Logo of acutemedsurgLink to Publisher's site

Volume 4(4);  2017 Oct

Issue Information

Acute Med Surg. 2017 Oct; 4(4): 377–378. Published online 2017 Oct 2. doi: 10.1002/ams2.245
PMCID:
PMC5649291

Review Article

Hiroyuki Nakao, Isao Ukai, Joji Kotani
Acute Med Surg. 2017 Oct; 4(4): 379–384. Published online 2017 Jul 14. doi: 10.1002/ams2.293
PMCID:
PMC5649292

Original Articles

Daisuke Takechi, Naoto Kuroda, Hisashi Dote, Euido Kim, Osamu Yonekawa, Takuya Watanabe, Tetsumei Urano, Yoichiro Homma
Acute Med Surg. 2017 Oct; 4(4): 385–393. Published online 2017 Jun 19. doi: 10.1002/ams2.289
PMCID:
PMC5649297
Tetsuya Yumoto, Hiromichi Naito, Yasuaki Yamakawa, Atsuyoshi Iida, Kohei Tsukahara, Atsunori Nakao
Acute Med Surg. 2017 Oct; 4(4): 394–400. Published online 2017 Jun 19. doi: 10.1002/ams2.290
PMCID:
PMC5649298
Yusuke Katayama, Tetsuhisa Kitamura, Kosuke Kiyohara, Taku Iwami, Takashi Kawamura, Sumito Hayashida, Hiroshi Ogura, Takeshi Shimazu
Acute Med Surg. 2017 Oct; 4(4): 401–407. Published online 2017 Jun 16. doi: 10.1002/ams2.291
PMCID:
PMC5649307
Shuhei Takauji, Mineji Hayakawa, Kota Ono, Hiroshi Makise
Acute Med Surg. 2017 Oct; 4(4): 408–417. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.1002/ams2.296
PMCID:
PMC5649301
Michitaro Ichikawa, So Oishi, Katsunori Mochizuki, Kenichi Nitta, Kazufumi Okamoto, Hiroshi Imamura
Acute Med Surg. 2017 Oct; 4(4): 418–425. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.1002/ams2.297
PMCID:
PMC5649300
Takehiko Tarui, Yoshihiro Yamaguchi, Koichiro Suzuki, Ryosuke Tsuruta, Hiroto Ikeda, Hiroshi Ogura, Shigeki Kushimoto, Joji Kotani, Shin‐ichiro Shiraishi, Yasushi Suzuki, Kiyotsugu Takuma, Naoshi Takeyama, Seitaro Fujishima, Toshihiko Mayumi, Yasuo Miki, Norio Yamashita, Naoki Aikawa, Satoshi Gando
Acute Med Surg. 2017 Oct; 4(4): 426–431. Published online 2017 Jul 27. doi: 10.1002/ams2.299
PMCID:
PMC5649294
Shinji Nakahara, Tetsuya Sakamoto, Takashi Fujita, Tomohide Koyama, Yoichi Katayama, Seizan Tanabe, Yasuhiro Yamamoto
Acute Med Surg. 2017 Oct; 4(4): 432–438. Published online 2017 Aug 7. doi: 10.1002/ams2.302
PMCID:
PMC5649299
Taichiro Tsunoyama, Shinji Nakahara, Masafumi Yoshida, Maki Kitamura, Tetsuya Sakamoto
Acute Med Surg. 2017 Oct; 4(4): 439–445. Published online 2017 Aug 7. doi: 10.1002/ams2.303
PMCID:
PMC5649305

Case Reports

Taro Hiromi, Chiaki Toida, Takashi Muguruma, Katsutaka Hashiba, Tomoki Doi, Kyota Nakamura, Naoto Morimura
Acute Med Surg. 2017 Oct; 4(4): 446–450. Published online 2017 Jul 13. doi: 10.1002/ams2.292
PMCID:
PMC5649302
Atsushi Kuge, Daisuke Tsuchiya, Shigeki Watanabe, Mitsuya Sato, Toshihiko Kinjo
Acute Med Surg. 2017 Oct; 4(4): 451–453. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.1002/ams2.295
PMCID:
PMC5649296
Tetsuya Hoshino, Kazuya Omura, Shinichi Kimura, Hiroyuki Takahashi, Katsuhiko Kamei, Misako Ohkusu
Acute Med Surg. 2017 Oct; 4(4): 454–457. Published online 2017 Jul 13. doi: 10.1002/ams2.298
PMCID:
PMC5649293
Akitaka Yamamoto, Yukinari Omori, Akihiro Shindo, Hiroshi Imai, Hidenori Suzuki
Acute Med Surg. 2017 Oct; 4(4): 458–461. Published online 2017 Jul 28. doi: 10.1002/ams2.300
PMCID:
PMC5649303
Yohei Okada, Wataru Ishii, Norio Sato, Hirokazu Kotani, Ryoji Iiduka
Acute Med Surg. 2017 Oct; 4(4): 462–466. Published online 2017 Aug 18. doi: 10.1002/ams2.305
PMCID:
PMC5649306
Mayako Goto, Hiroaki Watanabe, Kazuhide Ogita, Tetsuya Matsuoka
Acute Med Surg. 2017 Oct; 4(4): 467–471. Published online 2017 Aug 17. doi: 10.1002/ams2.301
PMCID:
PMC5649295

Letter to the Editor

Hiroki Kamada, Hideaki Suzuki, Ryosuke Nomura, Shigeki Kushimoto
Acute Med Surg. 2017 Oct; 4(4): 472–473. Published online 2017 Jul 13. doi: 10.1002/ams2.285
PMCID:
PMC5649304

Articles from Acute Medicine & Surgery are provided here courtesy of Wiley-Blackwell