Logo of actacardsinActa Cardiologica Sinica

Volume 34(5);  2018 Sep

Review Article

Yi-Heng Li, Ting-Hsing Chao, Ping-Yen Liu, Kwo-Chang Ueng, Hung-I Yeh
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 371–378. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180629A
PMCID:
PMC6160516

Coronary Artery Disease

Emrullah Kızıltunç, Murat Gök, Canan Topçuoğlu, Harun Kundi, Mustafa Çetin, Turan Turhan, Ender Örnek
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 379–385. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180405A
PMCID:
PMC6160512

Original Article

Emrullah Kızıltunç, Murat Gök, Canan Topçuoğlu, Harun Kundi, Mustafa Çetin, Turan Turhan, Ender Örnek
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 379–385. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180405A
PMCID:
PMC6160512

Coronary Artery Disease

Mevlüt Serdar Kuyumcu, Aliye Kuyumcu, Çağrı Yayla, Mustafa Bilal Özbay, Sefa Ünal, Burak Açar, Cemil Nural, Almila Şenat, Gülhan Samur
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 386–393. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180423A
PMCID:
PMC6160508

Original Article

Mevlüt Serdar Kuyumcu, Aliye Kuyumcu, Çağrı Yayla, Mustafa Bilal Özbay, Sefa Ünal, Burak Açar, Cemil Nural, Almila Şenat, Gülhan Samur
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 386–393. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180423A
PMCID:
PMC6160508

Peripheral Arterial Occlusive Disease

Mahmut Tuna Katırcıbaşı, Hakan Güneş, Ahmet Çağrı Aykan, Ekrem Aksu, Sami Özgül
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 394–398. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180524A
PMCID:
PMC6160509

Original Articles

Mahmut Tuna Katırcıbaşı, Hakan Güneş, Ahmet Çağrı Aykan, Ekrem Aksu, Sami Özgül
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 394–398. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180524A
PMCID:
PMC6160509
Jia-Wang Ding, Tian Zhou, Xia-Xia Zheng, Xin-An Wang, Xiao-Hong Tong, Cai-Yun Luo, Zai-Qiang Zhang, Bin Yu
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 399–408. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180419A
PMCID:
PMC6160517

Atherosclerosis

Jia-Wang Ding, Tian Zhou, Xia-Xia Zheng, Xin-An Wang, Xiao-Hong Tong, Cai-Yun Luo, Zai-Qiang Zhang, Bin Yu
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 399–408. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180419A
PMCID:
PMC6160517

EP & Arrhythmia

Lei Zhang, Junling He, Miaojun Lian, Li Zhao, Xudong Xie
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 409–416. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180326E
PMCID:
PMC6160510

Original Article

Lei Zhang, Junling He, Miaojun Lian, Li Zhao, Xudong Xie
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 409–416. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180326E
PMCID:
PMC6160510

Hypertension

Yi-Da Li, Tin-Kwang Lin, Yi-Ru Tu, Chih-Wei Chen, Chin-Lon Lin, Ming-Nan Lin, Malcolm Koo, Chia-Ying Weng
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 417–423. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180330A
PMCID:
PMC6160514

Original Article

Yi-Da Li, Tin-Kwang Lin, Yi-Ru Tu, Chih-Wei Chen, Chin-Lon Lin, Ming-Nan Lin, Malcolm Koo, Chia-Ying Weng
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 417–423. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180330A
PMCID:
PMC6160514

Basic Science

Shuo Zhao, Yueyuan Wang, Xiaoying Zhang, Lu Zheng, Bin Zhu, Shuang Yao, Ling Yang, Jun Du
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 424–431. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180708A
PMCID:
PMC6160513

Original Article

Shuo Zhao, Yueyuan Wang, Xiaoying Zhang, Lu Zheng, Bin Zhu, Shuang Yao, Ling Yang, Jun Du
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 424–431. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180708A
PMCID:
PMC6160513

Basic Science

Michiya Kageyama, Shigeru Toyoda, Masashi Sakuma, Shu Inami, Takahisa Nasuno, Akiko Haruyama, Migaku Kikuchi, Shichiro Abe, Teruo Inoue
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 432–439. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180513A
PMCID:
PMC6160519

Original Article

Michiya Kageyama, Shigeru Toyoda, Masashi Sakuma, Shu Inami, Takahisa Nasuno, Akiko Haruyama, Migaku Kikuchi, Shichiro Abe, Teruo Inoue
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 432–439. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180513A
PMCID:
PMC6160519

Letters to the Editor

Yen-Jun Chao, Ming-Ren Chen, Shan-Miao Lin
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 440–442. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20160611B
PMCID:
PMC6160518
Alparslan Kurtul, Sani Namik Murat
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 443–445. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180326C
PMCID:
PMC6160515
Fan-Yu Chen, Chen-Huan Chen, Chih-Ching Lin
Acta Cardiol Sin. 2018 Sep; 34(5): 446–449. doi: 10.6515/ACS.201809_34(5).20180326D
PMCID:
PMC6160511

Articles from Acta Cardiologica Sinica are provided here courtesy of Taiwan Society of Cardiology