Logo of abbApplied Bionics and Biomechanics

Volume 2018;  2018

Editorials

Qingsong He, David Vokoun, Qi Shen
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 4617460. Published online 2018 Jun 14. doi: 10.1155/2018/4617460
PMCID:
PMC6022298
Saurabh Das, B. Kollbe Ahn, Nadine R. Martinez-Rodriguez
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 6103537. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1155/2018/6103537
PMCID:
PMC6011173

Research Articles

L. Caminos, J. Garcia-Manrique, A. Lima-Rodriguez, A. Gonzalez-Herrera
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 1736957. Published online 2018 May 9. doi: 10.1155/2018/1736957
PMCID:
PMC5966685
Yanru Zhao, Dongsheng Wang, Jin Tong, Jiyu Sun, Jin Zhang
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 2014307. Published online 2018 Feb 19. doi: 10.1155/2018/2014307
PMCID:
PMC5836386
Yoon No Gregory Hong, Jinkyu Lee, Choongsoo S. Shin
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 2028638. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.1155/2018/2028638
PMCID:
PMC6029508
Makrem Mrabet, Yassine Rabhi, Farhat Fnaiech
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 2063628. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1155/2018/2063628
PMCID:
PMC5885488
Sishu Guan, Zhikang Liao, Hongyi Xiang, Xiyan Zhu, Zhong Wang, Hui Zhao, Peng Liu, Xinan Lai
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 2321053. Published online 2018 May 10. doi: 10.1155/2018/2321053
PMCID:
PMC5971294
Xuepeng Li, Wei Wang, Shilin Wu, Peihua Zhu, Fei Zhao, Linqing Wang
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 2648502. Published online 2018 Apr 22. doi: 10.1155/2018/2648502
PMCID:
PMC5937556
Song Zhibin, Ma Tianyu, Nie Chao, Niu Yijun
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 2719631. Published online 2018 Jun 3. doi: 10.1155/2018/2719631
PMCID:
PMC6008631
Yang Zhao, Di Xu, Jiazheng Sheng, Qinglong Meng, Dezhi Wu, Lingyun Wang, Jingjing Xiao, Wenlong Lv, Qinnan Chen, Daoheng Sun
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 3091579. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1155/2018/3091579
PMCID:
PMC5848060
Xiaojun Zhang, Lingling Gu, Wei Wei, Di Wu, Zhi Tao, Heming Zhao
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 3158439. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1155/2018/3158439
PMCID:
PMC6051280
Mumtaz Hussain Soomro, Silvia Conforto, Gaetano Giunta, Simone Ranaldi, Cristiano De Marchis
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 3629347. Published online 2018 May 8. doi: 10.1155/2018/3629347
PMCID:
PMC5964491
Tiefang Zou, Liang Yi, Ming Cai, Lin Hu, Yuelin Li
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 3674858. Published online 2018 Apr 8. doi: 10.1155/2018/3674858
PMCID:
PMC5911334
Yanjie Wang, Jiayu Liu, Denglin Zhu, Hualing Chen
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 4031705. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1155/2018/4031705
PMCID:
PMC5889904
Rosa Alicia Hernández-Vázquez, Beatriz Romero-Ángeles, Guillermo Urriolagoitia-Sosa, Juan Alejandro Vázquez-Feijoo, Ángel Javier Vázquez-López, Guillermo Urriolagoitia-Calderón
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 4196343. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1155/2018/4196343
PMCID:
PMC5914157
Yuwang Liu, Tian Tian, Jibiao Chen, Fuhua Wang, Defu Zhang
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 4362749. Published online 2018 Apr 15. doi: 10.1155/2018/4362749
PMCID:
PMC5925217
Wei-En Hsu, Ching-Hsiao Yu, Chih-Ju Chang, Hung-Kang Wu, Tsong-Han Yu, Ching-Shiow Tseng
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 4530386. Published online 2018 May 23. doi: 10.1155/2018/4530386
PMCID:
PMC5989302
Yu Yan, Jing Huang, Fan Li, Lin Hu
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 4542750. Published online 2018 Apr 4. doi: 10.1155/2018/4542750
PMCID:
PMC5904778
Bingyan Cui, Liwen Chen, Yongtao Xie, Zhijun Wang
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 4613230. Published online 2018 May 9. doi: 10.1155/2018/4613230
PMCID:
PMC5966687
Katja Oberhofer, Patrick D. Wettenschwiler, Navrag Singh, Stephen J. Ferguson, Simon Annaheim, Rene M. Rossi, Silvio Lorenzetti
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 4671956. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1155/2018/4671956
PMCID:
PMC6011123
Anna Margherita Castronovo, Cristiano De Marchis, Maurizio Schmid, Silvia Conforto, Giacomo Severini
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 4759232. Published online 2018 Jun 3. doi: 10.1155/2018/4759232
PMCID:
PMC6008706
Dan Suissa, Michael Günther, Amir Shapiro, Itshak Melzer, Syn Schmitt
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 4767624. Published online 2018 May 2. doi: 10.1155/2018/4767624
PMCID:
PMC5954963
Arnab Chanda, Christian Callaway
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 4838157. Published online 2018 May 9. doi: 10.1155/2018/4838157
PMCID:
PMC5966707
Hongyun Li, Chengyue Jiang, Dong Cui, Shuang Lu
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 4980413. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1155/2018/4980413
PMCID:
PMC5885342
Alicja Rutkowska-Kucharska, Mateusz Kowal, Sławomir Winiarski
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 5190816. Published online 2018 Mar 19. doi: 10.1155/2018/5190816
PMCID:
PMC5884243
Mingxia Sun, Jiajing Zhang, Gregory S. Watson, Jolanta A. Watson, Dong Han, Aiping Liang
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 5305847. Published online 2018 Apr 3. doi: 10.1155/2018/5305847
PMCID:
PMC5903195
Shi Shang, Yanting Zheng, Ming Shen, Xianfeng Yang, Jun Xu
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 5738090. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1155/2018/5738090
PMCID:
PMC5889908
Jing Huang, Yongcheng Long, Yu Yan, Lin Hu
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 5906987. Published online 2018 Mar 21. doi: 10.1155/2018/5906987
PMCID:
PMC5884324
Eduardo Piña-Martínez, Ricardo Roberts, Salvador Leal-Merlo, Ernesto Rodriguez-Leal
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 6019381. Published online 2018 Jun 3. doi: 10.1155/2018/6019381
PMCID:
PMC6008771
Naoto Matsunaga, Koji Kaneoka
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 6592357. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.1155/2018/6592357
PMCID:
PMC6020659
Fan Li, Ronggui Lu, Wei Hu, Honggeng Li, Shiping Hu, Jiangzhong Hu, Haibin Wang, He Xie
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 7279302. Published online 2018 May 9. doi: 10.1155/2018/7279302
PMCID:
PMC5966695
Andrea Chiavenna, Alessandro Scano, Matteo Malosio, Lorenzo Molinari Tosatti, Franco Molteni
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 7647562. Published online 2018 Jun 3. doi: 10.1155/2018/7647562
PMCID:
PMC6008767
M. D. Ibrahim, S. N. A. Amran, Y. S. Yunos, M. R. A. Rahman, M. Z. Mohtar, L. K. Wong, A. Zulkharnain
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 7854321. Published online 2018 May 2. doi: 10.1155/2018/7854321
PMCID:
PMC5954961
Dongliang Chen, Ningjie Li, Guifang Liu, Lei Chen, Yongyuan Wang, Chong Liu, Bo Zhuang
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 8097371. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1155/2018/8097371
PMCID:
PMC5889909
Jakub J. Słowiński, Konrad Kudłacik
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 8150568. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1155/2018/8150568
PMCID:
PMC5817352
Alicja Rutkowska-Kucharska, Agnieszka Szpala, Sebastian Jaroszczuk, Małgorzata Sobera
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 8260402. Published online 2018 Apr 1. doi: 10.1155/2018/8260402
PMCID:
PMC5902072
Bin He, Chenghong Zhang, Yanmin Zhou, Zhipeng Wang
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 8327867. Published online 2018 May 2. doi: 10.1155/2018/8327867
PMCID:
PMC5954969
Shence Wang, Deshun Liu, Zhihua Cai
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 8373479. Published online 2018 Jun 3. doi: 10.1155/2018/8373479
PMCID:
PMC6008677
Guanjun Zhang, Qin Qin, Zheng Chen, Zhonghao Bai, Libo Cao
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 8502507. Published online 2018 Mar 20. doi: 10.1155/2018/8502507
PMCID:
PMC5884292
Zakia Hussain, Norsinnira Zainul Azlan, Arif Zuhairi bin Yusof
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 8567648. Published online 2018 Feb 4. doi: 10.1155/2018/8567648
PMCID:
PMC5817289
Jiajia Zheng, Liang Tang, Jingwen Hu
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 8626102. Published online 2018 Apr 17. doi: 10.1155/2018/8626102
PMCID:
PMC5932496
Nagihan Guven, Ozgur Topuz, İhsan Yikilgan
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 8916928. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1155/2018/8916928
PMCID:
PMC5875023
Yi-Jia Lin, Shih-Chi Lee, Chao-Chin Chang, Tsung-Han Liu, Tzyy-Yuang Shiang, Wei-Chun Hsu
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 9171502. Published online 2018 May 9. doi: 10.1155/2018/9171502
PMCID:
PMC5966703
Fuhao Mo, Siqi Zhao, Chuanhui Yu, Zhi Xiao, Shuyong Duan
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 9293454. Published online 2018 Jan 14. doi: 10.1155/2018/9293454
PMCID:
PMC5821978
Michael Plüss, Florian Schellenberg, William R. Taylor, Silvio Lorenzetti
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 9721079. Published online 2018 Mar 19. doi: 10.1155/2018/9721079
PMCID:
PMC5896361
Sung-Jae Park, Sung-Jae Lee, Wen-Ming Chen, Jung-Hong Park, Yong-Soo Cho, Taejin Shin, Soon-Yong Kwon
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 9730525. Published online 2018 Feb 4. doi: 10.1155/2018/9730525
PMCID:
PMC5817303
Yuhua Jiang, Keyun Liu, Youxiang Li
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 9735979. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1155/2018/9735979
PMCID:
PMC5926525
Zhihong Zhang, Xiaoyang Wang, Jin Tong, Carr Stephen
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 9806287. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1155/2018/9806287
PMCID:
PMC5817363
Wei Jiang, Cuicui Ji, Zhongmin Jin, Yuntian Dai
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 9846293. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1155/2018/9846293
PMCID:
PMC5914111
Hao Wang, Wenbo Wang, Yi Song, Lei Cai, Zhendong Dai
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 9857894. Published online 2018 Feb 19. doi: 10.1155/2018/9857894
PMCID:
PMC5836436

Review Articles

Gianpaolo Savio, Stefano Rosso, Roberto Meneghello, Gianmaria Concheri
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 1654782. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1155/2018/1654782
PMCID:
PMC5816891
Rajat Emanuel Singh, Kamran Iqbal, Gannon White, Tarun Edgar Hutchinson
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 3615368. Published online 2018 Apr 22. doi: 10.1155/2018/3615368
PMCID:
PMC5937559
Bryant A. Seamon, Richard R. Neptune, Steven A. Kautz
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 3795754. Published online 2018 Jun 3. doi: 10.1155/2018/3795754
PMCID:
PMC6008620
Juri Taborri, Valentina Agostini, Panagiotis K. Artemiadis, Marco Ghislieri, Daniel A. Jacobs, Jinsook Roh, Stefano Rossi
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 3934698. Published online 2018 Apr 1. doi: 10.1155/2018/3934698
PMCID:
PMC5902115
M. Marieswaran, Ishita Jain, Bhavuk Garg, Vijay Sharma, Dinesh Kalyanasundaram
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 4657824. Published online 2018 May 13. doi: 10.1155/2018/4657824
PMCID:
PMC5971278
Vidhi Rawat, Alok Jain, Vibhakar Shrimali
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 6452050. Published online 2018 Jun 10. doi: 10.1155/2018/6452050
PMCID:
PMC6015700

Articles from Applied Bionics and Biomechanics are provided here courtesy of Hindawi Limited