Logo of bmcpsBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Plant Biology

Volume 18;  2018

Research Articles

Marc Behr, Kjell Sergeant, Céline C. Leclercq, Sébastien Planchon, Cédric Guignard, Audrey Lenouvel, Jenny Renaut, Jean-Francois Hausman, Stanley Lutts, Gea Guerriero
BMC Plant Biol. 2018; 18: 1. Published online 2018 Jan 2. doi: 10.1186/s12870-017-1213-1
PMCID:
PMC5749015
Hiroshi Mizuno, Shigemitsu Kasuga, Hiroyuki Kawahigashi
BMC Plant Biol. 2018; 18: 2. Published online 2018 Jan 3. doi: 10.1186/s12870-017-1218-9
PMCID:
PMC5751775
Chang-Shan Chen, Chun-Yi Chen, Divya Malathy Ravinath, Agustina Bungahot, Chi-Ping Cheng, Ren-In You
BMC Plant Biol. 2018; 18: 3. Published online 2018 Jan 3. doi: 10.1186/s12870-017-1222-0
PMCID:
PMC5751800
Soo-Won Jang, Yoonha Kim, Abdul Latif Khan, Chae-In Na, In-Jung Lee
BMC Plant Biol. 2018; 18: 4. Published online 2018 Jan 4. doi: 10.1186/s12870-017-1216-y
PMCID:
PMC5755014
Ying Sun, Han Hou, Hongtao Song, Kui Lin, Zhonghua Zhang, Jinglu Hu, Erli Pang
BMC Plant Biol. 2018; 18: 5. Published online 2018 Jan 5. doi: 10.1186/s12870-017-1217-x
PMCID:
PMC5755334
Fan Qiu, Mark C. Ungerer
BMC Plant Biol. 2018; 18: 6. Published online 2018 Jan 5. doi: 10.1186/s12870-017-1223-z
PMCID:
PMC5755311
Hongzhan Liu, Gaisheng Zhang, Junsheng Wang, Jingjing Li, Yulong Song, Lin Qiao, Na Niu, Junwei Wang, Shoucai Ma, Lili Li
BMC Plant Biol. 2018; 18: 7. Published online 2018 Jan 5. doi: 10.1186/s12870-017-1225-x
PMCID:
PMC5755283
Yan-Jun Liu, Guang-Long Wang, Jing Ma, Zhi-Sheng Xu, Feng Wang, Ai-Sheng Xiong
BMC Plant Biol. 2018; 18: 8. Published online 2018 Jan 5. doi: 10.1186/s12870-017-1221-1
PMCID:
PMC5756371
Hong Yang, Xuncheng Wang, Yongxuan Wei, Zhi Deng, Hui Liu, Jiangshu Chen, Longjun Dai, Zhihui Xia, Guangming He, Dejun Li
BMC Plant Biol. 2018; 18: 10. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s12870-017-1203-3
PMCID:
PMC5759766
Junping Chen, John J. Burke, Zhanguo Xin
BMC Plant Biol. 2018; 18: 11. Published online 2018 Jan 10. doi: 10.1186/s12870-018-1228-2
PMCID:
PMC5763919

Articles from BMC Plant Biology are provided here courtesy of BioMed Central