Logo of atcsAnnals of Thoracic and Cardiovascular Surgery

Volume 24(3);  2018

Original Articles

Takuma Tsukioka, Nobuhiro Izumi, Chung Kyukwang, Hiroaki Komatsu, Michihito Toda, Kantaro Hara, Noritoshi Nishiyama
Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2018; 24(3): 121–126. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.5761/atcs.oa.17-00215
PMCID:
PMC6033530
Cumhur Murat Tulay, Sadık Yaldız, Adnan Bilge
Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2018; 24(3): 127–130. Published online 2018 Mar 16. doi: 10.5761/atcs.oa.17-00220
PMCID:
PMC6033527
Hiroki Sato, Junichi Soh, Katsuyuki Hotta, Kuniaki Katsui, Susumu Kanazawa, Katsuyuki Kiura, Shinichi Toyooka
Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2018; 24(3): 131–138. Published online 2018 Apr 20. doi: 10.5761/atcs.oa.18-00027
PMCID:
PMC6033528
Lachmandath Tewarie, Nikolay Chernigov, Andreas Goetzenich, Ajay Moza, Rüdiger Autschbach, Rashad Zayat
Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2018; 24(3): 139–146. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.5761/atcs.oa.17-00244
PMCID:
PMC6033525

Case Reports

Makoto Motoishi, Kanna Horimoto, Kazuki Hayashi, Satoru Sawai, Koki Moriyoshi
Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2018; 24(3): 147–150. Published online 2017 Oct 26. doi: 10.5761/atcs.cr.17-00042
PMCID:
PMC6033522
Hiroaki Komatsu, Nobuhiro Izumi, Takuma Tsukioka, Michihito Toda, Kantaro Hara, Hikaru Miyamoto, Noritoshi Nishiyama
Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2018; 24(3): 151–153. Published online 2017 Dec 15. doi: 10.5761/atcs.cr.17-00092
PMCID:
PMC6033529
Shinichirou Ishimoto, Hiroyuki Sakurai, Ryouta Higure, Riken Kawachi, Mie Shimamura
Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2018; 24(3): 154–156. Published online 2018 Jan 15. doi: 10.5761/atcs.cr.17-00172
PMCID:
PMC6033521
Hirofumi Kasahara, Yoshito Inoue, Takashi Hachiya
Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2018; 24(3): 157–160. Published online 2017 Dec 18. doi: 10.5761/atcs.cr.17-00109
PMCID:
PMC6033531

New Method

Richard Tsai, I-Ming Chen, Po-Lin Chen, Hsin-Bang Leu, Ying-Hwa Chen, Hsiao-Huang Chang
Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2018; 24(3): 161–164. Published online 2018 Apr 6. doi: 10.5761/atcs.nm.18-00032
PMCID:
PMC6033524

Letters to the Editor

Hiroshi Nomoto, Hideaki Miyoshi, Tomonori Sekizaki, Tatsuya Atsumi
Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2018; 24(3): 165–166. Published online 2018 Mar 16. doi: 10.5761/atcs.lte.18-00018
PMCID:
PMC6033523
Yoshio Misawa, Yasuo Shindo
Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2018; 24(3): 167. Published online 2018 Mar 7. doi: 10.5761/atcs.lte.17-00207
PMCID:
PMC6033526

Articles from Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery are provided here courtesy of The Editorial Committee of Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery (ATCS)