Logo of bmcurolBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Urology

Volume 18;  2018

Case Report

Simon Ouellet, Audrey Binette, Alexander Nguyen, Perrine Garde-Granger, Robert Sabbagh
BMC Urol. 2018; 18: 4. Published online 2018 Jan 30. doi: 10.1186/s12894-018-0317-8
PMCID:
PMC5791369

Research Articles

Zhongyu Jian, Shijian Feng, Yuntian Chen, Xin Wei, Deyi Luo, Hong Li, Kunjie Wang
BMC Urol. 2018; 18: 1. Published online 2018 Jan 5. doi: 10.1186/s12894-017-0312-5
PMCID:
PMC5756422
Thomas P. Griener, Christopher Naugler, Wilson W. Chan, Deirdre L. Church
BMC Urol. 2018; 18: 2. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s12894-018-0315-x
PMCID:
PMC5759274
Li-jin Zhang, Bin Wu, Zhen-lei Zha, Wei Qu, Hu Zhao, Jun Yuan, Ye-jun Feng
BMC Urol. 2018; 18: 5. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1186/s12894-018-0319-6
PMCID:
PMC5796578
L. Topazio, C. Perugia, C. De Nunzio, G. Gaziev, V. Iacovelli, D. Bianchi, G. Vespasiani, E. Finazzi Agrò
BMC Urol. 2018; 18: 6. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1186/s12894-018-0320-0
PMCID:
PMC5797399
Aram Kim, Myong Kim, Se Un Jeong, Cheryn Song, Yong Mee Cho, Jae Yoon Ro, Hanjong Ahn
BMC Urol. 2018; 18: 7. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1186/s12894-018-0321-z
PMCID:
PMC5797402
Yong-tong Zhu, Rui Hua, Song Quan, Wan-long Tan, Qing-jun Chu, Chun-yan Wang
BMC Urol. 2018; 18: 8. Published online 2018 Feb 6. doi: 10.1186/s12894-018-0316-9
PMCID:
PMC5802098
Dingyi Liu, Boke Liu, Weimu Xia, Qi Tang, Haidong Wang, Jian Wang, Yanfeng Zhou, Jiashun Yu, Wenmin Li, Mingwei Wang, Wenlong Zhou, Sang Hu, Yuan Shao
BMC Urol. 2018; 18: 9. Published online 2018 Feb 6. doi: 10.1186/s12894-018-0323-x
PMCID:
PMC5801799
Eshani Sharan, Kelly Hunter, Magdy Hassouna, Paul B. Yoo
BMC Urol. 2018; 18: 10. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s12894-018-0322-y
PMCID:
PMC5812114

Articles from BMC Urology are provided here courtesy of BioMed Central