Logo of biomicrofluidLink to Publisher's site

Volume 12(5);  2018 Sep

Articles from this journal are generally available in PMC after a 12-month delay (embargo); however, the delay may vary at the discretion of the publisher.

Review Article

Dong Jun Lee, John Mai, Tony Jun Huang
Biomicrofluidics. 2018 Sep; 12(5): 051501. Published online 2018 Sep 14. doi: 10.1063/1.5030891
PMCID:
PMC6138474

Regular Articles

Ho-Chin Wu, Yen-Hao Chen, Chih-Hsin Shih
Biomicrofluidics. 2018 Sep; 12(5): 054101. Published online 2018 Sep 13. doi: 10.1063/1.5047281
PMCID:
PMC6136921
Xiao Xiao, Yuan Zhou, Yuqiong Sun, Qing Wang, Jianbo Liu, Jin Huang, Xiaobei Zhu, Xiaohai Yang, Kemin Wang
Biomicrofluidics. 2018 Sep; 12(5): 054102. Published online 2018 Sep 13. doi: 10.1063/1.5042307
PMCID:
PMC6136919
Francisco Pimenta, Renato G. Sousa, Manuel A. Alves
Biomicrofluidics. 2018 Sep; 12(5): 054103. Published online 2018 Sep 18. doi: 10.1063/1.5037472
PMCID:
PMC6143375
Do-Hyun Lee, Xuan Li, Alan Jiang, Abraham P. Lee
Biomicrofluidics. 2018 Sep; 12(5): 054104. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1063/1.5049149
PMCID:
PMC6145860
H. Lee, Y. H. Roh, H. U. Kim, K. W. Bong
Biomicrofluidics. 2018 Sep; 12(5): 054105. Published online 2018 Sep 24. doi: 10.1063/1.5047016
PMCID:
PMC6153115
Christopher Rahimi, Benjamin Rahimi, Dominic Padova, Seyed A. Rooholghodos, Diane R. Bienek, Xiaolong Luo, Gili Kaufman, Christopher B. Raub
Biomicrofluidics. 2018 Sep; 12(5): 054106. Published online 2018 Sep 26. doi: 10.1063/1.5048938
PMCID:
PMC6158033
Daniel J. Berard, Sabrina R. Leslie
Biomicrofluidics. 2018 Sep; 12(5): 054107. Published online 2018 Sep 28. doi: 10.1063/1.5052005
PMCID:
PMC6167230
Lien-Yu Hung, Chien-Yu Fu, Chih-Hung Wang, Yuan-Jhe Chuang, Yi-Cheng Tsai, Yi-Ling Lo, Pang-Hung Hsu, Hwan-You Chang, Shu-Chu Shiesh, Keng-Fu Hsu, Gwo-Bin Lee
Biomicrofluidics. 2018 Sep; 12(5): 054108. Published online 2018 Oct 3. doi: 10.1063/1.5050451
PMCID:
PMC6170194

Articles from Biomicrofluidics are provided here courtesy of American Institute of Physics