Logo of biomedBioMedicine

Volume 7(4);  2017 Dec

Editorial Article

Akbar Shoukat Ali, Arzoo Ajaz
Biomedicine (Taipei) 2017 Dec; 7(4): 21. Published online 2017 Nov 24. doi: 10.1051/bmdcn/2017070421
PMCID:
PMC5682980

Review Articles

Sergey Vladimirovich Moskvin
Biomedicine (Taipei) 2017 Dec; 7(4): 22. Published online 2017 Nov 24. doi: 10.1051/bmdcn/2017070422
PMCID:
PMC5682984
Chih-Yang Huang, Da-Tong Ju, Chih-Fen Chang, P. Muralidhar Reddy, Bharath Kumar Velmurugan
Biomedicine (Taipei) 2017 Dec; 7(4): 23. Published online 2017 Nov 24. doi: 10.1051/bmdcn/2017070423
PMCID:
PMC5682982

Original Articles

Hsiao-Ling Chen, Xiang-Zhen Lan, Yan-Yi Wu, Yu-Wen Ou, Tsung Chi Chen, Wen-Tzu Wu
Biomedicine (Taipei) 2017 Dec; 7(4): 24. Published online 2017 Nov 24. doi: 10.1051/bmdcn/2017070424
PMCID:
PMC5682983
Cheng-Chin Pan, Hsiu-Ling Huang, Ming-Chih Chen, Chuan-Yu Kung, Pei-Tseng Kung, Wen-Yu Chou, Wen-Chen Tsai
Biomedicine (Taipei) 2017 Dec; 7(4): 25. Published online 2017 Nov 24. doi: 10.1051/bmdcn/2017070425
PMCID:
PMC5682979
Shih-Wei Lai, Cheng-Li Lin, Kuan-Fu Liao
Biomedicine (Taipei) 2017 Dec; 7(4): 26. Published online 2017 Nov 24. doi: 10.1051/bmdcn/2017070426
PMCID:
PMC5682981

Articles from BioMedicine are provided here courtesy of EDP Sciences