Logo of aemLink to Publisher's site

Volume 84(19);  2018 Oct 1

Articles from this journal are generally available in PMC after a 6-month delay (embargo); however, the delay may vary at the discretion of the publisher.

Spotlight

Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01925-18. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01925-18
PMCID:
PMC6147004

Minireview

Akihito Endo, Shintaro Maeno, Yasuhiro Tanizawa, Wolfgang Kneifel, Masanori Arita, Leon Dicks, Seppo Salminen
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01290-18. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01290-18
PMCID:
PMC6146980

Genetics and Molecular Biology

Cecilia M. Thompson, Anne E. Marsden, Alice H. Tischler, Jovanka Koo, Karen L. Visick
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01257-18. Prepublished online 2018 Jul 20. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01257-18
PMCID:
PMC6146997
Samantha J. Fabian, Matthew D. Maust, Daniel G. Panaccione
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01583-18. Prepublished online 2018 Aug 3. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01583-18
PMCID:
PMC6146994

Biotechnology

Shelian Lu, Yong Nie, Meng Wang, Hong-Xiu Xu, Dong-Ling Ma, Jie-Liang Liang, Xiao-Lei Wu
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e00795-18. Prepublished online 2018 Jul 20. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.00795-18
PMCID:
PMC6146981
Swathi Alagesan, Erik K. R. Hanko, Naglis Malys, Muhammad Ehsaan, Klaus Winzer, Nigel P. Minton
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e00878-18. Prepublished online 2018 Jul 20. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.00878-18
PMCID:
PMC6146998
Yingxi Chen, Michael Reinhardt, Natalia Neris, Lucas Kerns, Thomas J. Mansell, Laura R. Jarboe
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01285-18. Prepublished online 2018 Jul 20. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01285-18
PMCID:
PMC6146996
Diego E. Egoburo, Rocío Diaz Peña, Daniela S. Alvarez, Manuel S. Godoy, Mariela P. Mezzina, M. Julia Pettinari
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01337-18. Prepublished online 2018 Jul 20. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01337-18
PMCID:
PMC6146986
Aleksander J. Kruis, Astrid E. Mars, Servé W. M. Kengen, Jan Willem Borst, John van der Oost, Ruud A. Weusthuis
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01640-18. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01640-18
PMCID:
PMC6146999

Biodegradation

Isaac V. Greenhut, Beryl L. Slezak, Johan H. J. Leveau
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01057-18. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01057-18
PMCID:
PMC6146976
Zhangong Yang, Wankui Jiang, Xiaohan Wang, Tong Cheng, Desong Zhang, Hui Wang, Jiguo Qiu, Li Cao, Xiang Wang, Qing Hong
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01150-18. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01150-18
PMCID:
PMC6147002

Enzymology and Protein Engineering

Yinghua Xu, Xudong Feng, Jintong Jia, Xinyi Chen, Tian Jiang, Aamir Rasool, Bo Lv, Liangti Qu, Chun Li
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e00755-18. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.00755-18
PMCID:
PMC6146983
Deepika Nambiar, Timkhite-Kulu Berhane, Robert Shew, Bryan Schwarz, Michael R. Duff, Jr., Elizabeth E. Howell
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01139-18. Prepublished online 2018 Jul 20. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01139-18
PMCID:
PMC6146990

Environmental Microbiology

Souichiro Kato, Ayasa Yamagishi, Serina Daimon, Kosei Kawasaki, Hideyuki Tamaki, Wataru Kitagawa, Ayumi Abe, Michiko Tanaka, Teruo Sone, Kozo Asano, Yoichi Kamagata
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e00807-18. Prepublished online 2018 Jul 20. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.00807-18
PMCID:
PMC6146985
Mingyuan Xue, Huizeng Sun, Xuehui Wu, Le Luo Guan, Jianxin Liu
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e00970-18. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.00970-18
PMCID:
PMC6146982
Fuxing Zhang, Qian Ye, Qiuliang Chen, Ke Yang, Danyang Zhang, Zhangran Chen, Shasha Lu, Xueping Shao, Yongxiang Fan, Luming Yao, Lina Ke, Tianling Zheng, Hong Xu
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01015-18. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01015-18
PMCID:
PMC6147001
Brett C. Covington, Jeffrey M. Spraggins, Audrey E. Ynigez-Gutierrez, Zachary B. Hylton, Brian O. Bachmann
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01125-18. Prepublished online 2018 Jul 20. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01125-18
PMCID:
PMC6146984
Laura A. Sauder, Katja Engel, Chien-Chi Lo, Patrick Chain, Josh D. Neufeld
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01430-18. Prepublished online 2018 Jun 29. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01430-18
PMCID:
PMC6146995
Guo-Wei Qiu, Wen-Jing Lou, Chuan-Yu Sun, Nina Yang, Zheng-Ke Li, Ding-Lan Li, Sha-Sha Zang, Fei-Xue Fu, David A. Hutchins, Hai-Bo Jiang, Bao-Sheng Qiu
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01512-18. Prepublished online 2018 Aug 3. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01512-18
PMCID:
PMC6146993

Food Microbiology

Yan Wang, Liuqing Wang, Fan Wu, Fei Liu, Qi Wang, Xiaoling Zhang, Jonathan Nimal Selvaraj, Yueju Zhao, Fuguo Xing, Wen-Bing Yin, Yang Liu
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01009-18. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01009-18
PMCID:
PMC6146979
Jatziri Mota-Gutierrez, Cristian Botta, Ilario Ferrocino, Manuela Giordano, Marta Bertolino, Paola Dolci, Marcella Cannoni, Luca Cocolin
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01164-18. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01164-18
PMCID:
PMC6147003
Jian Chen, Hiroko Kudo, Kaito Kan, Shuso Kawamura, Shige Koseki
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01543-18. Prepublished online 2018 Jul 20. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01543-18
PMCID:
PMC6146987
María Esteban-Torres, Laura Santamaría, Raúl Cabrera-Rubio, Laura Plaza-Vinuesa, Fiona Crispie, Blanca de las Rivas, Paul Cotter, Rosario Muñoz
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01558-18. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01558-18
PMCID:
PMC6146992

Plant Microbiology

Sheng Qin, Wei-Wei Feng, Yue-Ji Zhang, Tian-Tian Wang, You-Wei Xiong, Ke Xing
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01533-18. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01533-18
PMCID:
PMC6146988

Public and Environmental Health Microbiology

Yvonne Agersø, Birgitte Stuer-Lauridsen, Karin Bjerre, Michelle Geervliet Jensen, Eric Johansen, Mads Bennedsen, Elke Brockmann, Bea Nielsen
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01108-18. Prepublished online 2018 Jul 20. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01108-18
PMCID:
PMC6146978
Mengfei Peng, Serajus Salaheen, Robert L. Buchanan, Debabrata Biswas
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01173-18. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01173-18
PMCID:
PMC6146977
Bahar Djouiai, Joanne E. Thwaite, Thomas R. Laws, Fabian M. Commichau, Barbara Setlow, Peter Setlow, Ralf Moeller
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e01604-18. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.01604-18
PMCID:
PMC6147000

Evolutionary and Genomic Microbiology

Douglas McCloskey, Sibei Xu, Troy E. Sandberg, Elizabeth Brunk, Ying Hefner, Richard Szubin, Adam M. Feist, Bernhard O. Palsson
Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): e00823-18. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.00823-18
PMCID:
PMC6146989

Masthead

Appl Environ Microbiol. 2018 Oct 1; 84(19): masthead-84-19. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1128/AEM.masthead.84-19
PMCID:
PMC6146991

Articles from Applied and Environmental Microbiology are provided here courtesy of American Society for Microbiology (ASM)