Logo of amjtrLink to Publisher's site

Volume 10(6);  2018

Review Article

Dandan Wang, Sujin Yang, Hui Wang, Jinyan Wang, Qian Zhang, Siying Zhou, Yunjie He, Heda Zhang, Fei Deng, Hanzi Xu, Shanliang Zhong, Li Fu, Jinhai Tang
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1571–1582. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038087

Original Articles

Xiaoxiao Wang, Wenxin Zhuang, Wenyu Fu, Xiaocui Wang, E Lv, Fengjie Li, Shuanhu Zhou, Wolf-Dieter Rausch, Xin Wang
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1583–1599. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038066
Qiyi Zhai, Fei Zhou, Mohamed M Ibrahim, Jingling Zhao, Xusheng Liu, Jun Wu, Lei Chen, Shaohai Qi
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1600–1610. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038090
Shizhong Zhang, Yanyan Hu, Zhen Li, Dezhang Huang, Mingran Zhang, Chenglong Wang, Zhigang Wang
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1611–1619. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038069
Ke Lu, Tian-Shu Shi, Si-Yu Shen, Wan-Li Lu, Jing Wu, Kai-Jia Zhang, Xiao-Bo Zhu, Yong Shi, Xiang-Lin Liu, Fei Yu, Lan Li, Hua-Jian Teng, Xiang Gao, Huang-Xian Ju, Wei Wang, Chao-Jun Li, Qing Jiang, Bin Xue
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1620–1632. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038088
Yan Zou, Wenting Dai, Wenbo Lei, Shengmei Su, Qiulin Huang, Zhou Zhou, Chaoqun Chen, Zhongyu Li
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1633–1647. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038076
Yuchen Hou, Zheng Yu, Nga Lei Tam, Shanzhou Huang, Chengjun Sun, Rongchang Wang, Xuzhi Zhang, Zekang Wang, Yi Ma, Xiaoshun He, Linwei Wu
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1648–1662. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038086
Guangxu Xu, Ziwei Fang, Leslie H Clark, Wenchuan Sun, Yajie Yin, Rong Zhang, Stephanie A Sullivan, Arthur-Quan Tran, Weimin Kong, Jiandong Wang, Chunxiao Zhou, Victoria L Bae-Jump
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1663–1676. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038080
Zining Jin, Lu Xu, Lei Zhang, Min Zhao, Dongbao Li, Lijun Ye, Ying Ma, Siyu Ren, Hailan Yu, Danyu Wang, Chunyan Liang, Bo Chen
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1677–1689. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038075
Huajie Cai, Bingren Hu, Ling Ji, Xiaojiao Ruan, Zhihai Zheng
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1690–1702. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038084
Haiming Xu, Hailan Zhao, Jie Yu
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1703–1712. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038074
Jin-Ting Wang, Wen-Quan Xie, Fa-Quan Liu, Yue Bi, Xiong-Jie Zhu, Qi-En Wang, Yan-Fang Zheng
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1713–1721. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038089
Feng Zhou, Dahui Ma, Ming Ouyang, Guiqin Liu, Tianhui Zhu, Yun Yang
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1722–1729. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038081
Jun Zhang, Qi-Lu Qiao, Xiao-Chao Guo, Jian-Xun Zhao
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1730–1735. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038071
Kun Chen, Zhiyuan Wu, Mengya Zang, Ce Wang, Yanmei Wang, Dongmei Wang, Yifan Ma, Chunfeng Qu
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1736–1749. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038065
Pingping Jiang, Lei Xiang, Zewei Chen, Hanqi Lu, Lin Zhou, Lebin Yang, Yanzhao Ji, Yanyan Liu, Xiaomin Sun, Yingfeng Deng, Xiaoli Nie, Ren Luo, Xiaoshan Zhao
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1750–1761. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038072
Han Zhu, Meng Wang, Chengjun Zhao, Ruosong Li, Juan Yang, Guangchang Pei, Ting Ye, Xuezhi Zuo, Liu Liu, Octavia LS Chong Lee Shin, Fengming Zhu, Jie Sun, Huzi Xu, Zhi Zhao, Chujin Cao, Yuxi Wang, Qian Yang, Gang Xu, Rui Zeng, Ying Yao
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1762–1772. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038062
Zhen-Gang Ji, Hai-Tao Jiang, Pei-Song Zhang
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1784–1792. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038085
Gang Yu, Weili Sun, Yong Shen, Yongquan Hu, Henchao Liu, Weipeng Li, Yong Wang
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1793–1801. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038060
Kun Ling Ma, Yu Wu, Yang Zhang, Gui Hua Wang, Ze Bo Hu, Xiong Zhong Ruan
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1802–1816. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038063
Zhuanglin Zeng, Bingxin Cao, Xiaopeng Guo, Weijuan Li, Songhai Li, Juan Chen, Wenping Zhou, Chuansheng Zheng, Yumiao Wei
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1817–1828. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038070
Li Deng, Weixin Meng, Dandan Li, Dongyun Qiu, Siqing Wang, Hongyu Liu
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1829–1840. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038082
Aryadi Arsyad, Elke Sokoya, Geoffrey P Dobson
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1841–1851. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038079
Chong Sun, Bin Wang, Jianmin Li, Junjie Shangguan, Matteo Figini, Kang Zhou, Liang Pan, Quanhong Ma, Zhuoli Zhang
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1852–1859. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038064
Adheesh Bhandari, Erjie Xia, Yinghao Wang, Namita Sindan, Ranjan Kc, Yaoyao Guan, Yueh-Lung Lin, Xiaoshang Wang, Xiaohua Zhang, Ouchen Wang
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1860–1873. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038083
Liang Zhou, Zuwei Li, Xiang Pan, Yulin Lai, Jing Quan, Liwen Zhao, Jinling Xu, Weijie Xu, Xin Guan, Hang Li, Shangqi Yang, Yaoting Gui, Yongqing Lai
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1874–1886. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038077
Jian Zhou, Handong Wang, Ruiming Shen, Jiang Fang, Youqin Yang, Wei Dai, Yihao Zhu, Mengliang Zhou
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1887–1899. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038061
Fangfang Xu, Yong Yang, Tao Yang, Taiqiang Dai, Xiaoxi Shao, Haiyan Xu, Ran An, Yanpu Liu, Bin Liu
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1900–1907. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038059
Xiongjie Zhu, Jiale Wang, Lihua Li, Lian Deng, Jinting Wang, Lu Liu, Rong Zeng, Qien Wang, Yanfang Zheng
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1908–1920. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038073
Charlotte von Horn, Thomas Minor
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1921–1929. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038067

Erratum

Wenqin Xiao, Weiliang Jiang, Kai Li, Yangyang Hu, Sisi Li, Li Zhou, Rong Wan
Am J Transl Res. 2018; 10(6): 1930–1934. Published online 2018 Jun 15.
PMCID:
PMC6038078

Articles from American Journal of Translational Research are provided here courtesy of e-Century Publishing Corporation