Logo of abbApplied Bionics and Biomechanics

Volume 2018;  2018

Research Articles

Yanru Zhao, Dongsheng Wang, Jin Tong, Jiyu Sun, Jin Zhang
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 2014307. Published online 2018 Feb 19. doi: 10.1155/2018/2014307
PMCID:
PMC5836386
Makrem Mrabet, Yassine Rabhi, Farhat Fnaiech
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 2063628. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1155/2018/2063628
PMCID:
PMC5885488
Yang Zhao, Di Xu, Jiazheng Sheng, Qinglong Meng, Dezhi Wu, Lingyun Wang, Jingjing Xiao, Wenlong Lv, Qinnan Chen, Daoheng Sun
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 3091579. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1155/2018/3091579
PMCID:
PMC5848060
Yanjie Wang, Jiayu Liu, Denglin Zhu, Hualing Chen
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 4031705. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1155/2018/4031705
PMCID:
PMC5889904
Hongyun Li, Chengyue Jiang, Dong Cui, Shuang Lu
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 4980413. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1155/2018/4980413
PMCID:
PMC5885342
Alicja Rutkowska-Kucharska, Mateusz Kowal, Sławomir Winiarski
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 5190816. Published online 2018 Mar 19. doi: 10.1155/2018/5190816
PMCID:
PMC5884243
Shi Shang, Yanting Zheng, Ming Shen, Xianfeng Yang, Jun Xu
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 5738090. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1155/2018/5738090
PMCID:
PMC5889908
Jing Huang, Yongcheng Long, Yu Yan, Lin Hu
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 5906987. Published online 2018 Mar 21. doi: 10.1155/2018/5906987
PMCID:
PMC5884324
Dongliang Chen, Ningjie Li, Guifang Liu, Lei Chen, Yongyuan Wang, Chong Liu, Bo Zhuang
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 8097371. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1155/2018/8097371
PMCID:
PMC5889909
Jakub J. Słowiński, Konrad Kudłacik
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 8150568. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1155/2018/8150568
PMCID:
PMC5817352
Alicja Rutkowska-Kucharska, Agnieszka Szpala, Sebastian Jaroszczuk, Małgorzata Sobera
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 8260402. Published online 2018 Apr 1. doi: 10.1155/2018/8260402
PMCID:
PMC5902072
Guanjun Zhang, Qin Qin, Zheng Chen, Zhonghao Bai, Libo Cao
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 8502507. Published online 2018 Mar 20. doi: 10.1155/2018/8502507
PMCID:
PMC5884292
Zakia Hussain, Norsinnira Zainul Azlan, Arif Zuhairi bin Yusof
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 8567648. Published online 2018 Feb 4. doi: 10.1155/2018/8567648
PMCID:
PMC5817289
Nagihan Guven, Ozgur Topuz, İhsan Yikilgan
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 8916928. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1155/2018/8916928
PMCID:
PMC5875023
Fuhao Mo, Siqi Zhao, Chuanhui Yu, Zhi Xiao, Shuyong Duan
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 9293454. Published online 2018 Jan 14. doi: 10.1155/2018/9293454
PMCID:
PMC5821978
Michael Plüss, Florian Schellenberg, William R. Taylor, Silvio Lorenzetti
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 9721079. Published online 2018 Mar 19. doi: 10.1155/2018/9721079
PMCID:
PMC5896361
Sung-Jae Park, Sung-Jae Lee, Wen-Ming Chen, Jung-Hong Park, Yong-Soo Cho, Taejin Shin, Soon-Yong Kwon
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 9730525. Published online 2018 Feb 4. doi: 10.1155/2018/9730525
PMCID:
PMC5817303
Zhihong Zhang, Xiaoyang Wang, Jin Tong, Carr Stephen
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 9806287. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1155/2018/9806287
PMCID:
PMC5817363
Hao Wang, Wenbo Wang, Yi Song, Lei Cai, Zhendong Dai
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 9857894. Published online 2018 Feb 19. doi: 10.1155/2018/9857894
PMCID:
PMC5836436

Review Article

Gianpaolo Savio, Stefano Rosso, Roberto Meneghello, Gianmaria Concheri
Appl Bionics Biomech. 2018; 2018: 1654782. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1155/2018/1654782
PMCID:
PMC5816891

Articles from Applied Bionics and Biomechanics are provided here courtesy of Hindawi Limited