Logo of aemJournal InfoAuthorsReviewersSubscribersPermissionsJournals.ASM.orgJournal

Volume 84(14);  2018 Jul 15

Articles from this journal are generally available in PMC after a 6-month delay (embargo); however, the delay may vary at the discretion of the publisher.

Spotlight

Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e01214-18. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.01214-18
PMCID:
PMC6029088

Genetics and Molecular Biology

Ian H. Windham, Stephanie L. Servetas, Jeannette M. Whitmire, Daniel Pletzer, Robert E. W. Hancock, D. Scott Merrell
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00391-18. Prepublished online 2018 May 11. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00391-18
PMCID:
PMC6029101
Lin Zeng, Lulu Chen, Robert A. Burne
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00864-18. Prepublished online 2018 May 11. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00864-18
PMCID:
PMC6029091

Biotechnology

Xin Yan, Junwei Huang, Xihui Xu, Dian Chen, Xiangting Xie, Qing Tao, Jian He, Jiandong Jiang
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00273-18. Prepublished online 2018 May 11. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00273-18
PMCID:
PMC6029084
Alexander J. Jones, Alan G. Fast, Michael Clupper, Eleftherios T. Papoutsakis
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00597-18. Prepublished online 2018 May 4. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00597-18
PMCID:
PMC6029083
Xia Wu, Seok Joon Kwon, Domyoung Kim, Jian Zha, Mauricio Mora-Pale, Jonathan S. Dordick
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00693-18. Prepublished online 2018 May 4. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00693-18
PMCID:
PMC6029107
Hao-Hao Liu, Li-Qin Xu, Kang Yao, Liang-Bin Xiong, Xin-Yi Tao, Min Liu, Feng-Qing Wang, Dong-Zhi Wei
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e02777-17. Prepublished online 2018 May 4. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.02777-17
PMCID:
PMC6029100

Enzymology and Protein Engineering

Jie Zhou, Zhoukun Li, Han Zhang, Jiale Wu, Xianfeng Ye, Weiliang Dong, Min Jiang, Yan Huang, Zhongli Cui
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00152-18. Prepublished online 2018 May 11. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00152-18
PMCID:
PMC6029087
Tijs J. M. van den Bosch, Kemin Tan, Andrzej Joachimiak, Cornelia U. Welte
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00478-18. Prepublished online 2018 May 11. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00478-18
PMCID:
PMC6029094
Yan Zhang, Feng Liu, Na Xu, Yin-Qi Wu, Yu-Cong Zheng, Qian Zhao, Guoqiang Lin, Hui-Lei Yu, Jian-He Xu
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00638-18. Prepublished online 2018 May 11. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00638-18
PMCID:
PMC6029080

Environmental Microbiology

Haijie Ma, Mingshuang Wang, Yunpeng Gai, Huilan Fu, Bin Zhang, Ruoxin Ruan, Kuang-Ren Chung, Hongye Li
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00086-18. Prepublished online 2018 May 11. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00086-18
PMCID:
PMC6029089
Shuai Yang, Xinyi Cheng, Zhenyu Jin, Aiguo Xia, Lei Ni, Rongrong Zhang, Fan Jin
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00700-18. Prepublished online 2018 May 11. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00700-18
PMCID:
PMC6029103
Yang Zhang, Jie Gao, Lushan Wang, Shuangjiang Liu, Zhihui Bai, Xuliang Zhuang, Guoqiang Zhuang
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00865-18. Prepublished online 2018 May 18. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00865-18
PMCID:
PMC6029090

Microbial Ecology

Eric L. Bruger, Christopher M. Waters
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00402-18. Prepublished online 2018 May 4. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00402-18
PMCID:
PMC6029097
Christian Milani, Sabrina Duranti, Marta Mangifesta, Gabriele Andrea Lugli, Francesca Turroni, Leonardo Mancabelli, Alice Viappiani, Rosaria Anzalone, Giulia Alessandri, Maria Cristina Ossiprandi, Douwe van Sinderen, Marco Ventura
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00706-18. Prepublished online 2018 May 4. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00706-18
PMCID:
PMC6029092

Geomicrobiology

Kai Cui, Shanshan Sun, Meng Xiao, Tongjing Liu, Quanshu Xu, Honghong Dong, Di Wang, Yejing Gong, Te Sha, Jirui Hou, Zhongzhi Zhang, Pengcheng Fu
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00176-18. Prepublished online 2018 May 11. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00176-18
PMCID:
PMC6029102

Physiology

Alexandra L. McCully, Megan G. Behringer, Jennifer R. Gliessman, Evgeny V. Pilipenko, Jeffrey L. Mazny, Michael Lynch, D. Allan Drummond, James B. McKinlay
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00404-18. Prepublished online 2018 May 4. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00404-18
PMCID:
PMC6029099
Lydia J. Leon, Ronan Doyle, Ernest Diez-Benavente, Taane G. Clark, Nigel Klein, Philip Stanier, Gudrun E. Moore
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00483-18. Prepublished online 2018 May 18. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00483-18
PMCID:
PMC6029081
Abhinaba Ghosh, James D. Manton, Amin R. Mustafa, Mudit Gupta, Alejandro Ayuso-Garcia, Eric J. Rees, Graham Christie
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00760-18. Prepublished online 2018 May 4. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00760-18
PMCID:
PMC6029093

Invertebrate Microbiology

Muhammad Sajid, Ce Geng, Miaomiao Li, Yueying Wang, Hualin Liu, Jinshui Zheng, Donghai Peng, Ming Sun
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00277-18. Prepublished online 2018 May 11. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00277-18
PMCID:
PMC6029105

Methods

Julie L. Stoudenmire, Tara Essock-Burns, Erena N. Weathers, Sina Solaimanpour, Jan Mrázek, Eric V. Stabb
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00603-18. Prepublished online 2018 May 11. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00603-18
PMCID:
PMC6029104
Karen L. Visick, Kelsey M. Hodge-Hanson, Alice H. Tischler, Allison K. Bennett, Vincent Mastrodomenico
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00850-18. Prepublished online 2018 May 18. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00850-18
PMCID:
PMC6029082

Public and Environmental Health Microbiology

Nazanin Saeidi, Xiaoqiong Gu, Ngoc Han Tran, Shin Giek Goh, Masaaki Kitajima, Ariel Kushmaro, Bradley William Schmitz, Karina Yew-Hoong Gin
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00287-18. Prepublished online 2018 May 18. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00287-18
PMCID:
PMC6029086
Shuchen Feng, Melinda Bootsma, Sandra L. McLellan
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00309-18. Prepublished online 2018 May 4. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00309-18
PMCID:
PMC6029095
Zhi-Xiang Yan, Xue-Jiao Gao, Ting Li, Bin Wei, Pan-Pan Wang, Ying Yang, Ru Yan
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00434-18. Prepublished online 2018 May 4. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00434-18
PMCID:
PMC6029085
A. Springer Browne, Anne C. Midwinter, Helen Withers, Adrian L. Cookson, Patrick J. Biggs, Jonathan C. Marshall, Jackie Benschop, Steve Hathaway, Neville A. Haack, Rukhshana N. Akhter, Nigel P. French
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00481-18. Prepublished online 2018 May 11. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00481-18
PMCID:
PMC6029106

Evolutionary and Genomic Microbiology

Yuto Fukuyama, Kimiho Omae, Yasuko Yoneda, Takashi Yoshida, Yoshihiko Sako
Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): e00458-18. Prepublished online 2018 May 4. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.00458-18
PMCID:
PMC6029098

Masthead

Appl Environ Microbiol. 2018 Jul 15; 84(14): masthead-84-14. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1128/AEM.masthead.84-14
PMCID:
PMC6029096

Articles from Applied and Environmental Microbiology are provided here courtesy of American Society for Microbiology (ASM)