Logo of biopsychmedBioMed CentralBiomed Central Web Sitesearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBiopsychosocial Medicine

Volume 12;  2018

Case Report

Atsuko Koyama, Yoichi Ohtake, Kanae Yasuda, Kiyohiro Sakai, Ryo Sakamoto, Hiromichi Matsuoka, Hirokuni Okumi, Toshiko Yasuda
Biopsychosoc Med. 2018; 12: 4. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.1186/s13030-018-0122-3
PMCID:
PMC5848591

Commentaries

Susan L. Prescott, Ganesa Wegienka, Alan C. Logan, David L. Katz
Biopsychosoc Med. 2018; 12: 7. Published online 2018 May 3. doi: 10.1186/s13030-018-0126-z
PMCID:
PMC5932796
Geneviève Sauvé, Marie-France Bastien, Casandra Roy-Gelencser, Ghassan El-Baalbaki
Biopsychosoc Med. 2018; 12: 11. Published online 2018 Sep 4. doi: 10.1186/s13030-018-0130-3
PMCID:
PMC6122662

Editorial

Gen Komaki
Biopsychosoc Med. 2018; 12: 10. Published online 2018 Aug 6. doi: 10.1186/s13030-018-0128-x
PMCID:
PMC6091161

Research

Takakazu Oka, Tokusei Tanahashi, Nobuyuki Sudo, Battuvshin Lkhagvasuren, Yu Yamada
Biopsychosoc Med. 2018; 12: 3. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1186/s13030-018-0123-2
PMCID:
PMC5891891
Tomohiro Yamaki, Kosuke Suzuki, Yusuke Sudo, Tomihisa Niitsu, Masahiko Okai, Nobuo Oka, Masaru Odaki
Biopsychosoc Med. 2018; 12: 6. Published online 2018 Apr 23. doi: 10.1186/s13030-018-0125-0
PMCID:
PMC5914015
Yuri Okamoto, Yoshie Miyake, Ichie Nagasawa, Masaharu Yoshihara
Biopsychosoc Med. 2018; 12: 8. Published online 2018 May 24. doi: 10.1186/s13030-018-0127-y
PMCID:
PMC5968577
Junichi Saito, Wataru Shoji, Hiroaki Kumano
Biopsychosoc Med. 2018; 12: 9. Published online 2018 Aug 2. doi: 10.1186/s13030-018-0129-9
PMCID:
PMC6090952
Masanori Kosako, Hiraku Akiho, Hiroto Miwa, Motoyori Kanazawa, Shin Fukudo
Biopsychosoc Med. 2018; 12: 12. Published online 2018 Sep 4. doi: 10.1186/s13030-018-0131-2
PMCID:
PMC6122187

Review

Hans-Christian Deter, Johannes Kruse, Stephan Zipfel
Biopsychosoc Med. 2018; 12: 1. Published online 2018 Jan 2. doi: 10.1186/s13030-017-0120-x
PMCID:
PMC5795290

Correction

Tokusei Tanahashi, Keisuke Kawai, Keita Tatsushima, Chihiro Saeki, Kunie Wakabayashi, Naho Tamura, Tetsuya Ando, Toshio Ishikawa
Biopsychosoc Med. 2018; 12: 5. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1186/s13030-018-0124-1
PMCID:
PMC5856280

Articles from Biopsychosocial Medicine are provided here courtesy of BioMed Central