Logo of actahistAuthor GuidelinesHomepageActa Histochemica et Cytochemica

Volume 50(6);  2017 Dec 26

Regular Articles

Hirohumi Suzuki, Kentaro Yamada, Yasuhiro Matsuda, Minoru Onozuka, Toshiharu Yamamoto
Acta Histochem Cytochem. 2017 Dec 26; 50(6): 149–158. Published online 2017 Nov 23. doi: 10.1267/ahc.17015
PMCID:
PMC5765215
Shintaro Akiyama, Wakana Mochizuki, Yoichi Nibe, Yuka Matsumoto, Kei Sakamoto, Shigeru Oshima, Mamoru Watanabe, Tetsuya Nakamura
Acta Histochem Cytochem. 2017 Dec 26; 50(6): 159–168. Published online 2017 Nov 23. doi: 10.1267/ahc.17027
PMCID:
PMC5765216
Ibu Matsuzaki, Hideto Iguchi, Yurina Mikasa, Hiromu Morishita, Katsuya Okuda, Keita Nakaguchi, Yuki Mori, Yoshifumi Iwahashi, Kenji Warigaya, Masakazu Fujimoto, Fumiyoshi Kojima, Shin-ichi Murata
Acta Histochem Cytochem. 2017 Dec 26; 50(6): 169–176. Published online 2017 Dec 7. doi: 10.1267/ahc.17024
PMCID:
PMC5765217

Note

Toshihiko Shirafuji, Takehiko Ueyama, Shigeru Tanaka, Izumi Hide, Naoaki Saito, Norio Sakai
Acta Histochem Cytochem. 2017 Dec 26; 50(6): 177–180. Published online 2017 Dec 21. doi: 10.1267/ahc.17028
PMCID:
PMC5765218

Articles from Acta Histochemica et Cytochemica are provided here courtesy of Japan Society of Histochemistry and Cytochemistry