Logo of acutemedsurgLink to Publisher's site

Volume 5(4);  2018 Oct

Issue Information

Acute Med Surg. 2018 Oct; 5(4): 297–298. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.1002/ams2.311
PMCID:
PMC6167397

Review Articles

Alan Kawarai Lefor
Acute Med Surg. 2018 Oct; 5(4): 299–304. Published online 2018 Jul 1. doi: 10.1002/ams2.352
PMCID:
PMC6167403
Keith Killu
Acute Med Surg. 2018 Oct; 5(4): 305–308. Published online 2018 Aug 20. doi: 10.1002/ams2.366
PMCID:
PMC6167392

Mini Review Article

Eizo Watanabe, Lukose K. Thampy, Richard S. Hotchkiss
Acute Med Surg. 2018 Oct; 5(4): 309–315. Published online 2018 Aug 6. doi: 10.1002/ams2.363
PMCID:
PMC6167396

Original Articles

Yutaka Igarashi, Shoji Yokobori, Hidetoshi Yamana, Kosuke Nagakura, Jun Hagiwara, Tomohiko Masuno, Hiroyuki Yokota
Acute Med Surg. 2018 Oct; 5(4): 316–320. Published online 2018 Jun 4. doi: 10.1002/ams2.347
PMCID:
PMC6167388
Yasufumi Oi, Kosuke Sato, Ayako Nogaki, Mafumi Shinohara, Jun Matsumoto, Takeru Abe, Naoto Morimura
Acute Med Surg. 2018 Oct; 5(4): 321–328. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1002/ams2.348
PMCID:
PMC6167399
Kohei Takahashi, Naoto Morimura, Ichiro Takeuchi, Takeru Abe, Chiaki Toida, Jun Hattori, Kyoko Hattori, Hideki Honda, Munehito Uchiyama, Kiyoshi Matsuda, Yoshihide Nakagawa, Yasushi Asari
Acute Med Surg. 2018 Oct; 5(4): 329–336. Published online 2018 Jul 15. doi: 10.1002/ams2.353
PMCID:
PMC6167390
Takaaki Nakano, Toshitaka Ito, Masashi Kanazawa, Hirotsugu Kohno, Tomonori Imamura, Masaaki Takemoto
Acute Med Surg. 2018 Oct; 5(4): 337–341. Published online 2018 Jul 20. doi: 10.1002/ams2.354
PMCID:
PMC6167393
Hiroyuki Otsuka, Toshiki Sato, Keiji Sakurai, Hiromichi Aoki, Takeshi Yamagiwa, Shinichi Iizuka, Sadaki Inokuchi
Acute Med Surg. 2018 Oct; 5(4): 342–349. Published online 2018 Jul 15. doi: 10.1002/ams2.359
PMCID:
PMC6167404
Ryosuke Mihara, Akira Takasu, Kentaro Maemura, Toshiaki Minami
Acute Med Surg. 2018 Oct; 5(4): 350–357. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.1002/ams2.361
PMCID:
PMC6167391
Görker Sel, Sadun Sucu, Müge Harma, Mehmet İbrahim Harma
Acute Med Surg. 2018 Oct; 5(4): 358–361. Published online 2018 Aug 13. doi: 10.1002/ams2.362
PMCID:
PMC6167402
Kazunari Azuma, Yoshikazu Takaesu, Hiroshi Soeda, Aki Iguchi, Kotaro Uchida, Shoichi Ohta, Shiro Mishima, Takeshi Inoue, Yuichi Inoue, Jun Oda
Acute Med Surg. 2018 Oct; 5(4): 362–368. Published online 2018 Aug 19. doi: 10.1002/ams2.368
PMCID:
PMC6167389

Brief Communications

Kosuke Kiyohara, Chika Nishiyama, Takeyuki Kiguchi, Daisuke Kobayashi, Taku Iwami, Tetsuhisa Kitamura
Acute Med Surg. 2018 Oct; 5(4): 369–373. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1002/ams2.349
PMCID:
PMC6167395
Daisuke Kudo, Junichi Sasaki, Hiroto Ikeda, Yasukazu Shiino, Nobuaki Shime, Toru Mochizuki, Masanori Morita, Hiroshi Soeda, Hiroki Ohge, Jong Ja Lee, Masahisa Fujita, Isao Miyairi, Yasuyuki Kato, Manabu Watanabe, Hiroyuki Yokota, Committee for Infection Control for the Emergency Department, the Japanese Association for Acute Medicine, and the joint working group
Acute Med Surg. 2018 Oct; 5(4): 374–379. Published online 2018 Jul 30. doi: 10.1002/ams2.360
PMCID:
PMC6167398

Case Reports

Tomoya Nishino, Shinjirou Wakai, Hiromichi Aoki, Sadaki Inokuchi
Acute Med Surg. 2018 Oct; 5(4): 380–383. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1002/ams2.351
PMCID:
PMC6167400
Reiichiro Obata, Kazunari Azuma, Itaru Nakamura, Jun Oda
Acute Med Surg. 2018 Oct; 5(4): 384–389. Published online 2018 Aug 19. doi: 10.1002/ams2.364
PMCID:
PMC6167405
Chiaki Toida, Takashi Muguruma, Katsutaka Hashiba, Masayasu Gakumazawa, Naoto Morimura
Acute Med Surg. 2018 Oct; 5(4): 390–394. Published online 2018 Aug 12. doi: 10.1002/ams2.365
PMCID:
PMC6167394

Letter to the Editor

Shunsuke Kudo, Mayuko Soma, Keiji Tanaka, Jun Hashimoto
Acute Med Surg. 2018 Oct; 5(4): 395–396. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1002/ams2.350
PMCID:
PMC6167401

Articles from Acute Medicine & Surgery are provided here courtesy of Wiley-Blackwell