Logo of apsbGuide for AuthorsAbout this journalExplore this journalActa Pharmaceutica Sinica. B

Volume 8(3);  2018 May

Articles

Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 317. Published online 2018 May 28. doi: 10.1016/j.apsb.2018.05.003
PMCID:
PMC5990353
Wei Lu
Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 318–319. Published online 2018 May 28. doi: 10.1016/j.apsb.2018.05.002
PMCID:
PMC5990355

Reviews

Jianhong Zhao, Junwei Chen, Shengnan Ma, Qianqian Liu, Lixian Huang, Xiani Chen, Kaiyan Lou, Wei Wang
Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 320–338. Published online 2018 Mar 30. doi: 10.1016/j.apsb.2018.03.010
PMCID:
PMC5989919
Shengnan Xu, Hai-Yu Hu
Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 339–348. Published online 2018 Mar 24. doi: 10.1016/j.apsb.2018.02.001
PMCID:
PMC5989828
Yangyang Li, Qiaolin Wei, Fei Ma, Xin Li, Fengyong Liu, Min Zhou
Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 349–359. Published online 2018 Mar 26. doi: 10.1016/j.apsb.2018.03.007
PMCID:
PMC5989827
Li Tian, Linfeng Lu, James Feng, Marites P. Melancon
Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 360–370. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1016/j.apsb.2018.03.002
PMCID:
PMC5990339

Original Articles

Qiufang Liu, Yuyi Qian, Panli Li, Sihang Zhang, Zerong Wang, Jianjun Liu, Xiaoguang Sun, Michael Fulham, Dagan Feng, Zhigang Chen, Shaoli Song, Wei Lu, Gang Huang
Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 371–380. Published online 2018 Apr 7. doi: 10.1016/j.apsb.2018.04.001
PMCID:
PMC5990345
Mingwang Li, Yuanyuan Qiu, Chenchen Fan, Kai Cui, Yongming Zhang, Zeyu Xiao
Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 381–389. Published online 2018 Mar 5. doi: 10.1016/j.apsb.2018.01.010
PMCID:
PMC5989826
Qiaomei Jin, Xin Shan, Qi Luo, Dongjian Zhang, Yuanyu Zhao, Nan Yao, Fei Peng, Dejian Huang, Zhiqi Yin, Wei Liu, Jian Zhang
Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 390–400. Published online 2017 Sep 19. doi: 10.1016/j.apsb.2017.08.002
PMCID:
PMC5989829

Short Communication

Yun Liu, Leilei Zhang, Marc Nazare, Qingqiang Yao, Hai-Yu Hu
Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 401–408. Published online 2017 Dec 6. doi: 10.1016/j.apsb.2017.11.001
PMCID:
PMC5989822

Original Articles

Qinglan Guo, Huan Xia, Xianhua Meng, Gaona Shi, Chengbo Xu, Chenggen Zhu, Tiantai Zhang, Jiangong Shi
Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 409–419. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1016/j.apsb.2018.03.009
PMCID:
PMC5989918
Elisabetta Pancani, Mario Menendez-Miranda, Alexandra Pastor, François Brisset, Marie-Françoise Bernet-Camard, Didier Desmaële, Ruxandra Gref
Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 420–431. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1016/j.apsb.2018.03.008
PMCID:
PMC5989915
Ke Peng, Chengyu Wu, Guoxu Wei, Jinghui Jiang, Zhirong Zhang, Xun Sun
Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 432–439. Published online 2018 Apr 7. doi: 10.1016/j.apsb.2018.03.003
PMCID:
PMC5990338
Tongtong Zhang, Yanming Chen, Yuanyuan Ge, Yuzhen Hu, Miao Li, Yiguang Jin
Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 440–448. Published online 2018 May 3. doi: 10.1016/j.apsb.2018.03.004
PMCID:
PMC5989825
Qian Zhang, Chuncao Xu, Shiqi Lin, Huanbin Zhou, Gangtao Yao, Hu Liu, Lili Wang, Xin Pan, Guilan Quan, Chuanbin Wu
Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 449–457. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1016/j.apsb.2017.12.006
PMCID:
PMC5989831
Guangfei Wei, Linlin Dong, Juan Yang, Lianjuan Zhang, Jiang Xu, Feng Yang, Ruiyang Cheng, Ran Xu, Shilin Chen
Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 458–465. Published online 2018 Feb 3. doi: 10.1016/j.apsb.2017.12.010
PMCID:
PMC5989832
Zhitao Niu, Jiajia Pan, Qingyun Xue, Shuying Zhu, Wei Liu, Xiaoyu Ding
Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 466–477. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1016/j.apsb.2017.12.004
PMCID:
PMC5989833
Tao Zhang, Jun Wan, Zhajun Zhan, Jian Bai, Bingyu Liu, Youcai Hu
Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 478–487. Published online 2018 Feb 3. doi: 10.1016/j.apsb.2017.12.005
PMCID:
PMC5989830
Tianyi Xin, Zhichao Xu, Jing Jia, Christine Leon, Songnian Hu, Yulin Lin, Subramanyam Ragupathy, Jingyuan Song, Steven G. Newmaster
Acta Pharm Sin B. 2018 May; 8(3): 488–497. Published online 2017 Nov 6. doi: 10.1016/j.apsb.2017.10.001
PMCID:
PMC5990340

Articles from Acta Pharmaceutica Sinica. B are provided here courtesy of Elsevier