Logo of actacardsinActa Cardiologica Sinica

Volume 33(6);  2017 Nov

Review Article

Zhi-Wei Gao, Ying-Zi Huang, Hong-Mei Zhao, Qing-Song Sun, Man Luo, Li-Qun Pang, Hong Sun
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 567–577. doi: 10.6515/ACS20170121A
PMCID:
PMC5694918

Editorial Comment

Review Article

Kuang-Tso Lee, Ai-Ling Hour, Ben-Chang Shia, Pao-Hsien Chu
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 581–587. doi: 10.6515/ACS20170331B
PMCID:
PMC5694920

Coronary Artery Disease

Di Liang, Jingyi Zhang, Li Lin, Wenxia Zong
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 588–595. doi: 10.6515/ACS20170810B
PMCID:
PMC5694921

Original Article

Di Liang, Jingyi Zhang, Li Lin, Wenxia Zong
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 588–595. doi: 10.6515/ACS20170810B
PMCID:
PMC5694921

Editorial Comment

Chun-Li Wang
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 596–597. doi: 10.6515/ACS20170920A
PMCID:
PMC5694922

Coronary Artery Disease

Kudret Keskin, Süleyman Sezai Yıldız, Gökhan Çetinkal, Gökhan Aksan, Hakan Kilci, Şükrü Çetin, Serhat Sığırcı, Kadriye Kılıçkesmez
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 598–604. doi: 10.6515/ACS20170723A
PMCID:
PMC5694923

Original Article

Kudret Keskin, Süleyman Sezai Yıldız, Gökhan Çetinkal, Gökhan Aksan, Hakan Kilci, Şükrü Çetin, Serhat Sığırcı, Kadriye Kılıçkesmez
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 598–604. doi: 10.6515/ACS20170723A
PMCID:
PMC5694923

Percutaneous Coronary Intervention

Huang-Joe Wang, Jen-Jyh Lin, Wan-Yu Lo, Chih-Ping Chang, Chung-Ho Hsu, Li-Chuan Hsieh, Yeh-Peng Chen, Yen-Nien Lin, Kuan-Cheng Chang, Ping-Han Lo
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 605–613. doi: 10.6515/ACS20170625A
PMCID:
PMC5694924

Original Article

Huang-Joe Wang, Jen-Jyh Lin, Wan-Yu Lo, Chih-Ping Chang, Chung-Ho Hsu, Li-Chuan Hsieh, Yeh-Peng Chen, Yen-Nien Lin, Kuan-Cheng Chang, Ping-Han Lo
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 605–613. doi: 10.6515/ACS20170625A
PMCID:
PMC5694924

Percutaneous Coronary Intervention

Wei-Chieh Lee, Chiung-Jen Wu#, Chien-Jen Chen, Cheng-Hsu Yang, Shu-Kai Hsueh, Hon-Kan Yip, Chi-Ling Hang, Chih-Yuan Fang, Hsiu-Yu Fang
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 614–623. doi: 10.6515/ACS20170714A
PMCID:
PMC5694925

Original Article

Wei-Chieh Lee, Chiung-Jen Wu#, Chien-Jen Chen, Cheng-Hsu Yang, Shu-Kai Hsueh, Hon-Kan Yip, Chi-Ling Hang, Chih-Yuan Fang, Hsiu-Yu Fang
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 614–623. doi: 10.6515/ACS20170714A
PMCID:
PMC5694925

Cardiovascular Surgery

Yung-Yuan Chen, Yeo-Yee Chia, Pa-Chun Wang, Hsiu-Yen Lin, Chiu-Ling Tsai, Shaw-Min Hou
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 624–629. doi: 10.6515/ACS20170822A
PMCID:
PMC5694926

Original Article

Yung-Yuan Chen, Yeo-Yee Chia, Pa-Chun Wang, Hsiu-Yen Lin, Chiu-Ling Tsai, Shaw-Min Hou
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 624–629. doi: 10.6515/ACS20170822A
PMCID:
PMC5694926

Cardiovascular Surgery

Christa Huuskonen, Mari Hämäläinen, Robin Bolkart, Tatu Soininen, Veera Kähönen, Timo Paavonen, Eeva Moilanen, Ari A. Mennander
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 630–636. doi: 10.6515/ACS20170504A
PMCID:
PMC5694927

Original Article

Christa Huuskonen, Mari Hämäläinen, Robin Bolkart, Tatu Soininen, Veera Kähönen, Timo Paavonen, Eeva Moilanen, Ari A. Mennander
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 630–636. doi: 10.6515/ACS20170504A
PMCID:
PMC5694927

Cardiac Pharmacology

Hongmei Yao, Jiyuan Lv
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 637–645. doi: 10.6515/ACS20170518A
PMCID:
PMC5694928

Original Article

Hongmei Yao, Jiyuan Lv
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 637–645. doi: 10.6515/ACS20170518A
PMCID:
PMC5694928

Editorial Comment

Hsiang-Chun Lee, Tsung-Hsien Lin
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 646–647. doi: 10.6515/ACS20170615A
PMCID:
PMC5694929

Cardiac Pharmacology

Peng Dong, Minglong Liu, Chaofeng Liu
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 648–655. doi: 10.6515/ACS20170612B
PMCID:
PMC5694930

Original Article

Peng Dong, Minglong Liu, Chaofeng Liu
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 648–655. doi: 10.6515/ACS20170612B
PMCID:
PMC5694930

Epidemiology

Yu-Sheng Lin, Pi-Hua Liu, Pao-Hsien Chu
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 656–663. doi: 10.6515/ACS20170825A
PMCID:
PMC5694931

Original Article

Yu-Sheng Lin, Pi-Hua Liu, Pao-Hsien Chu
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 656–663. doi: 10.6515/ACS20170825A
PMCID:
PMC5694931

Others

Zhongmin Wang, Yuhao Liu, Hongxing Luo, Chuanyu Gao, Jing Zhang, Yuya Dai
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 664–669. doi: 10.6515/ACS20170621A
PMCID:
PMC5694932

Original Article

Zhongmin Wang, Yuhao Liu, Hongxing Luo, Chuanyu Gao, Jing Zhang, Yuya Dai
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 664–669. doi: 10.6515/ACS20170621A
PMCID:
PMC5694932

Editorial Comment

Chin-Chou Huang
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 670–671. doi: 10.6515/ACS20171016A
PMCID:
PMC5694933

Case Reports

Wen-Jung Chung, Hsiu-Yu Fang, Chiung-Jen Wu
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 672–675. doi: 10.6515/ACS20170413A
PMCID:
PMC5694934
Hongliang Yang, Daoyuan Si, Yaliang Tong, Zhe An, Ping Yang, Yuquan He
Acta Cardiol Sin. 2017 Nov; 33(6): 676–678. doi: 10.6515/ACS20170420A
PMCID:
PMC5694935

Articles from Acta Cardiologica Sinica are provided here courtesy of Taiwan Society of Cardiology