Logo of bmcgeneBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Genetics

Volume 19;  2018

Research Articles

Md Tarikul Islam, Suprovath Kumar Sarkar, Nusrat Sultana, Mst. Noorjahan Begum, Golam Sarower Bhuyan, Shezote Talukder, A. K. M. Muraduzzaman, Md Alauddin, Mohammad Sazzadul Islam, Pritha Promita Biswas, Aparna Biswas, Syeda Kashfi Qadri, Tahmina Shirin, Bilquis Banu, Salma Sadya, Manzoor Hussain, Golam Sarwardi, Waqar Ahmed Khan, Mohammad Abdul Mannan, Hossain Uddin Shekhar, Emran Kabir Chowdhury, Abu Ashfaqur Sajib, Sharif Akhteruzzaman, Syed Saleheen Qadri, Firdausi Qadri, Kaiissar Mannoor
BMC Genet. 2018; 19: 1. Published online 2018 Jan 2. doi: 10.1186/s12863-017-0594-3
PMCID:
PMC5751541
Dariga Batayeva, Benedick Labaco, Changrong Ye, Xiaolin Li, Bakdaulet Usenbekov, Aiman Rysbekova, Gulzhamal Dyuskalieva, Georgina Vergara, Russell Reinke, Hei Leung
BMC Genet. 2018; 19: 2. Published online 2018 Jan 3. doi: 10.1186/s12863-017-0590-7
PMCID:
PMC5753436
Zhengfei Wang, Linxia Sun, Weibing Guan, Chunlin Zhou, Boping Tang, Yongxu Cheng, Jintian Huang, Fujun Xuan
BMC Genet. 2018; 19: 3. Published online 2018 Jan 3. doi: 10.1186/s12863-017-0592-5
PMCID:
PMC5753516
Ling-Yun Chang, Sajjad Toghiani, Ashley Ling, Sammy E. Aggrey, Romdhane Rekaya
BMC Genet. 2018; 19: 4. Published online 2018 Jan 5. doi: 10.1186/s12863-017-0595-2
PMCID:
PMC5756446
Su Jang, Yunjoo Lee, Gileung Lee, Jeonghwan Seo, Dongryung Lee, Yoye Yu, Joong Hyoun Chin, Hee-Jong Koh
BMC Genet. 2018; 19: 5. Published online 2018 Jan 15. doi: 10.1186/s12863-017-0591-6
PMCID:
PMC5769279
Richard Odongo Magwanga, Pu Lu, Joy Nyangasi Kirungu, Hejun Lu, Xingxing Wang, Xiaoyan Cai, Zhongli Zhou, Zhenmei Zhang, Haron Salih, Kunbo Wang, Fang Liu
BMC Genet. 2018; 19: 6. Published online 2018 Jan 15. doi: 10.1186/s12863-017-0596-1
PMCID:
PMC5769447
Martin E. Tagliotti, Sofia I. Deperi, Maria C. Bedogni, Ruofang Zhang, Norma C. Manrique Carpintero, Joseph Coombs, David Douches, Marcelo A. Huarte
BMC Genet. 2018; 19: 8. Published online 2018 Jan 16. doi: 10.1186/s12863-017-0556-9
PMCID:
PMC5771038
Ujjwal Maulik, Sagnik Sen, Saurav Mallik, Sanghamitra Bandyopadhyay
BMC Genet. 2018; 19: 9. Published online 2018 Jan 22. doi: 10.1186/s12863-017-0574-7
PMCID:
PMC5776763
Siyang Liu, Ulf Feuerstein, Wilbert Luesink, Sabine Schulze, Torben Asp, Bruno Studer, Heiko C. Becker, Klaus J. Dehmer
BMC Genet. 2018; 19: 10. Published online 2018 Jan 22. doi: 10.1186/s12863-017-0589-0
PMCID:
PMC5778656
Cristina Ruiz, Anna Nadal, Laura Foix, Laura Montesinos, Emilio Montesinos, Maria Pla
BMC Genet. 2018; 19: 11. Published online 2018 Jan 23. doi: 10.1186/s12863-017-0593-4
PMCID:
PMC5782389
Bai-Jun Li, Jie-Yu Wang, Zhong-Jian Liu, Xue-Ying Zhuang, Jiu-Xiang Huang
BMC Genet. 2018; 19: 12. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s12863-018-0599-6
PMCID:
PMC5812050
Paula Nicolini, Rocío Amorín, Yi Han, Francisco Peñagaricano
BMC Genet. 2018; 19: 14. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1186/s12863-018-0600-4
PMCID:
PMC5830072
Line Engelbrechtsen, Yuvaraj Mahendran, Anna Jonsson, Anette Prior Gjesing, Peter E. Weeke, Marit E. Jørgensen, Kristine Færch, Daniel R. Witte, Jens J. Holst, Torben Jørgensen, Niels Grarup, Oluf Pedersen, Henrik Vestergaard, Signe Torekov, Jørgen K. Kanters, Torben Hansen
BMC Genet. 2018; 19: 15. Published online 2018 Mar 16. doi: 10.1186/s12863-018-0602-2
PMCID:
PMC5857134
Frédéric Ancot, Philippe Lemay, Susan P. Knowler, Karen Kennedy, Sandra Griffiths, Giunio Bruto Cherubini, Jane Sykes, Paul J. J. Mandigers, Guy A. Rouleau, Clare Rusbridge, Zoha Kibar
BMC Genet. 2018; 19: 16. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1186/s12863-018-0605-z
PMCID:
PMC5865342
Zifan Zhao, Yu-Chien Tseng, Ze Peng, Yolanda Lopez, Charles Y. Chen, Barry L. Tillman, Phat Dang, Jianping Wang
BMC Genet. 2018; 19: 17. Published online 2018 Mar 23. doi: 10.1186/s12863-018-0601-3
PMCID:
PMC5865372
Offiong Ukpong Edet, June-Sik Kim, Masanori Okamoto, Kousuke Hanada, Tomoyuki Takeda, Masahiro Kishii, Yasir Serag Alnor Gorafi, Hisashi Tsujimoto
BMC Genet. 2018; 19: 18. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1186/s12863-018-0603-1
PMCID:
PMC5872505
Xiaoxiao Gao, Jing Ye, Chen Yang, Lei Luo, Ya Liu, Jianping Ding, Yunhai Zhang, Yinghui Ling, Weiping Huang, Xiaorong Zhang, Kaifa Zhang, Xiumei Li, Jie Zhou, Fugui Fang, Zubing Cao
BMC Genet. 2018; 19: 19. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s12863-018-0608-9
PMCID:
PMC5879571
Francesco Tiezzi, Maria E. Arceo, John B. Cole, Christian Maltecca
BMC Genet. 2018; 19: 20. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s12863-018-0606-y
PMCID:
PMC5880070
Pim van Hooft, Dewald F. Keet, Diana K. Brebner, Armanda D. S. Bastos
BMC Genet. 2018; 19: 21. Published online 2018 Apr 3. doi: 10.1186/s12863-018-0607-x
PMCID:
PMC5883395
Markus Schmid, Robin Wellmann, Jörn Bennewitz
BMC Genet. 2018; 19: 22. Published online 2018 Apr 3. doi: 10.1186/s12863-018-0604-0
PMCID:
PMC5883302
Julia Piaskowski, Craig Hardner, Lichun Cai, Yunyang Zhao, Amy Iezzoni, Cameron Peace
BMC Genet. 2018; 19: 23. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1186/s12863-018-0609-8
PMCID:
PMC5894190
Yuki Takahashi, Hayato Sasaki, Shiori Okawara, Nobuya Sasaki
BMC Genet. 2018; 19: 24. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1186/s12863-018-0611-1
PMCID:
PMC5894168
Polliana Silva Rodrigues, Margarete Magalhães Souza, Cláusio Antônio Ferreira Melo, Telma Nair Santana Pereira, Ronan Xavier Corrêa
BMC Genet. 2018; 19: 25. Published online 2018 Apr 11. doi: 10.1186/s12863-018-0610-2
PMCID:
PMC5896153

Methodology Article

Yumei Li, Yang Xiang, Chao Xu, Hui Shen, Hongwen Deng
BMC Genet. 2018; 19: 7. Published online 2018 Jan 15. doi: 10.1186/s12863-018-0597-8
PMCID:
PMC5769338

Correction

Ling-Yun Chang, Sajjad Toghiani, Ashley Ling, Sammy E. Aggrey, Romdhane Rekaya
BMC Genet. 2018; 19: 13. Published online 2018 Feb 15. doi: 10.1186/s12863-018-0598-7
PMCID:
PMC5815195

Articles from BMC Genetics are provided here courtesy of BioMed Central