Logo of archaeaArchaea

Volume 2018;  2018

Research Articles

Yan Yang, Zhiyu Shao, Jun Du, Qiang He, Hongxiang Chai
Archaea. 2018; 2018: 2148286. Published online 2018 Aug 29. doi: 10.1155/2018/2148286
PMCID:
PMC6136518
Shuo Wang, Jianzheng Li, Guochen Zheng, Guocheng Du, Ji Li
Archaea. 2018; 2018: 4634898. Published online 2018 Aug 1. doi: 10.1155/2018/4634898
PMCID:
PMC6093043
Nina Lackner, Anna Hintersonnleitner, Andreas Otto Wagner, Paul Illmer
Archaea. 2018; 2018: 4712608. Published online 2018 Jul 17. doi: 10.1155/2018/4712608
PMCID:
PMC6079545
Matías Rivero, Constanza Torres-Paris, Rodrigo Muñoz, Ricardo Cabrera, Claudio A. Navarro, Carlos A. Jerez
Archaea. 2018; 2018: 5251061. Published online 2018 Mar 5. doi: 10.1155/2018/5251061
PMCID:
PMC5859850
Anja Poehlein, Dominik Schneider, Melissa Soh, Rolf Daniel, Henning Seedorf
Archaea. 2018; 2018: 7609847. Published online 2018 Aug 19. doi: 10.1155/2018/7609847
PMCID:
PMC6120340
Xiaona Ma, Xingqiang Song, Xian Li, Songzhe Fu, Meng Li, Ying Liu
Archaea. 2018; 2018: 7819840. Published online 2018 Apr 29. doi: 10.1155/2018/7819840
PMCID:
PMC5949191
Shaoping Kuang, Yaqing Su, Huihui Wang, Wenjuan Yu, Qiaolin Lang, Ravichandra Matangi
Archaea. 2018; 2018: 7861805. Published online 2018 Aug 30. doi: 10.1155/2018/7861805
PMCID:
PMC6136505
Huihui Wang, Shaoping Kuang, Qiaolin Lang, Wenjuan Yu
Archaea. 2018; 2018: 9264259. Published online 2018 Sep 6. doi: 10.1155/2018/9264259
PMCID:
PMC6146557
Yanhao Zhang, Haohan Zhang, Zhibin Zhang, Yuchen Wang, Taha Marhaba, Jixiang Li, Cuizhen Sun, Wen Zhang
Archaea. 2018; 2018: 9719580. Published online 2018 Aug 5. doi: 10.1155/2018/9719580
PMCID:
PMC6098935

Review Articles

Kai Wang, Lusheng Li, Fengxun Tan, Daoji Wu
Archaea. 2018; 2018: 1039453. Published online 2018 Sep 4. doi: 10.1155/2018/1039453
PMCID:
PMC6142762
Mark James Krzmarzick, David Kyle Taylor, Xiang Fu, Aubrey Lynn McCutchan
Archaea. 2018; 2018: 3194108. Published online 2018 Sep 3. doi: 10.1155/2018/3194108
PMCID:
PMC6140281
Zhixuan Yin, Xuejun Bi, Chenlu Xu
Archaea. 2018; 2018: 8429145. Published online 2018 Sep 13. doi: 10.1155/2018/8429145
PMCID:
PMC6158934

Articles from Archaea are provided here courtesy of Hindawi Limited