Logo of acutemedsurgLink to Publisher's site

Volume 5(1);  2018 Jan

Issue Information

Acute Med Surg. 2018 Jan; 5(1): 1–2. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.1002/ams2.308
PMCID:
PMC5797839

Guideline

Osamu Nishida, Hiroshi Ogura, Moritoki Egi, Seitaro Fujishima, Yoshiro Hayashi, Toshiaki Iba, Hitoshi Imaizumi, Shigeaki Inoue, Yasuyuki Kakihana, Joji Kotani, Shigeki Kushimoto, Yoshiki Masuda, Naoyuki Matsuda, Asako Matsushima, Taka‐aki Nakada, Satoshi Nakagawa, Shin Nunomiya, Tomohito Sadahiro, Nobuaki Shime, Tomoaki Yatabe, Yoshitaka Hara, Kei Hayashida, Yutaka Kondo, Yuka Sumi, Hideto Yasuda, Kazuyoshi Aoyama, Takeo Azuhata, Kent Doi, Matsuyuki Doi, Naoyuki Fujimura, Ryota Fuke, Tatsuma Fukuda, Koji Goto, Ryuichi Hasegawa, Satoru Hashimoto, Junji Hatakeyama, Mineji Hayakawa, Toru Hifumi, Naoki Higashibeppu, Katsuki Hirai, Tomoya Hirose, Kentaro Ide, Yasuo Kaizuka, Tomomichi Kan'o, Tatsuya Kawasaki, Hiromitsu Kuroda, Akihisa Matsuda, Shotaro Matsumoto, Masaharu Nagae, Mutsuo Onodera, Tetsu Ohnuma, Kiyohiro Oshima, Nobuyuki Saito, So Sakamoto, Masaaki Sakuraya, Mikio Sasano, Norio Sato, Atsushi Sawamura, Kentaro Shimizu, Kunihiro Shirai, Tetsuhiro Takei, Muneyuki Takeuchi, Kohei Takimoto, Takumi Taniguchi, Hiroomi Tatsumi, Ryosuke Tsuruta, Naoya Yama, Kazuma Yamakawa, Chizuru Yamashita, Kazuto Yamashita, Takeshi Yoshida, Hiroshi Tanaka, Shigeto Oda
Acute Med Surg. 2018 Jan; 5(1): 3–89. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.1002/ams2.322
PMCID:
PMC5797842

Original Article

Masatoshi Uchida, Toshikazu Abe, Kazuyuki Ono, Nanako Tamiya
Acute Med Surg. 2018 Jan; 5(1): 90–97. Published online 2017 Aug 18. doi: 10.1002/ams2.304
PMCID:
PMC5797838

Brief Communications

Haruhiko Hoshino, Yujiro Matsuishi, Nobutake Shimojo, Yuki Enomoto, Takahiro Kido, Yoshiaki Inoue
Acute Med Surg. 2018 Jan; 5(1): 98–101. Published online 2017 Oct 3. doi: 10.1002/ams2.312
PMCID:
PMC5797840
Yujiro Matsuishi, Haruhiko Hoshino, Nobutake Shimojo, Yuki Enomoto, Takahiro Kido, Subrina Jesmin, Masahiko Sumitani, Yoshiaki Inoue
Acute Med Surg. 2018 Jan; 5(1): 102–105. Published online 2017 Sep 15. doi: 10.1002/ams2.306
PMCID:
PMC5797841

Case Report

Hiroyuki Takahashi, Tomohisa Shoko, Fumino Taketazu, Keiichi Kuriyama, Kazuhide Yoshikawa, Yoshizumi Deguchi
Acute Med Surg. 2018 Jan; 5(1): 106–109. Published online 2017 Sep 14. doi: 10.1002/ams2.307
PMCID:
PMC5797837

Articles from Acute Medicine & Surgery are provided here courtesy of Wiley-Blackwell