Logo of burnstraumBurns & Trauma

Volume 6;  2018

Review

Peng He, Junning Zhao, Jiumeng Zhang, Bo Li, Zhiyuan Gou, Maling Gou, Xiaolu Li
Burns Trauma. 2018; 6: 5. Published online 2018 Jan 23. doi: 10.1186/s41038-017-0104-x
PMCID:
PMC5778803

Articles from Burns & Trauma are provided here courtesy of BioMed Central