Logo of apsbGuide for AuthorsAbout this journalExplore this journalActa Pharmaceutica Sinica. B

Volume 7(6);  2017 Nov

Review Article

Taoyi Yang, Ting Xiao, Qi Sun, Kewei Wang
Acta Pharm Sin B. 2017 Nov; 7(6): 611–622. Published online 2017 Oct 16. doi: 10.1016/j.apsb.2017.09.001
PMCID:
PMC5687317

Original Articles

Xiyue Zhang, Xinzi Zhang, Yanqiu Zhang, Mingyu Liu, Jing Jin, Jie Yan, Xin Shen, Nan Hu, Deli Dong
Acta Pharm Sin B. 2017 Nov; 7(6): 623–629. Published online 2017 Jun 16. doi: 10.1016/j.apsb.2017.06.001
PMCID:
PMC5687313
Jinqiu Yin, Linlin Ma, Huiqiang Wang, Haiyan Yan, Jin Hu, Wen Jiang, Yuhuan Li
Acta Pharm Sin B. 2017 Nov; 7(6): 630–637. Published online 2017 Jun 20. doi: 10.1016/j.apsb.2017.05.006
PMCID:
PMC5687314
Lingjie Meng, Qinglan Guo, Yufeng Liu, Jiangong Shi
Acta Pharm Sin B. 2017 Nov; 7(6): 638–646. Published online 2017 Oct 18. doi: 10.1016/j.apsb.2017.09.006
PMCID:
PMC5687312
Pingping Zou, Yuelin Song, Wei Lei, Jun Li, Pengfei Tu, Yong Jiang
Acta Pharm Sin B. 2017 Nov; 7(6): 647–656. Published online 2017 Aug 26. doi: 10.1016/j.apsb.2017.07.003
PMCID:
PMC5687315

Short Communications

Xuewei Cheng, Xia Lv, Hengyan Qu, Dandan Li, Mengmeng Hu, Wenzhi Guo, Guangbo Ge, Ruihua Dong
Acta Pharm Sin B. 2017 Nov; 7(6): 657–664. Published online 2017 Sep 1. doi: 10.1016/j.apsb.2017.07.004
PMCID:
PMC5687316
Limei Wang, Kewei Wang
Acta Pharm Sin B. 2017 Nov; 7(6): 665–669. Published online 2017 Oct 26. doi: 10.1016/j.apsb.2017.09.007
PMCID:
PMC5687311

Articles from Acta Pharmaceutica Sinica. B are provided here courtesy of Elsevier