Logo of acutemedsurgLink to Publisher's site

Volume 5(3);  2018 Jul

Issue Information

Acute Med Surg. 2018 Jul; 5(3): 205–206. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1002/ams2.310
PMCID:
PMC6028803

Review Articles

Ryosuke Tsuruta, Motoki Fujita
Acute Med Surg. 2018 Jul; 5(3): 207–212. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1002/ams2.337
PMCID:
PMC6028798
Shohei Matsumoto, Michihiro Murozono, Masahiro Kanazawa, Takeshi Nara, Takuro Ozawa, Yasuo Watanabe
Acute Med Surg. 2018 Jul; 5(3): 213–221. Published online 2018 May 17. doi: 10.1002/ams2.343
PMCID:
PMC6028804

Original Articles

Mana Nishikawa, Noriaki Shimada, Motoko Kanzaki, Tetsunori Ikegami, Toshio Fukuoka, Masaki Fukushima, Kenichiro Asano
Acute Med Surg. 2018 Jul; 5(3): 222–229. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.1002/ams2.334
PMCID:
PMC6028801
Yoshiro Kobe, Takehiko Oami, Tomoaki Hashida, Yoshihisa Tateishi
Acute Med Surg. 2018 Jul; 5(3): 230–235. Published online 2018 Feb 12. doi: 10.1002/ams2.332
PMCID:
PMC6028792
Gordon A. Ewy
Acute Med Surg. 2018 Jul; 5(3): 236–240. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1002/ams2.336
PMCID:
PMC6028802
Yuichi Okano, Kazuaki Ishimatsu, Yoichi Kato, Junichi Yamaga, Ken Kuwahara, Katsuki Okumoto, Kuniyasu Wada
Acute Med Surg. 2018 Jul; 5(3): 241–248. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1002/ams2.338
PMCID:
PMC6028791
Tetsuhisa Kitamura, Taku Iwami, Takahiro Atsumi, Tomoyuki Endo, Tomoo Kanna, Yasuhiro Kuroda, Atsushi Sakurai, Osamu Tasaki, Yoshio Tahara, Ryosuke Tsuruta, Jun Tomio, Kazuyuki Nakata, Sho Nachi, Mamoru Hase, Mineji Hayakawa, Takahiro Hiruma, Kenichi Hiasa, Takashi Muguruma, Takao Yano, Takeshi Shimazu, Naoto Morimura, The special committee that aims to improve survival after out‐of‐hospital cardiac arrest (OHCA) by providing evidence‐based therapeutic strategy and emergency medical system from the Japanese Association for Acute Medicine (JAAM)
Acute Med Surg. 2018 Jul; 5(3): 249–258. Published online 2018 Apr 25. doi: 10.1002/ams2.340
PMCID:
PMC6028794
Soichiro Kato, Takehiko Tarui, Yoshihiro Yamaguchi
Acute Med Surg. 2018 Jul; 5(3): 259–264. Published online 2018 Apr 26. doi: 10.1002/ams2.342
PMCID:
PMC6028796
Shunsuke Amagasa, Hikoro Matsui, Satoshi Tsuji, Satoko Uematsu, Takashi Moriya, Kosaku Kinoshita
Acute Med Surg. 2018 Jul; 5(3): 265–271. Published online 2018 Apr 29. doi: 10.1002/ams2.341
PMCID:
PMC6028795
Takumi Tsuji, Yuji Hattori, Koji Komori, Yuya Yoshida, Rie Banno, Takeyuki Kohno
Acute Med Surg. 2018 Jul; 5(3): 272–277. Published online 2018 May 17. doi: 10.1002/ams2.344
PMCID:
PMC6028800
Takashi Hongo, Midori Tsuchiya, Mototaka Inaba, Kenji Takahashi, Satoshi Nozaki, Toshifumi Fujiwara, Makoto Hiramatsu
Acute Med Surg. 2018 Jul; 5(3): 278–284. Published online 2018 May 17. doi: 10.1002/ams2.346
PMCID:
PMC6028793

Case Reports

Takaaki Maruhashi, Tasuku Hanajima, Kento Nakatani, Jun Hattori, Ichiro Takeuchi, Yuichi Kataoka, Yasushi Asari
Acute Med Surg. 2018 Jul; 5(3): 285–288. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.1002/ams2.333
PMCID:
PMC6028799
Tomohiro Yoshizawa, Yoshito Kamijo, Yuji Fujita, Yoshiki Suzuki, Tomoki Hanazawa, Kiyotaka Usui, Tohru Kishino
Acute Med Surg. 2018 Jul; 5(3): 289–291. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1002/ams2.339
PMCID:
PMC6028797
Takehiko Oami, Taku Oshima, Reiko Oku, Kazuya Nakanishi
Acute Med Surg. 2018 Jul; 5(3): 292–295. Published online 2018 May 25. doi: 10.1002/ams2.345
PMCID:
PMC6028790

Articles from Acute Medicine & Surgery are provided here courtesy of Wiley-Blackwell