Logo of acscentsciACS Central Science

Volume 4(9);  2018 Sep 26

The Hub

Katharine Sanderson
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1074–1077. Published online 2018 Sep 6. doi: 10.1021/acscentsci.8b00615
PMCID:
PMC6161042
Jyoti Madhusoodanan
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1078–1080. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1021/acscentsci.8b00633
PMCID:
PMC6161053

First Reactions

Frédéric Blanc
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1081–1083. Published online 2018 Aug 23. doi: 10.1021/acscentsci.8b00428
PMCID:
PMC6161041
Tanja Cuk
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1084–1086. Published online 2018 Aug 22. doi: 10.1021/acscentsci.8b00492
PMCID:
PMC6161065
Emre H. Discekici, Javier Read de Alaniz
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1087–1088. Published online 2018 Aug 28. doi: 10.1021/acscentsci.8b00527
PMCID:
PMC6161056
Chiho Kim
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1089–1091. Published online 2018 Sep 12. doi: 10.1021/acscentsci.8b00550
PMCID:
PMC6161043
Tyler J. Pearson, Danna E. Freedman
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1092–1094. Published online 2018 Sep 14. doi: 10.1021/acscentsci.8b00598
PMCID:
PMC6161038

Outlook

Graham J. Hutchings
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1095–1101. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1021/acscentsci.8b00306
PMCID:
PMC6161050
Yifan Si, Zhichao Dong, Lei Jiang
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1102–1112. Published online 2018 Aug 29. doi: 10.1021/acscentsci.8b00504
PMCID:
PMC6161061

Research Articles

Laura Piveteau, Ta-Chung Ong, Brennan J. Walder, Dmitry N. Dirin, Daniele Moscheni, Barbara Schneider, Janine Bär, Loredana Protesescu, Norberto Masciocchi, Antonietta Guagliardi, Lyndon Emsley, Christophe Copéret, Maksym V. Kovalenko
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1113–1125. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1021/acscentsci.8b00196
PMCID:
PMC6161058
Masato Sumita, Xiufeng Yang, Shinsuke Ishihara, Ryo Tamura, Koji Tsuda
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1126–1133. Published online 2018 Aug 20. doi: 10.1021/acscentsci.8b00213
PMCID:
PMC6161049
Florian Häse, Loïc M. Roch, Christoph Kreisbeck, Alán Aspuru-Guzik
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1134–1145. Published online 2018 Aug 24. doi: 10.1021/acscentsci.8b00307
PMCID:
PMC6161047
Balaji Selvam, Shriyaa Mittal, Diwakar Shukla
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1146–1154. Published online 2018 Aug 28. doi: 10.1021/acscentsci.8b00330
PMCID:
PMC6161048
Kalina Atkovska, Johannes Klingler, Johannes Oberwinkler, Sandro Keller, Jochen S. Hub
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1155–1165. Published online 2018 Aug 14. doi: 10.1021/acscentsci.8b00332
PMCID:
PMC6161064
Yanyan Zhao, Xingxu Yan, Ke R. Yang, Sufeng Cao, Qi Dong, James E. Thorne, Kelly L. Materna, Shasha Zhu, Xiaoqing Pan, Maria Flytzani-Stephanopoulos, Gary W. Brudvig, Victor S. Batista, Dunwei Wang
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1166–1172. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1021/acscentsci.8b00335
PMCID:
PMC6161057
Brittany M. White, Yu Zhao, Taryn E. Kawashima, Bruce P. Branchaud, Michael D. Pluth, Ramesh Jasti
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1173–1178. Published online 2018 Aug 30. doi: 10.1021/acscentsci.8b00346
PMCID:
PMC6161054
Makoto Asai, Angelo Cacciuto, Sanat K. Kumar
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1179–1184. Published online 2018 Aug 27. doi: 10.1021/acscentsci.8b00352
PMCID:
PMC6161052
William R. Smith, Weikai Qi
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1185–1193. Published online 2018 Aug 23. doi: 10.1021/acscentsci.8b00361
PMCID:
PMC6161046
Hui Yang, Feng Guo, Prem Lama, Wen-Yang Gao, Hui Wu, Leonard J. Barbour, Wei Zhou, Jian Zhang, Briana Aguila, Shengqian Ma
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1194–1200. Published online 2018 Aug 20. doi: 10.1021/acscentsci.8b00378
PMCID:
PMC6161039
Bingbing X. Li, Jingjin Chen, Bo Chao, Yixian Zheng, Xiangshu Xiao
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1201–1210. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1021/acscentsci.8b00379
PMCID:
PMC6161055
Ryou Kubota, Wataru Nomura, Takuma Iwasaka, Kento Ojima, Shigeki Kiyonaka, Itaru Hamachi
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1211–1221. Published online 2018 Aug 24. doi: 10.1021/acscentsci.8b00390
PMCID:
PMC6161059
Benjamin H. Zhou, Jeffrey D. Rinehart
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1222–1227. Published online 2018 Aug 22. doi: 10.1021/acscentsci.8b00399
PMCID:
PMC6161051
Brian M. Peterson, Veronika Kottisch, Michael J. Supej, Brett P. Fors
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1228–1234. Published online 2018 Aug 8. doi: 10.1021/acscentsci.8b00401
PMCID:
PMC6161045
Paul J. Dauenhauer, Omar A. Abdelrahman
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1235–1243. Published online 2018 Sep 7. doi: 10.1021/acscentsci.8b00419
PMCID:
PMC6161062
Fan Lv, Jianrui Feng, Kai Wang, Zhipeng Dou, Weiyu Zhang, Jinhui Zhou, Chao Yang, Mingchuan Luo, Yong Yang, Yingjie Li, Peng Gao, Shaojun Guo
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1244–1252. Published online 2018 Aug 29. doi: 10.1021/acscentsci.8b00426
PMCID:
PMC6161040
Jimin Park, Ki Dong Yang, Na-Young Kim, Kang-Won Jung, Viet-Duc Le, Hee-Jin Lim, Junghyun An, Kyoungsuk Jin, Yong-Hyun Kim, Ki Tae Nam, DaeWon Moon
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1253–1260. Published online 2018 Aug 30. doi: 10.1021/acscentsci.8b00436
PMCID:
PMC6161037
Yue Yuan, Chenchen Wang, Kaixiang Lei, Haixia Li, Fujun Li, Jun Chen
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1261–1265. Published online 2018 Aug 31. doi: 10.1021/acscentsci.8b00437
PMCID:
PMC6161060
Palika Abayakoon, Yi Jin, James P. Lingford, Marija Petricevic, Alan John, Eileen Ryan, Janice Wai-Ying Mui, Douglas E.V. Pires, David B. Ascher, Gideon J. Davies, Ethan D. Goddard-Borger, Spencer J. Williams
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1266–1273. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1021/acscentsci.8b00453
PMCID:
PMC6161063
Matilde de las Rivas, Earnest James Paul Daniel, Helena Coelho, Erandi Lira-Navarrete, Lluis Raich, Ismael Compañón, Ana Diniz, Laura Lagartera, Jesús Jiménez-Barbero, Henrik Clausen, Carme Rovira, Filipa Marcelo, Francisco Corzana, Thomas A. Gerken, Ramon Hurtado-Guerrero
ACS Cent Sci. 2018 Sep 26; 4(9): 1274–1290. Published online 2018 Sep 14. doi: 10.1021/acscentsci.8b00488
PMCID:
PMC6161044

Articles from ACS Central Science are provided here courtesy of American Chemical Society