Original Articles

Shahram Mobaraki, Mohammad Aghazadeh, Mohammad Hossein Soroush Barhaghi, Mohammad Yousef Memar, Hamid Reza Goli, Pourya Gholizadeh, Hossein Samadi Kafil
Biomedicine (Taipei) 2018 Mar; 8(1): 2. Published online 2018 Feb 26. doi: 10.1051/bmdcn/2018080102
PMCID:
PMC5825915
Xiangyu Wang, Jim Jinn-Chyuan Sheu, Ming-Tsung Lai, Cherry Yin-Yi Chang, Xiugui Sheng, Ling Wei, Yongsheng Gao, Xingwu Wang, Naifu Liu, Wenli Xie, Chih-Mei Chen, Wendy Y. Ding, Li Sun
Biomedicine (Taipei) 2018 Mar; 8(1): 4. Published online 2018 Feb 26. doi: 10.1051/bmdcn/2018080104
PMCID:
PMC5825929
Shih-Wei Lai, Cheng-Li Lin, Kuan-Fu Liao
Biomedicine (Taipei) 2018 Mar; 8(1): 5. Published online 2018 Feb 26. doi: 10.1051/bmdcn/2018080105
PMCID:
PMC5825916

Case Report

Edward Yi-Yung Yu, Fei-Shih Yang, Yu-Jen Chiu, Fuu-Jen Tsai, Chi-Cheng Lu, Jai-Sing Yang
Biomedicine (Taipei) 2018 Mar; 8(1): 6. Published online 2018 Feb 26. doi: 10.1051/bmdcn/2018080106
PMCID:
PMC5826039

Articles from BioMedicine are provided here courtesy of EDP Sciences